23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2013/S 246-429010
Offentliggjort
19.12.2013
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
23.01.2014 Kl. 14:00

Addresse
Region Hovedstaden, Koncern Indkøb
Kongens Vænge 2, Blok C, 1. sal
Att: Strategisk Indkøbskonsulent Thomas O. Holm
3400 Hillerød

Udbyder

Region Hovedstaden, Koncern Indkøb

Opdateringer

Annullering
(27.03.2014)

Uafsluttet procedure
Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt
Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse

Yderligere supplerende oplysninger:
Kontrakten forventes genudbudt i uge 13 eller 14.

Strategisk energiplanlægning i hovedstadsregionen (Annulleret)


Region Hovedstaden, Koncern Indkøb

Tjenesteydelser
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Region Hovedstaden, Koncern Indkøb
Kongens Vænge 2, Blok C, 1. sal
Kontaktpunkt(er): Region Hovedstaden
Att: Strategisk Indkøbskonsulent Thomas O. Holm
3400 Hillerød
DANMARK
Telefon: +45 386658247
Mailadresse: thomas.holm@regionh.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.regionh.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed


I.3)Hovedaktivitet
Sundhed


I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse

II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Strategisk energiplanlægning i hovedstadsregionen.


II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse

NUTS-kode DK01

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt


II.1.4)Oplysninger om rammeaftale

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Et af målene i Region Hovedstadens og hovedstadsregionens kommunernes fælles »Klimastrategi for hovedstadsregionen« fra maj 2012 er udvikling af en fælles vision for et sammenhængende energisystem baseret på vedvarende energi.
Via strategisk energiplanlægning, udvikling af sammenhængende fjernvarmesystemer og udbygning af vedvarende energianlæg er målet at blive foregangsregion for udviklingen af innovative løsninger i et styrket samspil mellem offentlige myndigheder, erhvervsliv og videninstitutioner.
På den baggrund sætter Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden og dermed de 29 kommuner i hovedstadsregionen, forsyningsselskaber, videninstitutioner og rådgivere samt foreningen Gate 21 projektet »Fremtidens energiplanlægning i hovedstadsregionen« i gang med start 1.1.2014 og forventet afslutning juli 2015.
Projektet skal finde svar på hvordan strategisk energiplanlægning med udgangspunkt i kommunerne bedst kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet til vedvarende energi i hovedstadsregionen, idet der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer en regional strategisk ramme, som kan sikre en fælles retning for kommuner, forsyningsselskaber og andre energiaktører i regionen.
Målet er at udvikle en politisk besluttet og kommunalt forankret energivision for 2050 baseret 100 % på vedvarende energi.

Yderligere information om projektet kan findes på: http://www.regionh.dk/menu/Miljoe/Klimastrategi/Fremtidens+Energiplanlægning+i+hovedstadsregionen.htm Projektet støttes af Energistyrelsens pulje til strategisk energiplanlægning i kommunerne.
I projektet er der to arbejdspakker indeholdende en række analyser, som ønskes udbudt i et samlet udbud til ekstern tjenesteyder. Der drejer sig om arbejdspakke 2 (AP2) og arbejdspakke 3 (AP3).
Arbejdspakkerne indeholder følgende analyser:
— AP2: Energiscenarier frem til 2050: Udarbejde energiscenarier for fremtidens energi- og transportsystem for 2025/35 og 2050 i hovedstadsregionen, der inkluderer energibehov, energiressourcer og energiforbruget i hele energi- og transportsystemet, inkl. el, varme, køling og transport. Forventet resultat:
1. Analysemateriale, der omfatter et referencescenarie og 2-4 teknisk-økonomiske energiscenarier for hovedstadsregionen i 2025/35 og 2050.
2. En rapport med en sammenfatning af energiscenarier og en indstilling af præferencescenarie til energivisionen.
— AP3: Ny regulering og organisering af energiplanlægningen: Undersøge og udarbejde konkrete anbefalinger til regulering og organisering af energiplanlægningen på kort og lang sigt for at understøtte udviklingen mod fremtidens samfundsøkonomisk effektive energi- og transportsystem. Forventede resultater:
1. Rapport vedrørende barrierer, virkemidler og anbefalinger indenfor udvalgte nøgleindsatsområder i hovedstadsregionen.
2. Rapport vedrørende generelle anbefalinger til organisering af energiplanlægningen i Danmark.
Ordregiver disponerer over 3 600 000 DKK samlet set til gennemførelse af AP2 og AP3.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71314200, 71314000, 71600000, 71620000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja


II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej


II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej


II.2)Kontraktens mængde eller omfang

II.2.1)Samlet mængde eller omfang:

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej


II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej


II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 6 (fra tildeling af kontrakten)Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser

III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Vil fremgå af det endelige udbudsmateriale som tilsendes til prækvalificerede.


III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig leverandør, der tegner alle de bydende. Endvidere skal alle de bydende hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten.
Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående dokumentation anført i III.2.1), III.2.2) og III.2.3) gives for hver enkelt virksomhed. Såfremt der er anført mindstekrav til niveau under punkterne III.2.2) og/eller III.2.3) skal virksomhedernes kapacitet tilsammen leve op til det eventuelt anførte mindstekrav.
Såfremt tilbud indleveres af et konsortium, skal tilbuddet indeholde en erklæring om direkte og solidarisk hæftelse på 2 x kontraktsummen mellem alle deltagere i konsortiet samt bemyndigelse til en deltager i konsortiet til ubegrænset at kunne forpligte de øvrige medlemmer i konsortiet ved sin underskrift.
Ad pkt. III.2) En ansøger kan basere sig på andres økonomiske, finansielle og/eller tekniske formåen,uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøgeren og disse andre. Ansøgeren skal i sin ansøgning i givet fald godtgøre, at ansøgeren råder over de nødvendige ressourcer, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for de andres forpligtelser i så henseende. En ansøger kan således eksempelvis basere sig på en underleverandørs erfaringer, jf. udbudsdirektivets artikel 48, stk. 3 og 47, stk. 2. I såfald skal ansøgeren fremlægge dokumentation fra underleverandøren indeholdende et tilsagn om, at underleverandøren vil og skal stille de pågældende ressourcer til rådighed for ansøgeren. Tilsvarende kan en ansøger eksempelvis vedlægge en erklæring om moderskabsindeståelse for tilbudsgiveren.
Tilbuddet skal desuden vedlægges de i udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.1) (personlige forhold), punkt III.2.2) (økonomisk kapacitet) og punkt III.2.3) (teknisk kapacitet) krævede oplysninger for sådanne samarbejdspartneres/underleverandørers vedkommende.
Der henvises iøvrigt til de relevante dele af punkt VI.3).


III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej


III.2)Betingelser for deltagelse

III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: — Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab samt kortfattet beskrivelse af virksomhedens organisation og ledelse (generel virksomhedsbeskrivelse) herunder antal medarbejdere, der arbejder med opaver tilsvarende de udbudte.
— Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Skabelon til erklæring kan fås ved henvendelse til ordregivers kontaktpunkt jf. punkt I.2).


III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Seneste 2-års reviderede og godkendte årsrapporter. Revisionskravet gælder kun tilbudsgivere, for hvem dette er et lovkrav.
Af rapporterne skal følgende nøgletal fremgå:
i) Nettoomsætning,
ii) Resultat før skat,
iii) Egenkapital for de seneste 2 regnskabsår.
Såfremt ansøger har eksisteret i under 2 år, skal der vedlægges oplysninger for de afsluttede regnskabsår, der er tilgængelige. Bemærk, at hvis nettoomsætningen ikke fremgår af årsrapporterne, eller der ikke er udarbejdet revisorpåtegnet årsrapport for det senest afsluttede regnskabsår eller øvrige regnskabsår, skal disse forhold dokumenteres ved revisorerklæring.
Nøgletallene kan også dokumenteres alene ved fremlæggelse af revisorerklæring herom.


III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
— Referenceliste med angivelse af tjenesteyders mest betydelige leverancer af lignende karakter som den udbudte opgave jf. pkt. II.1.5) i de seneste 3 år.
Referencer ældre end det anførte vil ikke blive taget i betragtning.
For samtlige referencer bør der oplyses følgende:
— Kunde (navn, kontaktperson og evt. kundeudtalelse)
— Projektbeskrivelse
— Opgavens størrelse (pris og/eller mængder)
— Tidspunkt og sted for arbejdets udførelse
— Oplysninger om ansøgers rolle og ansvar i projektet.
Mht. referencer forbeholder kunden sig ret til at indhente yderligere oplysninger og dokumentation. Der kan angives indtil 3 referencer relateret tll AP2 og 3 referencer relateret til AP3 jf. punkt II.1.5). Hver reference forventes ikke at fylde mere end 1/2 A4-side.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Minimum 1 reference indenfor AP2 samt minimum 1 reference indenfor AP3 jf. punkt II.1.5).


III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter

III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter

III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej


III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nejDel IV: Procedure

IV.1)Type procedure

IV.1.1)Type procedure
Begrænset


IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: — De bedste og mest relevante erfaringer med de udbudte ydelser, vurderet på baggrund af punkt III.2.3), hvor erfaring med udvikling af energiscenarier og udarbejdelse af forslag til ny organisering og regulering af energisektoren vil vægte højest.
— Ansøgerens samlede omsætning indenfor de udbudte ydelser de sidste 3 år baseret på punkt III.2.3).


IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen

IV.2)Tildelingskriterier

IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument


IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej


IV.3)Administrative oplysninger

IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
13013566


IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej


IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
23.1.2014 - 14:00


IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage

IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
Andet: Dokumentationsmateriale og de i pkt. III.2) anførte oplysninger accepteres på engelsk, tysk, fransk, norsk og svensk.


IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

IV.3.8)Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej


VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej


VI.3)Yderligere oplysninger
Kontraktens gennemførelse er med forbehold for bindende finansielt tilsagn fra Energistyrelsen.
Der skal afleveres følgende eksemplarer af ansøgningen:
— 1 underskrevet originaleksemplar i papirform inkl. alle bilag.
Endvidere bedes afleveret:
— 1 kopi af ansøgningen samt bilag
— 1 CD-rom eller usb-stick indeholdende kopi af det samlede ansøgning.
CD-rom er eller USB stikket må ikke være kopibeskyttet af hensyn til den videre bearbejdning heraf og skal være tydeligt markeret med ansøgerens navn.
Svar på ansøgers spørgsmål vil i anonymiseret form blive tilsendt de ansøgere, der har registreret sig hos ordregivers kontaktpunkt jf. I.1).


VI.4)Klageprocedurer

VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@klfu.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715191
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17.12.2013

Send til en kollega

0.11