23948sdkhjf

3 daginstitutioner — Tranbjerg, Skødstrup, Bryggervej

Danmark

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune, Børn og Unge
Grøndalsvej 2
Viby J
8260
Danmark
Kontaktperson: Lars Guldager
Telefon: +45 41858285
E-mail: lagu@aarhus.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aarhus.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bserjdaolp
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bserjdaolp
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: daginstitutioner

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

3 daginstitutioner — Tranbjerg, Skødstrup, Bryggervej.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aarhus Kommune Børn og Unge, udbyder hermed en samlet totalentreprise, omfattende design, projektering og opførelse i forbindelse med 3 nye daginstitutioner med tilhørende udenoms arealer — parkering og legepladser.

Institutionerne skal opføres på 3 matrikler i Aarhus kommune, i hhv. Tranbjerg, Skødstrup og på Bryggervej i Risskov. Yderlige forhold omkring stamdata, områderne samt grundene for de enkelte institutionerne kan ses i det samlede udbudsmateriale.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud med forhandling i henhold til lov nr. 1564 af den 15.12.2015 (Udbudsloven).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Tranbjerg — Laurbærvænget 5, 8310 Tranbjerg

Skødstrup — Ny Studstrupvej 3D, 5841 Skødstrup

Bryggervej — Bryggervej, Vejlby, 8240 Risskov.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aarhus Kommune har et markant pasningsbehov, hvorfor dette samlede udbud af 3 daginstitutioner udbydes i en samlet totalentreprise, som udbud efter forhandling. De 3 nye daginstitutioner skal sikre det pasningsbehov der er i de enkelte områder, fordelt med en ny 7 gruppers institution i Skødstrup indeholdende 6 grupper plus en dagplejegruppe, en ny 8 gruppers institution på Bryggervej i Risskov samt en ny 6 gruppers institution i Tranbjerg.

Projektet gennemføres som et samlet udbud af alle 3 daginstitutioner efter retningslinjerne for udbud efter forhandling. Udbuddet gennemføres således at Aarhus Kommune, Børn og Unge kan vælge det økonomiske mest fordelagtige tilbud på hver af de 3 daginstitutioner, således at en tilbudsgiver alene kan vinde 1, 2 eller alle 3 byggesager. Nærmere herom fremgår af det samlede udbudsmateriale, primært udbudsbetingelserne.

Det samlede byggeri for alle 3 daginstitutioner vil have et brutto areal på samlet set ca. 3 250 m², på hhv. ca. (1 250 m², 1 050 m² og 950 m²), og med en forventet samlet anlægsramme på ca. 48 600 000 DKK ekskl. moms.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 19
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der er mere end 5 egnede ansøgere, foretager Aarhus Kommune — Børn og Unge en udvælgelse af de 5 ansøgere, der har leveret og dokumenteret relevante referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år. Hertil baseret på teamets redegørelse for samarbejdsrelationer.

Aarhus Kommune — Børn og Unge lægger ved udvælgelsen særligt vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med følgende:

— Arkitektkompetencer inkl. landskab vedrørende projektering af daginstitutioner

— Ingeniørmæssige kompetencer vedrørende projektering af daginstitutioner

— Opførelse af daginstitutioner.

Udvælgelsen vil ske med hovedvægt på baggrund af de fremsendte referencer og sekundært på baggrund af teamets redegørelse for samarbejdsrelationer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal vedlægge følgende:

— Oplysninger om ansøgers identitet samt generelle oplysninger om ansøger, jf. ESPD del ll. A.

— Oplysninger om ansøgers repræsentanter, jf. ESPD del ll. B.

— Oplysninger om, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, jf. ESPD del lll, punkt A og B samt §136, jf. ESPD del lll punkt C.

Der henvises endvidere til udbudsmaterialets vejledning om udfyldelse af ESPD.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Ansøger skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B, nr. 1a).

— Herudover skal ansøger oplyse egenkapitalens størrelse (egenkapital/totale aktiver) for de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV, afsnit B, nr. 4.

Følgende dokumentation for økonomisk kapacitet behøver ikke indgå i prækvalifikationsanmodningen, men skal fremlægges, når ordregiver anmoder herom, jf. udbudslovens § 151:

Ansøgers/tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for samlet årsomsætning og egenkapitalens størrelse.

I medfør af udbudslovens § 144 kan ansøger/tilbudsgiver basere sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen. Såfremt ansøger/tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske/finansielle formåen tager Aarhus Kommune forbehold om at kræve solidarisk hæftelse for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 6.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne angives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Ansøger/tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiveren vurderer passende, hvis ansøger/tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som ordregiveren forlanger.

Ansøger/tilbudsgiver har også adgang til at henvise ordregiveren til selv at indhente dokumenter fra offentlige nationale databaser, f.eks. www.cvr.dk, jf. udbudslovens § 151, stk. 5.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som minimumskrav kræves, at ansøger/tilbudsgiver dokumenterer:

at — ansøger/tilbudsgiver har haft en samlet årlig omsætning på mindst 50 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

at — ansøgers/tilbudsgivers egenkapital har været positiv i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Ansøger skal i ESPD del IV, afsnit C, nr. 1a), oplyse referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.

I det omfang en ansøger måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i ESPD'et tillader, opfordrer Aarhus Kommune — Børn og Unge ansøger til at anvende separate bilag til ESPD'et samt i den relevante rubrik i ESPD'et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument. På den måde står det Aarhus Kommune — Børn og Unge klart, hvis der finder oplysninger (referencer) til ESPD'et i et separat dokument.

Der ønskes i den forbindelse oplysninger om maksimalt 6 referencer, for det samlede ansøgerteam. Den enkelte reference begrænses til 1 A4 side. Aarhus Kommune — Børn og Unge har ingen præference for fordelingen af de 6 referencer blandt de enkelte deltagere i ansøgerteamet.

Reference oplysningerne bør omfatte en beskrivelse af kunden/bygherren inkl. kontaktdata, opgavens omfang, herunder oplysninger om anlægssum, udførelsesperiode (status) og en beskrivelse ansøgerens ydelser (rolle og funktion).

Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter.

Såfremt en reference mangler en/flere af den ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til at referencen ikke optages til vurdering, men vil kunne komme ansøgeren til skade ved udvælgelsen.

Samtidig skal gruppen af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) afgive erklæring om fælles befuldmægtiget, som kan forpligte gruppen samt om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse overfor Ordregiver for ansøgers deltagelse i udbudsforretningen og udførelse af den kontrakt som konsortiet måtte blive tildelt. I udbudsmaterialet indgår skabelon til en sådan erklæring.

Endvidere bilægges op til 1 A4 side, der redegør for samarbejdsrelationer i teamet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underentreprenører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. De nærmere forpligtelser vil fremgå af udbudsmaterialet.

Kontrakten vil ligeledes omfatte en sociale klausul om uddannelses- eller praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om erhvervsgrunduddannelse mv., som forpligter leverandøren. De nærmere forpligtelser vil fremgå af udbudsmaterialet, kontraktudkastet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/08/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikationsfasen håndteres på udbudsportalen iBinder (www.ibinder.com). Interesserede ansøgere skal følge nedenstående procedure.

Udbudsmaterialet kan tilgås via iBinder på de link som fremgå af nærværende udbudsbekendtgørelse.

Her opretter virksomheden sig som bruger (eller benytter en allerede eksisterende bruger på iBinder). Alle dokumenter vedrørende ansøgning om prækvalifikation skal uploades på de af nærværende bekendtgørelse angivende link. Kun ansøgninger der er afleveret via iBinder kan godkendes. Upload af ansøgningsmateriale skal være færdiggjort senest jf. afsnit IV.2.2) i nærværende bekendtgørelse. Det er naturligvis kun den bydende selv, der kan se sin ansøgning foruden bygherre. Når det anførte tidspunkt passeres, lukkes der automatisk for indsendelse af prækvalifikation,samtidig med at ansøgningerne bliver tilgængelige for udbyderen.

Når prækvalifikationsmaterialet skal uploades, gås ind i fanen Ansøgning. Tryk på knappen i øverste højre hjørne og udpeg den eller de filer du vil lægge op. Udfyld evt. data om ansøgningen i dialogboksen — det er dog ikke noget krav. Når filen er synlig i oversigten, er ansøgningen afleveret. Ønsker du en kvittering skal der trykkes på ikonet vedrørende aflevering, hvorefter der tilbydes fremsendt en kvittering.

HUSK at navngive dokumenter, så det kan aflæses på filnavnet, hvad den enkelte fil indeholder. Ved eventuelle spørgsmål omkring adgang og brug af iBinder henvises til www.ibinder.dk Alle har fri adgang til iBinders support på TF 8988 7830 eller support@ibinder.dk. Det er gratis for ansøger at få login til iBinder.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt.

Klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på klagenævnets hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2017
Centrale aktører
  • Hustømrerne A/S
    Totalentreprenør
Er din virksomhed central aktør i projektet? Tilføj den nu.

Dette er en gratis service. Tilføj din virksomhed som deltager på projektet. Din virksomhed vil efterfølgende blive vist, hvis den godkendes som central aktør.

Indlæg fra arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer
Er I med i projektet? Tilføj et indlæg nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Produkter og løsninger
Er jeres produkt eller løsning anvendt? Tilføj nu.

Du skal logge ind for at fortsætte

Log indBliv medlem
Tilføj billeder eller videoer til projektet

Send til en kollega

0.11