23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
19.12.2013
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
14.01.2014 Kl. 12:00

Addresse
Viegand Maagøe
Anne Svendsen
Mail. asv@viegandmaagoe.dk

Udbyder

Hvidovre Kommune

Energimærkning små ejendomme, Hvidovre kommune


Hvidovre Kommune

Beskrivelse af opgaven: Hvidovre kommune har til hensigt at indgå aftale med en leverandør til udarbejdelse af lovpligtige energimærker af ca. 40 af kommunens mindre ejendomme med et samlet etageareal på ca. 33.000 m2 omfattende børneinstitutioner, bygninger til SFO, kultur, mv.

Energimærkningen gennemføres i henhold til gældende lov om energimærkning - Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger nr. 636 af 19/06/2012. Energimærkerne udføres efter retningslinjerne i Energistyrelsens gældende ”Håndbog for Energikonsulenter”.

Mærkerne skal bruges strategisk fremadrettet som baggrund/værktøj for Hvidovre kommunes videre arbejde i forhold til energirenovering af ejendommene. Det er derfor vigtigt, at der er fokus på kvaliteten af mærkerne. Ligeledes skal den fremtidige drift også tænkes ind i mærkerne.

Opgaven omfatter følgende: En gennemgang af alle ejendommene, destruktive undersøgelser af ydermure hvor det er relevant, udarbejdelse af energimærket, intern kvalitetssikring, indberetning og fremsendelse af mærket samt kontrolfil og XML-fil til Hvidovre Kommune samt aflevering af samlet oversigt over investeringer, besparelse og tilbagebetalingstid (excelark).

I forbindelse med udarbejdelsen af energimærkerne skal der udføres destruktive under¬søgelser, hvor det er relevant.

Tegningsmateriale findes digitalt, Hvidovre kommune fremskaffer oplysninger om forbrug for ejendommene.

Der skal afleveres følgende:
• Indberettede energimærker
• Kontrolfil
• Xml-fil
• Samlet oversigt/udtræk i excelformat med samtlige forslag for alle bygninger.

Opgaven igangsættes i begyndelsen af 2014 og forventes afsluttet omkring august 2014.

Kontaktoplysninger:
Udbudsrådgiver: Anne Svendsen, Viegand Maagøe, Mail. asv@viegandmaagoe.dk, Tel: 3175 1743
Hvidovre Kommune: Søren Ellesø Jensen, Energikoordinator, By- og Teknikforvaltningen, Ejendomsafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre, Telefon: 3639 3545 mobil: 3639 3545, sqj@hvidovre.dk

Frist for deltagelse i prækvalifikation:
Anmodning om prækvalifikation fremsendes senest den 14. januar 2014 kl. 12.00.

Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodninger om deltagelse:
Anmodning fremsendes på mail til asv@viegandmaagoe.dk sammen med nedenstående oplysninger:
Hvis ansøgeren består af flere firmaer, som er gået sammen i et formaliseret samarbejde, skal oplysningerne indsendes for samtlige deltagere.
1. Firmanavn, -adresse, -telefonnummer, CVR-nummer, samt oplysninger om kontaktperson med e-mailadresse.
2. Summariske oplysninger om firmaernes omsætning, overskud og egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår med følgende nøgletal: 1. nettoomsætning, 2. resultat før skat, og 3. egenkapital.
3. Tro- og loveerklæring på, at firmaet ikke har ubetalt gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr.
4. Tro- og loveerklæring på at firmaet ikke opfylder et eller flere af de udelukkelseskriterier, der fremgår af Udbudsdirektivets artikel 45 (Direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004).
5. Hvis ansøgning indsendes af en sammenslutning af firmaer, skal ansøgningen være ledsaget af en erklæring fra samtlige deltagere om, at de er villige til at lade sig repræsentere af en navngivet, fælles befuldmægtiget, samt at de i tilfælde af kontrakt er villige til at indgå en formaliseret samarbejdsaftale.
6. Oplysninger om, hvor mange ansatte, der er godkendte til at udføre energimærkning
7. Referenceliste over tilsvarende opgaver, der er udført i løbet af de sidste tre år
8. Dokumentation for at virksomheden er certificeret til at udføre energimærker
9. Kopi af ansvarsforsikringspolice

Kriterier for tildeling af opgaven:
Udbuddet udføres i henhold til udbudsloven som et offentligt udbud med prækvalifikation. Der udvælges 4-5 leverandører til at give tilbud. Tilbud udvælges med henblik på det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Kontrakter vil blive indgået på grundlag af ABR 89.

Ud fra de modtagne anmodninger udvælges 4-5 firmaer, som vurderes at give den bedste konkurrence for Hvidovre kommune.

Send til en kollega

0.094