23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 070-167492
Offentliggjort
08.04.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
07.05.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267437&B=DSB

Udbyder

DSB

Opførelse af nye værksteder med tilhørende baneanlæg til brug for nye tog


DSB

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Betina Lose
E-mail: besl@dsb.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dsb.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267437&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267437&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Opførelse af nye værksteder med tilhørende baneanlæg til brug for nye tog

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den samlede opgave består i færdigprojektering og opførelse af 3 værkstedsfaciliteter samt tilknyttede baneanlæg samt nedrivning af eksisterende værksted i Fredericia (FA-N). Værkstederne er beliggende i hhv. Fredericia (FA), København (GB) og Aarhus (AR-L). Værkstederne skal betjene de nye tog, som DSB er i proces med at udbyde og indkøbe. Værkstederne skal rumme reparations- og vedligeholdelsesfaciliteter til brug for de nye tog samt kontor, komponentværksted, hjulafdrejning, klargøringsfaciliteter mv. Opgaven omfatter endvidere udførelse af anlæg af spor i værkstederne, opstillingsspor og handoverzone.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
45213000
45220000
45230000
45234100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Værkstederne er beliggende i: Fredericia, København og Aarhus

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

DSB udbyder i totalentreprise med forudgående samarbejdsfase udførelsen af 3 værkstedsbygninger med tilhørende baneanlæg beliggende i Fredericia (FA), København (GB) og Aarhus (AR-L) samt nedrivning af den eksisterende værkstedsbygning i Fredericia. Opgaven omfatter opførelse af værkstedsbygninger til brug for reparations- og vedligeholdelse af nye tog samt udførelse af anlæg af spor i værkstedet, opstillingsspor mv.

DSB har i juli 2019 indgået kontrakt med Rambøll om projektering af værkstederne. Rambøll´s ydelser er beskrevet i udbudsmaterialet, hvortil der henvises. For at sikre de tidsmæssige og økonomiske rammer for projektet, ønsker DSB at inddrage en totalentreprenør tidlig i projektet, forventeligt i projektforslagsfasen, for at få totalentreprenørens sparring og rådgivning i forbindelse med optimering af projekt, tid og økonomi for projektet.

Projektet er faseopdelt, og består af følgende faser:

- Fase 0: Implementeringsfase med afholdelse af kick off workshop

- Fase 1: Samarbejdsfasen

- Fase 2: Færdigprojektering- og udførelsesfasen.

Samarbejdsfasen forløber forventeligt henover projektforslag samt myndighedsprojekt og frem til tidspunktet for modtagelse af byggetilladelse. Samarbejdsaftalen regulerer parternes samarbejde i Fase 1, herunder bl.a. ydelser med relation til økonomi, tid, bygbarhed, evaluering af samarbejdet m.v. Det er DSB´s klare forventning, at samarbejdet mellem DSB og totalentreprenøren bidrager positivt til projekterne og at samarbejdet mellem parterne har karakter af åbenhed, gennemsigtighed og respekt for de faglige kompetencer på alle sider af bordet. Ved afslutningen af samarbejdsfasen overgår projektet til en almindelig totalentreprise, og der indgås en totalentreprisekontrakt om udførelse af opgaven.

Overgangen til totalentreprise er i øvrigt betinget af DSB´s godkendelse af projekt, tid og økonomi for det videreforløb af projektet. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af indholdet af faserne.

Det samlede projekt består af 4 selvstændige totalentreprisekontrakter:

- FA-N – Nedrivning af eksisterende værkstedsbygning

- FA – Udførelse af ny værkstedsbygning samt baneanlæg

- GB – Udførelse af ny værkstedsbygning samt baneanlæg

-AR-L - Udførelse af ny værkstedsbygning samt baneanlæg (barmarksprojekt).

Totalentreprisekontrakterne indgås i takt med at der modtages byggetilladelse på de enkelte projekter. Totalentreprisekontrakten for nedrivning af FA-N indgås som den første af kontrakterne. Herefter indgås totalentreprisekontrakten for FA og dernæst GB og til sidst AR-L.

Udbuddet af det samlede projekt sker på grundlag af Rambøll udarbejdede Design Specification (Byggeprogram med bilag). Parallelt med udbuddet arbejder Rambøll videre med dispositionsforslag for alle 3 værksteder. På tidspunktet for indgåelse af samarbejdsaftalen vil der forventeligt foreligge et færdigt dispositionsforslag for de 3 værksteder.

DSB tager forbehold for at et eller flere af projekterne tages ud under udbudsprocessen, ligesom der tages forbehold for tilpasninger i omfanget af projekterne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil bygherre udvælge de 3 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have fremsendt de mest relevante referencer.

Vurderingen af ansøgers referencer vil ske ud fra en samlet vurdering af de af ansøgeren fremsendte referencer, jf. pkt. III.1.3).

Ved ”relevante referencer” forstås projekter af en betydelig økonomisk størrelse og som har en kompleksitet og indeholder hovedydelser svarende til det udbudte projekt, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4) samt punkt II.2.4). Ved vurderingen af relevansen af referencerne vil der blive lagt særlig positiv vægt på udførelse af værksted/bygning med baneanlæg, som dokumenterer ansøgers erfaringer med udførelse af opgaver, hvor der er interaktion mellem bygning og banearbejder (f.eks. anlæg af spor i værksted), anlæg af spor, opstillingspor, banetekniske opgaver m.v. Derudover lægges der vægt på udførelse af tilsvarende eller lignende byggetekniskeopgaver, herunder værksteder, lagerhaller, produktionshaller m.v.

Der lægges endvidere positiv vægt på ansøgers erfaringer med projekter, hvor ansøger har været inddraget tidligt (f.eks. i forbindelse med projektforslaget).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ad II.2.7) Tidsplanen indgår som en del af forhandlingsmøderne, herunder drøftelse af de optimale udførelsesperioder for værkstederne samt takten i udførelsen af de enkelte værksteder, sanktionsbærende mellemterminer. Variationer i forhold til den af udbudsmaterialet omfattede hovedtidsplan kan derfor forekomme i forbindelse med udsendelse af endeligt udbudsmateriale (BAFO).

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Ansøgerens årlige omsætning indenfor de seneste 3 disponible regnskabsår

2) Ansøgerens EBIT indenfor de seneste de seneste 3 disponible regnskabsår

3) Ansøgerens soliditetsgrad indenfor de seneste 3 års disponible regnskabsår.

Oplysninger om ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet skal angives ved udfyldelse af ESPD, del IV, afsnit B. Ansøger skal vedlægge udfyldt ESPD-dokument for de virksomheder, som ansøger ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen på, jf. nærmere herom i ESPD-dokumentets del II.C, ligesom der skal afleveres ESPD fra alle deltagende virksomheder i en eventuel sammenslutning. Det skal ikke i ansøgningen eller i ESPD'et oplyses, hvorvidt og i hvilket omfang ansøgeren påtænker at anvende underentreprenører til udførelse af dele af opgaverne omfattet af kontrakten, medmindre ansøgeren ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen på underentreprenørernes kapacitet. Virksomheder, som ansøger støtter sig til i forhold til opfyldelse af den økonomiske/finansielle formåen skal medunderskrive kontrakten.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Krav 1. Gennemsnittet af ansøgers årlige omsætning indenfor de seneste 3 disponible regnskabsår skal være minimum 500 mio. DKK eller mere.

2) Krav 2. Gennemsnittet af ansøgerens EBIT indenfor de seneste 3 disponible regnskabsår skal være minimum 2 % eller mere

3) Krav 3. Gennemsnittet af ansøgerens soliditetsgrad indenfor de seneste 3 disponible regnskabsår skal være minimum 15 %.

Ansøger skal som minimum opfylde krav 1 og enten krav 2 eller krav 3. Det er således ikke påkrævet at både krav 2 og 3 er opfyldte.

Hvis ansøgeren har baseret sin ansøgning på anden økonomisk enhed, beregnes omsætningen, EBIT-margenen og soliditetsgraden på baggrund af de samlede økonomiske tal for ansøgeren og de støttende enheder, som det fremgår af ESPD'erne for ansøgeren og støttende enhed / enheder.

Dette betyder for eksempel i forhold til soliditetsgraden, at beregningen vil være baseret på den samlede egenkapital for ansøgeren og de støttende enheder (beregnet som et gennemsnit af de seneste 3 år) og ansøgerens samlede aktiver og de støttende enheder (beregnet som et gennemsnit af de seneste 3 år) (soliditetsgrad = gennemsnitlig samlet kapital / gennemsnitlige samlede aktiver).

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede soliditetsgrad i de respektive regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes i ansøgningen beskrive op til maksimum 10 referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer, at ansøger har erfaring med tilsvarende eller lignede byggerier omfattende hovedydelserne som i punkt II.1.4) samt punkt II.2.4). DSB har aht. sikring af tilstrækkelig konkurrence valgt at lade referencerne være op til 10 år gamle. Referencerne må max være 10 år gamle regnet fra aflevering af byggeriet.

Referencerne skal vedrøre udførte og afleverede byggerier og må hver for sig maksimalt udgøre 3 A4-sider (for separat vedlagte referencer). Ansøgeren kan vælge at vedlægge referencelisten som et separat dokument. I så fald skal ansøgeren i ESPD, del IV, litra C specifikt henvise til, at der er vedlagt en sådan liste som separat dokument.

Såfremt ansøger vedlægger mere end 10 referencer, vil DSB alene basere sin vurdering på de seneste i tid angivne referencer, regnet fra dagen for ABT-aflevering af projektet.

Ansøgningen skal desuden vedlægges udfyldte ESPD-dokumenter for de virksomheder, som ansøger ønsker at basere sin tekniske og faglige formåen på, jf. nærmere herom i ESPD-dokumentets del II.C, ligesom der skal afleveres ESPD-dokumenter fra alle deltagende virksomheder i en eventuel sammenslutning.

Det skal ikke i ansøgningen eller i ESPD'et oplyses, hvorvidt og i hvilket omfang ansøgeren påtænker at anvende underentreprenører, medmindre ansøgeren ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen på underentreprenørernes kapacitet.

Referencerne bedes angive nedenstående oplysninger og:

1) Entreprisesum for det konkrete projekt

2) Dato for aflevering af byggeriet

3) Bygherrens navn

4) Beskrivelse af byggeriet (type, kompleksitet og størrelse i bruttokvadratmeter)

5) Beskrivelse af ydelser leveret i forbindelse med projektet (banetekniske arbejder, herunder anlæg af spor i værksted, anlæg af spor, opstillingsspor, klargøring mv.)

6) Angivelse af entrepriseformen (fag,-, stor,-, hoved-, eller totalentreprise)

7) Kort motivation af referencens relevans i forhold til den udbudte opgave, herunder med beskrivelse af, hvorledes ansøger gennemførte projektet i samarbejde med bygherrens organisation (herunder bl.a. om ansøgeren blev inddraget tidligt i projektet og i givet fald på hvilket projektstadie), hvorledes (eller om) projektet blev gennemført til den udbudte tid og pris, ansøgerens rolle (hovedentreprenør, underentreprenør o.l.).

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Sikkerhedsstillelse skal ske iht. ABT18, jf. paradigme til totalentreprisekontrakt samt paradigme til totalentreprisekontrakt nedrivning.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse heraf.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Entreprenørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Det vil sige:

1) FN’s deklaration om menneskerettigheder

2) ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder

3) Rio deklarationen om miljø og udvikling

4) FN’s konvention mod korruption.

Der henvises i øvrigt til totalentreprisekontrakten med bilag.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/05/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke befinder sig i én eller flere af udelukkelsesgrundene eller ikke lever op til kravene for økonomisk/finansiel samt teknisk/faglig formåen, skal ansøger aflevere et udfyldt elektronisk ESPD-dokument. ESPD-dokumentet udfyldes og afleveres via den elektroniske udbudsportal EU-supply. Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD-dokumentet. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere et udfyldt ESPD-dokument.

Ansøgere, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i DSB´s guide til udfyldelse af ESPD eller alternativt stille spørgsmål til DSB herom.

Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del III tilkendegive:

i. at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137

ii. at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til § 140.

ESPD-dokumentets punkt III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

DSB skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. De prækvalificerede vil ved fremsendelse af meddelelse om prækvalifikation blive anmodet om at fremsende endelig dokumentation for oplysningernes korrekthed forud for afgivelse af det indledende tilbud. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af anmodning om prækvalifikation.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3)

Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) skal ansøger på opfordring afgive erklæring om ansøgers egenkapital og aktiver samt omsætning for de konkrete regnskabsår, hvis disse tal foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal erklæring afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør) skal erklæring ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt egenkapital, aktiver og omsætning fremgår af revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig.

Ad punkt II.1.5) samt punkt II.2.6) Den anførte samlede kontraktværdi er anslået og tilbudsgiver kan derfor ikke støtte ret på denne.

Ad punkt III.1.2) samt punkt III.1.3) Der henvises til DSB´s guide for udfyldelse af ESPD ved afgivelse af de i punkterne anførte oplysninger.

Ad punkt II.2.4) Design Specification (Byggeprogram med bilag) vil foreligge i en engelsk udgave, og vil ikke blive oversat af DSB i forbindelse med udbudsprocessen.

Ad punkt II.2.4: DSB tager forbehold for at et eller flere af projekterne tages ud under udbudsprocessen, ligesom der tages forbehold for tilpasninger i omfanget af projekterne.

Ad punkt IV.2.2) Spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen skal stilles via den elektroniske udbudsportal EU-supply. Spørgsmål og svar vil blive anonymiseret og offentliggjort via EU-supply. Spørgsmål som stilles senest 10 kalenderdage (27.4.2020) før udløbet af fristen for prækvalifikation kan forventes besvaret senest 6 kalenderdage før udløbet af fristen for prækvalifikation. Spørgsmål stillet senere end 10 kalenderdage fra fristen for aflevering af anmodning om prækvalifikation kan forventes besvaret i det omfang det er muligt for DSB at besvare spørgsmålet inden 6 kalenderdage før udløbet af fristen for aflevering af anmodning om prækvalifikation.

Ad punkt IV.2.6) Tilbuddet skal vedstås 6 måneder fra afgivelse af endeligt tilbud (BAFO).

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter forsyningsvirksomhedsdirektivet skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Ved indsendelse af klage indbetales et gebyr på 20 000 DKK. Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/04/2020

Send til en kollega

0.094