23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 071-168911
Offentliggjort
09.04.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/715

Indlevering af tilbud

Til
25.05.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/715

Udbyder

Silkeborg Genbrug og Affald A/S

Indsamling og transport af madaffald, restaffald, flasker/glas, papir/pap, hård plast/metal, haveaffald samt batterier, småt elektronik og elpærer i Silkeborg Kommune


Silkeborg Genbrug og Affald A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Genbrug og Affald A/S
CVR-nummer: 31857791
Postadresse: Tietgensvej 3
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Ellen Andersen
E-mail: mail@silkeborgforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.silkeborgforsyning.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/715
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/715
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud - indsamling og transport af madaffald, restaffald, flasker/glas, papir/pap, hård plast/metal, haveaffald samt batterier, småt elektronik og elpærer i Silkeborg Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Husstandsindsamling af madaffald, restaffald, genanvendeligt affald samt haveaffald og batterier, småt elektronik fra ca. 44 400 husstande i Silkeborg Kommune. Aftalen forløber fra den 21. marts 2022 til 5. september 2027.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 150 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Silkeborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Silkeborg Genbrug og Affald udbyder opgaven med husstandsindsamling af madaffald, restaffald, genanvendeligt affald samt haveaffald og batterier, småt elektronik fra ca. 44 400 husstande i Silkeborg Kommune. Aftalen forløber fra den 21. marts 2022 til 5. september 2027.

Indsamlingsopgaven omfatter følgende overordnede aktiviteter:

— indsamling af madaffald, restaffald og genanvendelige materialer (plast, metal, glas og papir/pap) fra husholdninger og kommunale institutioner og virksomheder. Affaldet opsamles i henholdsvis 1- og 2-kammer beholdere

— indsamling af små batterier, småt elektronik og elpærer i forbindelse med tømning af beholdere

— indsamling af haveaffald i beholdere

— aflevering af det indsamlede affald på modtageanlæg Affaldscenter Tandskov.

Opgaven med indsamling af mad- og restaffald er baseret på en standplads-standplads ordning. Opgaven med indsamling af genanvendelige materialer og haveaffald er baseret på en skel-skel ordning.

Opgaven med indsamling af batterier, småt elektronik og elpærer er baseret på en "pose-på-låget" ordning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 21/03/2022
Slut: 05/09/2027
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan, af ordregiver, forlænges i et vilkårligt antal måneder op til 2 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af kontrakten op til 2 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et mindstekrav at tilbudsgiver opfylder nedenstående krav:

— den gennemsnitlige årsomsætning for de seneste 3 reviderede og godkendte regnskabsår er minimum 150 000 000 DKK og

— det gennemsnitlige resultat før finansielle poster for de seneste 3 reviderede og godkendte regnskabsår er minimum 7 500 000 DKK og

— egenkapitalen for det senest afsluttede regnskabsår, hvor der foreligger et revideret og godkendt regnskab er minimum 50 000 000 DKK og

- soliditetsgraden ved udgangen af det seneste regnskabsår, hvor der foreligger et revideret og godkendt regnskab er på mindst 15 %.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i løbet af de seneste 3 år har udført mindst én sammenlignelig indsamlingsopgave af dagrenovation og/eller genanvendelige materialer, herunder af 2-kammer beholdere med 2-kammer renovationsbiler.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/05/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 25/05/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

De bydende har ikke adgang til at overvære åbning af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indsende et udfyldt ESPD. En tilbudsgiver vil blive udelukket fra at deltage i udbudsproceduren, såfremt tilbudsgiver er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 eller af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, 4 eller 5.

Udbudsprocessen gennemføres ved brug af det elektroniske udbudssystem True Tender. Al kommunikation skal foregå via True Tender, og tilbud kan alene afgives via True Tender.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2020

Send til en kollega

0.097