23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2013/S 247-431699
Offentliggjort
20.12.2013
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

Til
10.01.2014

Addresse
Lilholm & Partnere
Lundtoftegårdsvej 95, 1
Att: Jan Markussen
2800 Kongens Lyngby
Telefon: +45 30929792
Mail: jm@lilholmogpartnere.dk
Internet: www.lilholmogpartnere.dk

Anmodning om deltagelse

Til
17.01.2014 Kl. 12:00

Addresse
Lilholm & Partnere
Lundtoftegårdsvej 95, 1
Att: Jan Markussen
2800 Kongens Lyngby
Telefon: +45 30929792
Mail: jm@lilholmogpartnere.dk
Internet: www.lilholmogpartnere.dk

Udbyder

Københavns Lufthavne A/S

Rammeaftale for ingeniørrådgivning, anlæg og fagteknik


Københavns Lufthavne A/S

Tjenesteydelser
Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Københavns Lufthavne A/S
Lufthavnsboulevarden 6
Att: Sen. legal counsel Bjarne Bæk
2770 Kastrup
DANMARK
Telefon: +45 32312675
Mailadresse: b.baek@cph.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://www.cph.dk

Yderligere oplysninger fås her: Lilholm & Partnere
Lundtoftegårdsvej 95, 1
Att: Jan Marklussen
2800 Kongens Lyngby
DANMARK
Telefon: +45 30929792
Mailadresse: jm@lilholmogpartnere.dk
Internetadresse: http://www.lilholmogpartnere.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Lilholm & Partnere
Lundtoftegårdsvej 95, 1
Att: Jan Markussen
2800 Kongens Lyngby
DANMARK
Telefon: +45 30929792
Mailadresse: jm@lilholmogpartnere.dk
Internetadresse: http://www.lilholmogpartnere.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Lilholm & Partnere
Lundtoftegårdsvej 95, 1
Att: Jan Markussen
2800 Kongens Lyngby
DANMARK
Telefon: +45 30929792
Mailadresse: jm@lilholmogpartnere.dk
Internetadresse: http://www.lilholmogpartnere.dk

I.2)Hovedaktivitet
Lufthavnsrelaterede aktiviteter


I.3)Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nejDel II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse

II.1.1)Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Rammeaftale for ingeniørrådgivning, Anlæg og fagteknik.


II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse

NUTS-kode DK012

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale


II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 6

Rammeaftalens varighed
Varighed i år: 3

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid
Anslået værdi eksklusive moms
interval: mellem 20 000 000 og 25 000 000 DKK
Hyppigheden og værdien af de kontrakter, der skal tildeles: Der forventes et løbende træk på rammeaftalerne. Det præciseres, at CPH har ret til, men ikke pligt til at trække på rammeaftalerne.

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
CPH agter at indgå parallelle rammeaftaler om ingeniørrådgivning, Anlæg og fagteknik (el og VVS) i forbindelse med planlægning, programmering, projekteringsledelse, projektering, udbud og udførelse af projekter og vedligeholdelsesopgaver på alle udearealer på og i jord inkl. bane- og rulleveje og forpladser. Bemærk; opgaver vedrørende belægninger på standpladser udbydes i anden separat aftale. Enkeltopgavernes anlægsudgift er meget varierende og spænder fra mindre anlægsopgaver til opgaver med en anlægsudgift op til ca. 40.000.000 DKK.


II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71310000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja


II.1.8)Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej


II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej


II.2)Kontraktens mængde eller omfang

II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms
interval: mellem 20 000 000 og 25 000 000 DKK


II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Mulighed for forlængelse af rammeaftalerne i 2 x 1 år på uændrede vilkår.


II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2


II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser

III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der henvises til udbudsmaterialet.


III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Der henvises til udbudsmaterialet.


III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Samtlige deltagere i et konsortium forstået som en sammenslutning af økonomiske aktører skal hæfte solidarisk for tilbuddet og opfyldelsen af den tildelte kontrakt samt udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere i konsortiet. Såfremt anmodning om deltagelse fremsættes af et konsortium, skal konsortieerklæring udfyldes, underskrives og vedlægges anmodningen. Konsortieerklæringen kan fås ved henvendelse til den i pkt. I.1) anførte kontaktperson.


III.1.4)Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Tilbudsgiver skal være indforstået med, at tegne erhvervs- og produktansvarsforsikring med en minimumsdækning på 10 000 000 DKK for tingskade og personskade, samt professionel ansvarsforsikring med en minimumsdækning på 10 000 000 DKK.


III.2)Betingelser for deltagelse

III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tro og love erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i en udelukkelsesgrund som angivet i Udbudsdirektivet art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e, f. Hvis ansøger er et konsortium skal ovenstående erklæring afgives af alle konsortiedeltagerne.


III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Erklæring om nøgletal for de seneste 3 regnskabsår med angivelse af; Omsætning, Resultat før skat, Egenkapital og Samlede aktiver. Hvis ansøger er et konsortium skal samtlige oplysninger fremlægges for alle konsortiedeltagere. Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal være positiv i det seneste disponible regnskabsår.


III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Kortfattet beskrivelse af ansøgers virksomhed med organisationsplan, firmanavn, kontaktoplysninger, ejerforhold, CVR-nummer og ansvarlig kontaktperson (maks. 2 A4-sider).
2. Erklæring om gennemsnitligt antal ansatte indenfor de ydelser prækvalifikationen vedrører for hvert af de seneste 3 år, fordelt på medarbejderkategorier efter faglige og uddannelsesmæssige kvalifikationer.
3. Beskrivelse af ansøgers kvalitets- og miljøledelsessystem.
4. Referencer for de seneste 3 år på anlægs- og fagteknikprojekter i lufthavne eller anlægs- og fagteknikprojekter af tilsvarende kompleksitet med anlægssummer op til 40 000 000 DKK. Der må maksimalt angives 9 referencer.
Referencer skal indeholde oplysninger om projektnavn, bygherre, opgavens størrelse og art, entrepriseform, beskrivelse af ansøgers ydelser samt perioden for opgavens gennemførelse (maks. 1 A4-side pr. reference).
For 1., 2. , 3. gælder, at såfremt ansøger er et konsortium skal ovenstående oplysninger fremlægges for alle konsortiedeltagere.


III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter

III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter

III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej


III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nejDel IV: Procedure

IV.1)Type procedure

IV.1.1)Type procedure
Forhandling
Nogle ansøgere er allerede udvalgt (eventuelt som led i visse typer udbud med forhandling): nej


IV.2)Tildelingskriterier

IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle


IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej


IV.3)Administrative oplysninger

IV.3.1)Sagsnummer hos ordregiveren:

IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej


IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 10.1.2014
Skal der betales for dokumenterne?: nej


IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
17.1.2014 - 12:00


IV.3.5)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.


IV.3.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

IV.3.7)Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej


VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej


VI.3)Yderligere oplysninger:
Ad punkt IV.3.3): De yderligere dokumenter der kan rekvireres omfatter alene den under punkt III.1.3) nævnte konsortieerklæring. Ordregiver vil udvælge de mest kvalificerede blandt de egnede anmodere – vurderet på grundlag af de i punkt III.2.3) punkt 2 + 4 angivne oplysninger. Der udvælges 12 anmodere.
Tilbuds-, forhandlings-, og kontraktssproget er dansk. Anmodning om prækvalifikation skal fremsendes i 2 papireksemplarer og være tydeligt mærket »EU-udbud af rammeaftale for ingeniørrådgivning, Anlæg og fagteknik«.
Anmodning kan ikke fremsendes pr. mail.


VI.4)Klageprocedurer

VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Præcise oplysninger om klagefrist(er) samt information om det danske klagesystem kan findes på: http://www.kfst.dk/udbudsområdet/udbudsregler/saadan-klager-du/

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18.12.2013

Send til en kollega

0.094