23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2013/S 246-428950
Offentliggjort
19.12.2013
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
21.01.2014 Kl. 12:00

Addresse
Invitation til iBinder: E-mail til Pia Pytlich: pipy@dtu.dk

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Opdateringer

Resultat
(15.07.2014)

Del V: Kontrakttildeling


V.1)

Dato for beslutningen om kontrakttildeling:

11.4.2014V.2)

Oplysninger om tilbud

Antal modtagne bud: 5V.3)

Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Moe A/S
Buddingevej 272
2860 Søborg

Totalrådgivning i f. m. opførelse af ny laboratoriebygning samt ombygning og renovering af eksisterende bygning - DTU Systembiologi (Resultat)


Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Tjenesteydelser
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Niels Koppels Allé, Bygning 402, 1. sal
Att: Pia Pytlich
2800 Kongens Lyngby
DANMARK
Mailadresse: pipy@dtu.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.dtu.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ


I.3)Hovedaktivitet
Uddannelse
Andet: Forskning, Innovation og myndighedsbetjening


I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse

II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
DTU Systembiologi: Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny laboratoriebygning samt ombygning og renovering af eksisterende bygning.


II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Kongens Lyngby.

NUTS-kode DK012

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt


II.1.4)Oplysninger om rammeaftale

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Totalrådgivning bestående af arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektydelser i alle faser til opførelse af ny laboratoriebygning samt ombygning og renovering af eksisterende bygning 224 på DTU Lyngby Campus. Byggeriets samlede bruttoetageareal anslås til ca. 5.800 m², heraf ca. 1.800 m² nybyggeri.
Eksisterende og ny bygning sammenbygges.
Bygningerne skal indeholde kontor- og laboratoriearealer med tilhørende støttefunktioner.
Laboratorierne omfatter laboratorier med høj renhedsklasse (ISO 6), GMO klassifikation samt krav til indeslutning (BSL2).
Såfremt Totalrådgiver vil anvende underrådgiver(e) til den udbudte opgave skal dette oplyses i den obligatoriske prækvalifikationsformular, og der skal tillige vedlægges en rådighedserklæring fra underrådgiver(ne).


II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71210000, 71220000, 71310000, 71320000, 71300000, 71200000, 71421000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja


II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej


II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej


II.2)Kontraktens mængde eller omfang

II.2.1)Samlet mængde eller omfang:

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Byggeledelse.


II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej


II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser

III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Iht. ABR89.


III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Al fakturering skal ske elektronisk, jfr. lov nr. 1203 af 27.12.2003. Betalingsfristen vil være løbende måned + 30 dage. Yderligere oplysninger vil fremgå af udbudsmaterialet.


III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen særlig retslig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning (et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen (konsortiet) påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Alle oplysninger påkrævet i denne udbudsbekendtgørelse skal afgives for hver enkelt deltager i sammenslutningen (konsortiet). Ordregiver anbefaler at hver deltagende enhed afleverer en separat prækvalifikationsanmodning, der sammen udgør sammenslutningens (konsortiets) anmodning.


III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Der gøres opmærksom på, at denne rådgivningsopgave skal evalueres i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelser nr 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v., og kontraktbetingelserne vil indeholde bestemmelse herom. Bekendtgørelsen stiller krav om op til to evalueringer af rådgiveren i byggeprojektet, afhængig af hvornår rådgiveren deltager i projektet, hvis det konkrete rådgiverhonorar overstiger 150 000 DKK ekskl. moms. Rådgiveren skal medvirke til at aflevere oplysninger. Der henvises i øvrigt til kravene i bekendtgørelsens § 8, som skal overholdes, og som derfor nøje bør gennemgås af ansøger.


III.2)Betingelser for deltagelse

III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Anmodning skal omfatte tro og love erklæring, der angiver, at ansøger ikke er udelukket eller kan udelukkes fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 stk. 1 og stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31.3.2004. Ordregiver har udarbejdet en obligatorisk tro og love erklæring, der er en del af den obligatoriske prækvalifikationsformular som ansøger skal anvende. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af flere ansøgere (konsortie) skal tro og love erklæring afgives for hver enkel deltager i sammenslutningen (konsortiet).
Ansøgeren skal oplyse, hvilken juridisk enhed (f.eks. selskab) der afgiver prækvalifikationsanmodningen, herunder om ansøgeren er en sammenslutning af flere ansøgere (et konsortium). Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af flere ansøgere (et konsortium), skal oplysningerne gives for hver enkel i sammenslutningen (konsortiet). Ansøger skal yderligere oplyse eventuelt cvr.nr., ansøgers adresse, ansøgers kontaktperson, herunder dennes emailadresse samt telefonnummer.
Der henvises endvidere til punkt VI.3), hvoraf fremgår, at ansøger skal anvende den af ordregiver udarbejdede obligatoriske prækvalifikationsformular.


III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøger skal ved udfyldelse af den af ordregiver udarbejdede obligatoriske prækvalifikationsformular angive:
1) Referenceoplysninger over de betydeligste totalrådgivningsopgaver, tilsvarende den udbudte, jf. pkt. II.1.5).
2) Referenceoplysninger om ansøgerens erfaring med rådgivning vedrørende forsknings-, laboratoriebyggeri eller lignende bygninger. Referencerne skal omfatte både arkitektfaglige referencer og ingeniørfaglige referencer.
3) Referenceoplysninger om ansøgerens kompetencer og erfaring med ombygning og renovering af eksisterende byggeri, herunder energirenovering.
Referenceoplysningerne skal omfatte bygherrenavn, arealoplysning, kontraktperiode samt samlet projektsum. Herudover skal referenceopgaven beskrives for så vidt angår opgavens primære formål, herunder præcisering af hvilke faglige discipliner, ansøger har leveret.
Alle referenceoplysninger skal angives i de af DTU udarbejdede obligatoriske referenceskemaer.
Ansøgeren kan basere sin ansøgning på at benytte underrådgiveres tekniske kapacitet til løsning af opgaven.
Såfremt en ansøger vil basere sin ansøgning på en underleverandørs økonomiske/finansielle kapacitet og/eller tekniske kapacitet, skal ansøgeren godtgøre, at den råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for den pågældende underleverandørs tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed for ansøgeren. Det forudsættes, at kontraktparten anvender de ressourcer, som den pågældende underleverandør giver tilsagn om at ville stille til rådighed i forbindelse med kontraktens opfyldelse.
Ansøger skal aflevere nøgletal om kundetilfredshed for de betydeligste tidligere gennemførte rådgivningsopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne i § 6 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse Nr. 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v., eksempelvis ved afgivelse af et eller flere faktablade.
Hvis ansøger har fået beregnet nøgletal for mindst 3 tidligere gennemførte rådgivningsopgaver inden for de seneste 3 år, skal ansøger tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 6, herunder et vægtet gennemsnit for nøgletallene om kundetilfredshed samt oplysning om det samlede antal evalueringer (dvs. en »karakterbog«).
Hvis ansøger ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal ansøger aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at ansøger kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.
Antallet af referencer oplyst under pkt. 1, 2 og 3 bør begrænses til maks 10 referencer under hvert punkt.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Oplysninger om ansøgerens erfaring med rådgivning vedrørende forsknings-, laboratoriebyggeri eller lignende bygninger skal minimum omfatte 1 relevant reference for hhv. ingeniørydelser og for arkitektydelser. Ansøger skal angive hvilke referencer der anses som relevante referencer.
.
For alle referenceoplysninger gælder, at referenceopgaven skal være igangsat eller gennemført indenfor de seneste 3 år fra ansøgningstidspunktet.


III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter

III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter

III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure

IV.1.1)Type procedure
Begrænset


IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ved udvælgelse af ansøger, der prækvalificeres til at afgive tilbud, er der angivet 5 aktører. Såfremt der er flere egnede ansøgere end det planlagte antal af prækvalificerede, vil de bedst egnede blive prækvalificeret på baggrund af en vurdering af referenceoplysningerne fra rådgivningsopgaver, der er sammenlignelige med den udbudte opgave, jfr. punkt III.2.3) Teknisk kapacitet samt II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten.


IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen

IV.2)Tildelingskriterier

IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument


IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej


IV.3)Administrative oplysninger

IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej


IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
21.1.2014 - 12:00


IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
4.2.2014


IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.


IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

IV.3.8)Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej


VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej


VI.3)Yderligere oplysninger
Gennemførelsen af prækvalifikationsfasen samt den efterfølgende tilbudsfase vil foregå digitalt, idet det bemærkes, at meddelelse om hvem der prækvalificeres samt tildelingsbreve vil blive udsendt til den af ansøger/tilbudsgiver oplyste kontaktpersons mailadresse.

For håndteringen af prækvalifikationsfasen har ordregiver valgt at benytte udbudsportalen iBinder: www.ibinder.com. Prækvalifikationsmaterialet er således tilgængeligt på udbudsportalen iBinder.
Adgang til udbudsportalen iBinder kan alene ske ved en direkte invitation til iBinder fra ordregiver.

Invitation til iBinder rekvireres ved at sende en e-mail til Pia Pytlich: pipy@dtu.dk, med angivelse af navn og e-mail på ansøgers kontaktperson. Invitation til iBinder vil herefter blive fremsendt snarest muligt og seneste næstkommende arbejdsdag efter Pia Pytlich (DTU) har modtaget e-mail fra ansøger.
Det er gratis for ansøgere/tilbudsgivere at få adgang til udbudsportalen iBinder.
Ansøgeren skal i prækvalifikationsformularen oplyse, hvilken juridisk enhed (f.eks. selskab) der afgiver prækvalifikationsanmodningen, herunder om ansøgeren er en sammenslutning af flere ansøgere (et konsortium). Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af flere ansøgere (et konsortium), skal oplysningerne gives for hver enkel i sammenslutningen (konsortiet). Det anbefales, at hver enkelt ansøger i sammenslutningen (konsortiet) udfylder en prækvalifikationsformular.
Prækvalifikationsformularen vil være tilgængelig på iBinder under »Prækvalifikationsmateriale«. Udfyldt og underskrevet prækvalifikationsformular skal afleveres under fanebladet »Anmodning« i iBinder.
Ansøgere skal ved anmodning om prækvalifikation anvende de af ordregiver udarbejdede obligatoriske skabeloner: prækvalifkationsformular, tro og love erklæring samt referenceskema.
De af ordregiver udarbejdede skabeloner for tro og love erklæring og referenceoplysninger er ligeledes tilgængelige på iBinder.
Tidspunkt angivet i punkt IV.3.5) er alene et forventet tidspunkt.
Forventet dato for kontrahering er medio april 2014.

VI.4)Klageprocedurer

VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Erhvervsstyrelsen, Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen, hvor ordregiveren har fremsendt underretning om, hvem der blev prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
Samtidig med klagerens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren underrette ordregiveren om, at der er indgivet klage til Klagenævnet. Dette kan lettest ske ved, at klageren sender eller mailer en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.


VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41711500
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18.12.2013

Send til en kollega

0.078