23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2013/S 247-431048
Offentliggjort
20.12.2013
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Til
24.01.2014 Kl. 12:00

Addresse
Aarhus Kommune, Natur og Miljø
Grøndalsvej 1D
Kontaktpunkt(er): Natur og Miljø
Att: Henning Hermansen
8260 Viby J
Telefon: +45 89404255
Mail: naturogmiljo@aarhus.dk
Fax: +45 89402768

Indlevering af tilbud

Til
03.02.2014 Kl. 12:00

Addresse
Aarhus Kommune, Natur og Miljø
Grøndalsvej 1D
Kontaktpunkt(er): Natur og Miljø
Att: Henning Hermansen
8260 Viby J
Telefon: +45 89404255
Mail: naturogmiljo@aarhus.dk
Fax: +45 89402768

Udbyder

Aarhus Kommune, Natur og Miljø

Revision af vandløbsregulativer 2014-2015


Aarhus Kommune, Natur og Miljø

Tjenesteydelser
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Aarhus Kommune, Natur og Miljø
Grøndalsvej 1D
Kontaktpunkt(er): Natur og Miljø
Att: Henning Hermansen
8260 Viby J
DANMARK
Telefon: +45 89404255
Mailadresse: naturogmiljo@aarhus.dk
Fax: +45 89402768

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.aarhus.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed


I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Miljø


I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse

II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Revision af vandløbsregulativer 2014-2015.


II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Aarhus.

NUTS-kode DK042

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt


II.1.4)Oplysninger om rammeaftale

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Revision af vandløbsregulativer for offentlige vandløb i Aarhus Kommune. Ydelsen omfatter opmåling af ca. 172 km vandløb, revision af 36 regulativer, indlæggelse af data i det hydrauliske program VASP, hydrauliske beregninger samt levering af forslag til reviderede regulativer.


II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71250000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej


II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej


II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej


II.2)Kontraktens mængde eller omfang

II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
36 vandløbsregulativer omfattende ca. 172 km vandløb.


II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej


II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej


II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 22 (fra tildeling af kontrakten)Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser

III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Ingen.


III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Vilkårene fremgår af udbudsmaterialet.


III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Vilkårene fremgår af udbudsmaterialet.


III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: ABR89 med Aarhus Kommunes ændringer/tilføjelser. Klausul om arbejdsvilkår, socialt ansvar og uddannelsespolitik (fremgår af udbudsmaterialet).


III.2)Betingelser for deltagelse

III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular findes i udbudsmaterialets bilag 9.2 – denne formular skal benyttes.


III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: — Årsrapport eller revisorattesteret erklæring med oplysning om tilbudsgivers økonomiske nøgletal for de seneste 2 afsluttede regnskabsår omfattende omsætning (herunder omsætning inden for det aktivitetsområde, der er omfattet af udbuddet, hvis tallene for denne omsætning foreligger), resultat, balancesum og egenkapital. Er tilbudsgiver etableret inden for de seneste 2 år vedlægges årsrapport eller revisorattesteret erklæring med oplysning om de nævnte økonomiske nøgletal for det regnskabsår, som tilbudsgiver måtte have afsluttet.
— Bevis for relevant ansvarsforsikring f.eks. i form af kopi af police. Forsikringssum pr. skade og pr. forsikringsår skal fremgå. Der kræves minimum dækningssum på 5 000 000 DKK.


III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
— Dokumentation af de nødvendige kompetencer indenfor vandløbsøkologi, hydrologi, hydraulik, landmåling og udarbejdelse af vandløbsregulativer i form af CV for de medarbejdere, der forventes tilknyttet kontrakten i tilfælde af en aftaleindgåelse.
— Referenceliste over de betydeligste lignende opgaver, der er udført i løbet af de sidste 3 år. Her skal angives kundenavn, desuden bør angives tidspunkt, samt kontaktperson og kontaktoplysninger hos den pågældende kunde.


III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter

III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter

III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej


III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: jaDel IV: Procedure

IV.1)Type procedure

IV.1.1)Type procedure
Offentlig


IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen

IV.2)Tildelingskriterier

IV.2.1)Tildelingskriterier
Laveste pris


IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej


IV.3)Administrative oplysninger

IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
13/046234


IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej


IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 24.1.2014 - 12:00
Skal der betales for dokumenterne?: nej


IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
3.2.2014 - 12:00


IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage

IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.


IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)


IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 3.2.2014 - 13:00
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nejDel VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej


VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej


VI.3)Yderligere oplysninger

VI.4)Klageprocedurer

VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 33307621
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage skal indgives til Klagenævnet for Udbud senest 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.


VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18.12.2013

Send til en kollega

0.149