23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 104-189146
Offentliggjort
02.06.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
29.06.2015 Kl. 13:00

Addresse
Kuben Management A/S (Receptionen)
Dusager 22
8200 Aarhus N

Udbyder

Helsingør Kommune

Totalrådgivning vedr. kompenserende arbejder for Skolen i Bymidten, Helsingør


Helsingør Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Helsingør Kommune
Skt. Anna Gade, 5a
Kontaktpunkt(er): Center for økonomi og ejendomme, Ejendomsadministration og udvikling
Att: Jan Krog Islin
3000 Helsingør
DANMARK
Mailadresse: jki11@helsingor.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: https://www.helsingor.dk/

Yderligere oplysninger fås her: Kuben Management A/S
Dusager 22
Att: Erik Bjærge Alrø
8200 Aarhus N
DANMARK
Telefon: +45 89336923
Mailadresse: eba@kubenman.dk
Internetadresse: www.kubenman.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Kuben Management A/S
Dusager 22
8200 Aarhus N
DANMARK

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Kuben Management A/S
Dusager 22
8200 Aarhus N
DANMARK

I.2) Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Uddannelse
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Totalrådgivning vedr. kompenserende arbejder for Skolen i Bymidten, Helsingør.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
NUTS-kode
II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Helsingør Kommune har i foråret 2012 gennemført en projektkonkurrence vedr. en ny Skole i Bymidten, SIB, som omfatter både nybyg og renovering af eksisterende bygninger med en opdeling i 5 etaper. Realisering af vinderforslaget afventer en klagesag vedr. godkendelse af lokalplan.
Helsingør Kommune ønsker at udbyde totalrådgivning for kompenserende arbejder for flere af skolens eksisterende bygninger. Det drejer sig om renovering og forbedring af klimaskærme på 7 ældre bygninger, som skal indgå i skolens bygningssæt, som læringsfaciliteter mv. Den samlede projektsum forventes at være ca. 20 000 000-25 000 000 DKK.
Som baggrund for denne opgave foreligger tidligere udarbejdede tekniske bygningsgennemgange.
Det forventes, at totalrådgivningen skal tage højde for kommende gældende lovgivning mht. vedtagelse af BR15.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71000000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
II.2.2) Oplysninger om optioner
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4) Andre særlige vilkår
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Personlige forhold (pkt.1-5):
Pkt. 1-5 skal afleveres for den totalrådgiver, der anmoder om prækvalifikation og eventuelt tilknyttede underrådgivere. Såfremt anmodningen om prækvalifikation afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, et konsortium, skal hver af sammenslutningens deltagere aflevere alle oplysningerne. Ordregiver forbeholder sig ret til at verificere de afgivne oplysninger.
1. Virksomhedsnavn, adresse, CVR-nr., telefonnummer og e-mail adresse.
2. Navn på kontaktperson og dennes e-mail adresse og telefonnummer. Kontaktperson forstås som en enkelt kontaktperson for det samlede team.
3. Beskrivelse af virksomhedsprofil, organisation og ejerforhold for ansøgende virksomhed og evt. tilhørsforhold til andre virksomheder. Hvis ansøgeren er en sammenslutning af virksomheder, beskrives hver deltagers rolle i projektet.

4. Tro og love-erklæring vedrørende ubetalt gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997. (Erklæring kan hentes her: http://www.kubenman.dk/kuben-management/udbud/tro-og-loveerklaeringer/). Kun rådgivere, der ikke har ubetalt gæld til det offentlige, vil komme i betragtning.

5. Tro og love-erklæring om at virksomheden ikke befinder sig i en af direktiv 2004/18/EF, art. 45, stk. 1 og 2 anførte situationer. Der vil for vinderen af konkurrencen blive stillet krav om aflevering af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller tilsvarende for udenlandske virksomheder. (Erklæring kan hentes her: http://www.kubenman.dk/kuben-management/udbud/tro-og-loveerklaeringer/).

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Økonomisk og finansiel kapacitet (pkt. 6-7):
Pkt. 6-7 afleveres alene for det ledende firma.
Hvis ansøgningen afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører (et konsortium), skal oplysningerne gives for hver enkelt aktør. Hvis ansøgningen helt eller delvis baseres på økonomisk eller finansiel kapacitet hos andre virksomheder (underrådgivere) end ansøgeren, skal oplysningerne endvidere gives for hver enkelt af sådanne virksomheder.
Såfremt ansøgning afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører (et konsortium), skal ansøgningen indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem alle deltagerne i konsortiet samt en bemyndigelse til én deltager i konsortiet til at kunne forpligte de øvrige deltagere ved sin underskift. Såfremt ansøgeren med henvisning til direktiv 2004/18/EF, art. 47, stk. 2 og 3, ønsker at basere sig på underrådgiveres økonomiske formåen, skal der fremsendes dokumentation for de forpligtelser, underrådgiverne har påtaget sig.
Ordregiver forbeholder sig ret til at verificere de afgivne oplysninger.
6. Nøgletal fra årsregnskaber for de seneste 3 disponible regnskabsår med angivelse af: Virksomhedens samlede omsætning, egenkapital, resultat efter skat. For nystartede virksomheder, der ikke kan præstere nøgletal for 3 år, kan der vedlægges nøgletal minimum fra seneste regnskabsår suppleret med en finansiel vurdering fra revisor. De økonomiske oplysninger skal være revisorpåtegnede eller attesteres af ansøgerens pengeinstitut.
7. Kort erklæring om, hvorvidt de oplyste økonomiske nøgletal fortsat må antages at være udtryk for ansøgers økonomiske situation, eller om der er sket væsentlige ændringer heri, som har indvirkning på ansøgers økonomiske formåen. Denne dokumentation afleveres alene, såfremt årsregnskabet er afsluttet for mere end 6 måneder siden, regnet fra ansøgningsdagen.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Teknisk kapacitet (pkt. 9-14):
Pkt. 8 afleveres for det samlede team og ikke for hvert enkelt firma. Pkt. 9 og 10 afleveres alene for det ledende firma. Såfremt anmodningen om prækvalifikation afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, et konsortium, skal hver af sammenslutningens deltagere aflevere alle oplysningerne. Ordregiver forbeholder sig ret til at verificere de afgivne oplysninger.

8. Maksimalt 10 referencer for sammenlignelige opgaver. Referencerne skal indeholde en kort beskrivelse af opgaven samt oplysninger om rådgiverens ydelser i forbindelse med opgaven, ydelsesperioden, kundens navn, opgavens lokalisering og størrelse (opgivet i m2 og DKK). Af hensyn til vurderingen er det vigtigt, at alle oplysningerne fremgår. Såfremt der afleveres flere referencer end det angivne maksimale, vurderes alene de første referencer, og der ses bort fra de resterende. Referencerne skal være fra igangværende byggerier, eller byggerier afleveret indenfor de sidste 5 år (år 2010 inkl.). Referencer fra ikke-vundne konkurrencer, eller fra vundne, men ikke realiserede opgaver, vil ikke blive taget til vurdering.

9. Antal gennemsnitlige beskæftigede i virksomheden og heraf ledere de seneste 3 år.
10. Kort beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem og miljøledelsessystem. Beskrivelse skal indeholde en oplistning af de procedurer, systemerne omfatter.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
29.6.2015 - 13:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
Ansøgninger om deltagelse skal afleveres i 3 eksemplarer i papirudgave inkl. en digital udgave af dokumentet i en samlet pdf på et USB-stick. Bemærk: Aflevering i receptionen hos Kuben Management, Dusager 22, 8200 Aarhus N.
Ved kontraktindgåelse skal totalrådgiveren fremlægge Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller anden dokumentation for, at virksomheden ikke befinder sig i én af de i direktiv 2004/18/EF, artikel 42, stk. 1 og 2 nævnte situationer.
Bygherren vil i forbindelse med gennemførelse af projektet indarbejde tiltag vedr. sociale klausuler/social ansvarlighed. Betingelserne vil være nærmere defineret i udbudsmaterialet.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Mailadresse: klfu@eogs.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://klfu.dk
Fax: +45 33307799

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Lovbestemte klagefrister fremgår af lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv., hvor krav om fremgangsmåden er beskrevet. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette ordregiver om en påstået overtrædelse samt om hvorvidt klagen indbringes for Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still-perioden. I tilfælde hvor klagen indgives i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715181
Internetadresse: http://kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28.5.2015

Send til en kollega

0.17