23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
19.12.2013
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.udbud.gl/

Indlevering af tilbud

Addresse
Tegnestuen Nuuk A/S
Tuapannguit 4

Udbyder

Kalaallit Nunaata Radioa – KNR

KNR, Issortarfimmut 9, B-3899 i Nuuk


Kalaallit Nunaata Radioa – KNR

Byggeopgaven udbydes af rådgiver på vegne af bygherren: Kalaallit Nunaata Radioa – KNR, postboks 1007, 3900 Nuuk, der vil være entreprenørernes kontraktpart i juridisk forstand og eneansvarlig overfor disse.

Udbuds- og entrepriseform: Arbejderne udbydes i offentlig licitation i storentreprise.
Tilbuddet skal afgives som en fast pris i hele byggeperioden.
Tildelingskriterierne er laveste pris.

Såfremt den bydende ønsker at afgive alternativt tilbud, f.eks.:
- ved anvendelse af anden tidsplan end den udbudte,og/eller
- ved anvendelse af andre materialer eller byggemetoder end de udbudte, kan det beskrives i et følgebrev til tilbuddet.

Terminer og tidsfrister: Arbejderne skal udføres med igangsætning af byggeriet tirsdag d. 14. januar 2014, og samlet aflevering af arbejderne tirsdag d. 04. marts 2014.

Senest inden arbejdet påbegyndes skal entreprenøren, i tæt samarbejde med bygherren, udarbejde en arbejdstidsplan som tager videst muligt hensyn til KNRs daglige drift i bygningen, med mulighed for at der i tidsplanen indarbejdes ibrugtagning ”rum for rum”.

Udbudsmaterialet består af:
• Denne udbudsskrivelse af 12.12.2013.
• SA-afsnit 0. vedr. Almindelige bestemmelser for arbejdets udførelse af 12.12.2013.
• SA-afsnit 9. vedr. Tømrerarbejder af 12.12.2013.
• SA-afsnit 11.vedr. Snedkerarbejder af 12.12.2013.
• SA-afsnit 15. vedr. Specielle gulvbelægninger af 12.12.2013.
• SA-afsnit 16. vedr. Malerarbejder af 12.12.2013.
• Eksisterende forhold vedr. stueplan og 1.sal nr. A-XX, dateret 12.12.2013.
• Tegning nr. A01 vedr. plan af stueetage og 1.sal.
• Tegning nr. A02 vedr. principsnit A-A, B-B og C-C.
• Brandplaner af stueplan og 1.sal, dateret 12.12.2013.
• Tilbudsliste af 12.12.2013, med tilhørende fordelingslister.
Herudover er AP 95 ”Fællesbetingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland” gældende.

Arbejdets forløb: Entreprenøren skal samvirke med vvs- og el-entreprenører, og i tide forhandle med disse og tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke undgås.

Der forefindes byggestrøm på stedet. Bygherren afholder alle udgifter i forbindelse med forbrug af byggestrøm i hele byggeperioden.

Bygherren påtager sig intet ansvar for leveringsforstyrrelser fra Nukissiorfiit.

Dagbøder: I tilfælde af ansvarspådragende forsinkelse af ovennævnte sluttermin fra entreprenørens side betales en dagbod på kr. 2.000,-pr. arbejdsdag.

Sikkerhedsstillelse / Garanti: Sikkerheden skal lyde på 10% af entreprisesummen.
Sikkerheden stilles, iht. AP § 6.1.3., i form af garanti fra et pengeinstitut eller forsikringsselskab.
Garantierklæringen formuleres i nøje overensstemmelse med gældende paradigma, jf. bilag 1/bilag 2 til AP, og må ikke være tidsbegrænset, bortset fra bestemmelserne om nedskrivning og ophør i AB § 6 stk.2, 4 og 5 samt AP pkt. 6.5.1.

Licitation: Tilbud afgives på fremsendte tilbudsliste med tilhørende fordelingsliste.
Licitationen afholdes på adressen Tuapannguit 4 hosTegnestuen Nuuk A/S, fredag d. 03.01.2014 kl. 11.00. hvortil tilbuddet afleveres i lukket kuvert med firmanavn og påskrift: "Licitation: KNR, Postboks 1007, 3900 Nuuk. Vedr. KNR, Issortarfimmut 9, B-3899 i Nuuk”.

Licitationen afholdes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.
Bygherren forbeholder sig ret til at annullere licitationen.

Tvivlsspørgsmål: Eventuelle tvivlsspørgsmål sendes pr. mail til pomeyer@greennet.gl senest fredag d. 27. december 2013.

Send til en kollega

0.112