23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2013/S 247-430955
Offentliggjort
20.12.2013
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
20.01.2014 Kl. 10:00

Addresse
www.byggeweb.dk

Udbyder

Folketinget

Opdateringer

Resultat
(07.04.2014)

Den 21.3.2014 er kontrakten blandt 5 modtagne tilbud blevet tildelt:
Sweco Architects
Bygmestervej 5
2400 København NV
Kontraktens endelige samlede værdi: Laveste bud 3.415.000 og højeste bud 4.817.000 kr. eksklusive moms.
Kontrakten forventes ikke at ville blive givet i underentreprise.

Anker Heegaards Gade 3-5, 1572 København V – totalrådgivning (Resultat)


Folketinget

Tjenesteydelser
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Folketinget
Christiansborg
Att: Dorthe Andersen
1240 København
DANMARK
Telefon: +45 61625249
Mailadresse: ftdora@ft.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.ft.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Munksgaard plus Andersen Bygherrerådgivning A/S
Jagtvej 113H, 3
Att: Michael Jonsen
2200 København N
DANMARK
Telefon: +45 40126280
Mailadresse: mj@mplusa.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Byggeweb
www.byggeweb.dk
København
DANMARK

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger


I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester


I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse

II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Anker Heegaards Gade 3-5, 1572 København V – totalrådgivning.


II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: København V.

NUTS-kode DK011

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt


II.1.4)Oplysninger om rammeaftale

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Folketinget ønsker totalrådgivning i forbindelse med etablering af ca. 40-45 lejligheder i en ejendom beliggende Anker Heegaards Gade 3-7, 1572 København V. Ejendommen har tidligere været brugt til kontorer.
Ejendommen skal udmatrikuleres i to ejendomme. De to ejendomme skal adskilles af en brandmur fra kælder til tag. Folketinget overtager den ene del af ejendommen, som skal bruges til medlemsboliger for folketingsmedlemmer.
Lejlighederne skal stå klar til indflytning i november 2015.

Folketingets del af ejendommen har et samlet areal på ca. 2 900 m2 i fem etager ekskl. kælder og tagetage. Lejlighederne vil bestå af 2-værelses lejligheder på ca. 60-70 m2.
Totalrådgiveren skal levere arkitekt- og ingeniørrådgivning fra og med programfasen til og med aflevering af færdigt byggeri, ibrugtagning og 1 års eftersyn, herunder også entrepriseudbud i hovedentreprise, byggeledelse og fagtilsyn.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71210000, 71220000, 71311000, 71320000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja


II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej


II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej


II.2)Kontraktens mængde eller omfang

II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Projektets forventede entreprisesum er ca. 40 000 000 DKK ekskl. moms.


II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej


II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej


II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser

III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.


III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.


III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt flere økonomiske aktører (et konsortium) sammen ansøger om prækvalifikation, skal aktørerne afgive et fælles samlet tilbud. Desuden skal der udpeges en fælles befuldmægtiget, som har fuldmagt til med bindende virkning på vegne af konsortiet at indgå aftaler med Folketinget. Folketinget stiller krav om solidarisk hæftelse.


III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Totalrådgiveren og dennes personale, herunder eventuelle underrådgivere skal kunne godkendes af de nationale sikkerhedsmyndigheder, jf. Statsministeriets cirkulære nr. 204 af 7.12.2012 vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landende i NATO, EU eller WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse. Sikkerhedsgodkendelsen skal kunne opretholdes i kontraktens løbetid.
Projektet skal evalueres i henhold til bekendtgørelse nr. 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggeri m.v.


III.2)Betingelser for deltagelse

III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysninger om firmanavn, adresse, CVR-nummer, navn på kontaktperson samt e-mailadresse og telefonnummer til kontaktpersonen.
2) En kortfattet virksomhedsbeskrivelse, herunder oplysninger om ejermæssige samt organisatoriske forhold.
3) Underskrevet tro og love erklæring om, at ansøger ikke befinder sig i nogen af de i Udbudsdirektivets art. 45, stk 2 anførte situationer. Erklæringen skal have følgende indhold:
»Undertegnede ansøger erklærer hermed på tro og love, på ansøgningstidspunktet ikke at befinde sig i nogen af de i Udbudsdirektivets art. 45, stk 2 anførte situationer«.
Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal oplysningerne om personlige forhold afgives for alle deltagere i konsortiet.


III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 4) Oplysninger om ansøgers samlede omsætning, egenkapital og resultat for de seneste 3 regnskabsår.
Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal oplysningerne om økonomisk og finansiel kapacitet afgives for alle deltagere i konsortiet.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ansøgers omsætning skal være på minimum 5 000 000 DKK for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.
Ansøgers egenkapital skal være positiv for hver af de seneste tre disponible regnskabsår.
Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal omsætningen være på minimum 5 000 000 DKK for det samlede konsortium for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.
Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal egenkapitalen være positiv for alle deltagere i konsortiet for hvert af de seneste tre disponible regnskabsår.


III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
5) Referenceliste over de betydeligste rådgivningsopgaver, som ansøger har udført inden for de seneste 3 år. Referencerne skal dokumentere ansøgerens egnethed og kompetencer i forhold til den udbudte totalrådgivningsopgave. Der bør derfor fremsendes referencer fra både arkitekt- og ingeniørrådgiver, og referencerne bør angive opdragsgiver/bygherre, byggeriets funktion, anlægsøkonomi, bruttoareal, tidsramme samt hvilke ydelser ansøgeren har leveret på det aktuelle projekt.
Ved vurdering af referencerne lægges der vægt på referencer, hvor ansøger har deltaget eller forventes at deltage i hele projektets realisering fra programmering til aflevering og ibrugtagning samt referencer der vedrører byggerier med en tilsvarende størrelse og kompleksitet herunder især boligbyggeri samt renoverings og ombygning af eksisterende etageejendomme.
Der bør maksimalt fremsendes i alt 15 referencer for det samlede rådgiverteam, referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.
6) Oplysninger om antal ansatte arkitekter og ingeniører.
7) Nøgletal iht. bekendtgørelse nr. 1469 af 16.12.2009 eller tilsvarende oplysninger.
Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal oplysningerne om antal ansatte og nøgletal afgives for alle deltagere i konsortiet.


III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter

III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter

III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej


III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nejDel IV: Procedure

IV.1)Type procedure

IV.1.1)Type procedure
Begrænset


IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Såfremt der er flere egnede ansøgere end 5, vil de bedst egnede blive prækvalificeret. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de fremsendte references relevans samt ansøgers funktion og leverede ydelser samt nøgletal eller tilsvarende oplysninger for referencen. Der vil blive lagt vægt på referencer, der vedrører byggerier med en tilsvarende størrelse og kompleksitet, herunder især boligbyggeri samt renovering og ombygning af etageejendomme.


IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen

IV.2)Tildelingskriterier

IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument


IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej


IV.3)Administrative oplysninger

IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej


IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
20.1.2014 - 10:00


IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage

IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.


IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

IV.3.8)Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej


VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej


VI.3)Yderligere oplysninger
Der findes ikke i forbindelse med prækvalifikationsfasen specifikationer eller yderligere dokumenter.
Gennemførelse af prækvalifikationsfasen samt den efterfølgende tilbudsfase fil foregå digitalt, idet det bemærkes, at meddelelse om hvilke firmaer der prækvalificeres samt meddelelse om tildeling vil blive udsendt til den af ansøger/tilbudsgiver oplyste kontaktpersons e-mailadresse.

Prækvalifikationsmaterialet vil være tilgængeligt via Byggeweb: www.byggeweb.dk Materialet rekvireres ved gratis at oprette en bruger og søge på TN003064.

VI.4)Klageprocedurer

VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Der henvises til Lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. med senere ændringer, senest Lov nr. 511 af 2.5.2013. Senest samtidig med indgivelse af en klage til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for Klagenævnet.


VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18.12.2013

Send til en kollega

0.078