23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 071-168063
Offentliggjort
09.04.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Statens Serum Institut

Udbud af E09 EL til den veterinære beredskabsbygning


Statens Serum Institut

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Statens Serum Institut
CVR-nummer: 46837428
Postadresse: Artillerivej 5
By: København S
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Marlene Alba Skov
E-mail: MJSK@ssi.dk
Telefon: +45 32688289

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ssi.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af E09 EL til den veterinære beredskabsbygning

Sagsnr.: 19/10598
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Kontrakten har tidligere været udbudt, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 113-277473 som en del af delaftale 1 El, der også omfattede rammeaftale 1 om håndværkerydelser. Udbuddet blev aflyst den 4. december 2019 grundet uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet, jf. bekendtgørelse om indgåede kontrakter nr. 2019/S 236-577697. Dette udbud angår entreprisen E09 El til den veterinære beredskabsbygning.

Der er sket ændring af udbudsformen til offentligt udbud; evalueringsmodellen; bilag 6 hovedtidsplan er blevet revideret i forhold til opstartstidspunkt. Herudover er entreprisens omfang uændret. Endelig er der foretaget nogle mindre justeringer i udbudsmaterialet.

Det er en forudsætning for byggeriets rettidige færdiggørelse, at fagentreprise E09 EL opstarter den 17. februar 2020.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 756 515.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214600
45214631
45216120
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

DK-2300 Købehavn S

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Projektet er af en kompleksitet, der sjældent bygges i Danmark målt i forhold til tæthed og grænseflader. Selve bygningen skal anvendes, når der er mistanke om eller udbrud af en alvorlig smitsom sygdom i Danmarks produktionsdyr- eller almindelige vildtbestand.

Bygningen indeholder laboratorier til diagnostik og analyser, hvori der arbejdes med humanpatogener og eksotiske veterinære patogener inklusive Mund og klov syge (MKS), Svinepest (SP) og Aviær influenza (AI), hvorfor rum er klassificeret op til BSL3/OIE4/MKS samt GMO2.

Entreprenøren er ansvarlig for EL-entreprisen, der er en essentiel del af at komme i mål med projektet som helhed, idet ydelsens levering er af afgørende betydning for opstart og levering af de øvrige entrepriser. Gennem hele processen vil håndtering af grænsefladerne mellem projektet og udførelsen af ydelsen være afgørende for, om projektet bliver en succes i forhold til både kvalitet, sikkerhed og tidsplan.

Det er således essentielt, at entreprenøren har fokus på samarbejde med byggeledelse og øvrige fagentreprenører for herigennem at skabe en kultur, der giver forudsætninger for udførelse af et teknisk kompliceret byggeri, hvor samarbejde vil være nøglen til at kunne lukke vægge og lofter til Bio-Safety-Level 3.

Entreprenørens ydelse omfatter: føringsveje, hovedforsyning, hoved- og fordelingstavler, el-forsyning for maskiner og anlæg, installationer for belysning og stikkontakter, belysningsarmaturer, IT infrastruktur, brandsikring, ABA og varsling samt udligningsforbindelser.

Det er en forudsætning for byggeriets rettidige færdiggørelse, at E09 EL opstarter den 17. februar 2020 i overensstemmelse med hovedtidsplanen. Opstart af leverandørprojektering opstarter direkte efter kontraktindgåelse.

Entreprenøren skal tilbyde en primær og en sekundær person. Den primære person skal dagligt være til stede på byggepladsen, særligt deltage i projektgennemgangsmøder, planlægnings- og koordineringsmøder, fagmøder, formandsmøder mv. Den primære person er kontaktperson til byggeledelsen, og deltager i den daglige fysiske udførelse af ydelsen.

Det er et krav, at der minimum er én af de tilstedeværende nøglemedarbejdere, som er den primære person. Såfremt den primære person er fraværende, vil denne blive afløst af den sekundære person, eksempelvis i tilfælde af sygdom og ferie.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har ret, men ikke pligt, til løbende at tilkøbe reguleringsposter på ethvert tidspunkt i udførelsesfasen til de aftalte enhedspriser. jf. bilag B tilbudslisten, faneblad reguleringsposter.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 248-611485
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af E09 El til den veterinære beredskabsbygning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
21/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Intego A/S
CVR-nummer: 31165563
Postadresse: Hundigevej 79C
By: Greve
NUTS-kode: DK021
Postnummer: 2670
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 756 515.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Entreprisen den veterinære beredskabsbygning er blevet opdelt og udbydes i fagentrepriser. Fagentreprisen E09 El opdeles ikke yderligere.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Interesserede virksomheder kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Alle tilbudsgivere opfordres til at gennemlæse hele udbudsmaterialet før afgivelse af tilbud.

Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem EU-Supply. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.

Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan ansøger rette telefonisk henvendelse til EU-Supply: på telefonnummeret +45 70 27 61 70. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere tilbudsgivere, vil der blive offentliggjort information herom på udbudshjemmesiden.

Tilbudsgiver inklusive forventede underleverandører, skal som en del af sit tilbud aflevere et udfyldt ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk.1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører.

Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen eller forventer at inddrage disse til udførelse af arbejder under kontrakten, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbudsgiveres tilbud, skal tilbudsgiveren sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbud.

Der vil blive afholdt et informations- og besigtigelsesmøde hos ordregiver, hvor ordregivers rådgiver Rambøll A/S vil give en kort gennemgang af kontraktens omfang samt en besigtigelse af byggepladsen.

Gennemgangsmødet bliver holdt hos SSI, Artillerivej 5, Kbh. S: Den 8. januar 2020, kl. 10.00.

For deltagelse i mødet, skal der ske forudgående tilmelding med oplysning om firma og navn på deltager(e) via EU-Supply: http://www.eu-supply.com/ Tilmelding skal ske senest den 7. januar 2020, kl. 13.00. Der kan maksimalt tilmeldes 2 deltagere per virksomhed. Deltagerne bør være ansvarlige for udarbejdelsen af tilbuddet.

Tilbud inklusive bilag skal affattes på dansk. Dokumentation, der ikke foreligger på dansk, kan dog være på engelsk.

Nærmere detaljer og betingelser for tilbudsgivning fremgår af udbudsmaterialet. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/04/2020

Send til en kollega

0.094