23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2013/S 245-425755
Offentliggjort
18.12.2013
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Anmodning om deltagelse

Til
14.01.2014

Addresse
Tilmelding til orienteringsmøde til Wissenberg A/S, att.: Anita Halle: ah@wissenberg.dk

Udbyder

Vridsløselille Andelsboligforening og Albertslund Boligselskab v/BO-VEST

Renovering af gårdhusene i Albertslund Syd


Vridsløselille Andelsboligforening og Albertslund Boligselskab v/BO-VEST

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Vridsløselille Andelsboligforening og Albertslund Boligselskab v/BO-VEST
Malervangen 1
Att: Thomas Grage
2600 Glostrup
DANMARK
Telefon: +45 88190074
Mailadresse: tgr@bo-vest.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.bo-vest.dk/

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Andet: Almen andelsboligforening-/selskab


I.3)Hovedaktivitet
Andet: Boligadministration


I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II.A: Kontraktens genstand (Bygge- og anlægsarbejder)

II.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Renovering af gårdhusene i Albertslund Syd.


II.2)Kontrakttype og udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet
Hovedudførelsessted for bygge/anlægsarbejde: Albertslund Syd, Gårdhusene.
DK012

II.3)Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej


II.4)Kort beskrivelse af bygge- og anlægsarbejdernes art og omfang
Hele Albertslund Syd undergår i øjeblikket en fornyelse for at fremtidssikre de efterhånden nedslidte huse.
BO-VEST planlægger i den forbindelse på vegne af Vridsløselille Andelsboligforening og Albertslund Boligselskab at udbyde en gennemgribende renovering af gårdhusene i Albertslund Syd. Antallet af boliger, som skal renoveres, fordeler sig mellem de 3 boligafdelinger:
VA 4 Nord: 227 boliger
VA 4 Syd: 278 boliger
AB: 496 boliger
Renoveringen sker på grundlag af et foreløbigt Skema A og seks prøvehuse, som p.t. er under udførelse. Boligafdelingerne har indgået en totalrådgivningsaftale med Wissenberg A/S. Tegnestuen Vandkunsten er rådgiver i forbindelse med arkitekt- og landskabsarkitektarbejderne.
Renoveringen omfatter bl.a. nedrivningsarbejder, nyt tungt terrændæk, sanering for bly og PCB, nye el-, vand- og varmeinstallationer, ny let facade mod gårdhaven, tagrenovering, nye skillevægge, nye køkkener samt udvendige reetableringsarbejder.
Det er endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt der gennemføres en generel badeværelsesrenovering.
Parallelt med boligrenoveringen skal der i samarbejde med forsyningsselskaberne udføres nye forsyningsledninger i terræn, herunder delvis udskiftning af flisebelægningerne.
Det påregnes, at beboerne får mulighed for individuelt at vælge en række forskellige indretningsløsninger og eventuelt tilvælge renovering af badeværelset.
Det forventes, at renoveringsarbejderne påbegyndes i juni 2015 med afslutning 5 år herefter.
Renoveringen indebærer, at beboerne skal genhuses, mens renoveringen pågår. Der vil maksimalt kunne genhuses beboere fra formentlig ca. 80 boliger samtidigt, hvilket sætter visse begrænsninger i forhold til udførelseslogistikken.
Som led i at forberede udbuddet bedst muligt, samt for at sikre at udbudsbetingelserne er konforme med markedets forventninger og muligheder, agter BO-VEST at gennemføre en teknisk dialog med markedet, jf. Udbudsdirektivets præambelbetragtning nr. 8. Formålet hermed er i videst muligt omfang at kunne tilrettelægge og gennemføre det påtænkte udbud i en form, hvor udbuddet dels tilsvarer de forventninger og behov, der er hos bygherre og beboerne, og dels tilsvarer de muligheder markedet kan tilbyde. Det er således hensigten med gennemførelsen af den tekniske dialog at afdække, hvorledes udbuddet – såvel praktisk som økonomisk – mest hensigtsmæssigt kan gennemføres. Henset til byggesagens størrelse og omfang er den påtænkte tekniske dialog primært møntet på at indhente viden og indsigt fra entreprenører, der enten som hovedentreprenør eller storentreprenør har erfaring og kapacitet til at gennemføre et byggeri af denne størrelsesorden.
Der afholdes orienteringsmøde om det påtænkte udbud torsdag den 16. januar kl. 9:00-12:00 hos BO-VEST, malervangen 1, 2600 Glostrup. På mødet vil der indledningsvist blive orienteret generelt om den forestående renovering, som forventes efterfulgt af en åben dialog mellem bygherre og de virksomheder, der deltager i mødet.
Af hensyn til mødets planlægning bedes interesserede virksomheder tilmelde sig med angivelse af, hvilke personer der vil deltage. Deltagerantallet er begrænset til 100. Tilmelding skal ske til Wissenberg A/S, att.: Anita Halle: ah@wissenberg.dk senest den 14.1.2014.
På baggrund af den gennemførte dialog vil bygherre vurdere, om der tillige vil være behov for at gennemføre individuelle dialogmøder med enkelte udvalgte dialogpartnere. Såfremt BO-VEST beslutter at afholde sådanne indviduelle dialogmøder, forventer BO-VEST af ressourcemæssige årsager at afholde 7-10 individuelle dialogmøder. Såfremt et større antal interesserede virksomheder henvender sig på baggrund af annonceringen, vil udvælgelsen af dialogpartnere, der inviteres til at deltage i et individuelt dialogmøde, ske ved en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret bedst matchende tidligere leverancer i forhold til et byggeri af den omhandlede karakter, samt på grundlag af en vurdering af, hvilken sammensætning af ansøgere der i forhold til størrelse og aktivitetsområde giver et repræsentativt billede af markedet.
Disse møder, der forventes at have en varighed på ca. 1-2 timer, vil blive afholdt i uge 4-6 2014 hos Wissenberg A/S, Valdermarsgade 14, 1665 København V.
Virksomheder, som har interesse i at deltage i indidvuelle dialogmøder, kan sende en anmodning om deltagelse til Wissenberg A/S, att.: Anita Halle: ah@wissenberg.dk, senest den 14.1.2014. Anmodningen skal indeholde en kort beskrivelse af virksomheden (maksimalt 2-3 A4-sider), ligesom behørig dokumentation for de forhold, som tillægges vægt ved udvælgelsen, vedlægges, herunder dokumentation for virsomhedens relevante referencer inden for de seneste tre år samt dokumentation for virksomhedens omsætning og antal ansatte (gerne inden for fagområde) inden for de seneste tre år. BO-VEST forbeholder sig retten til at anmode om yderligere relevante virksomhedsoplysninger til bruge for en eventuel udvælgelse af, hvem der vil blive indbudt til individuelle dialogmøder.
Deltagelse i dialogmødet (såvel det generelle orienteringsmøde som eventuelle individuelle dialogmøder) er ikke en forudsætning for deltagelse i det efterfølgende udbud. Prækvalifikationen af ansøgere til det senere udbud vil således gennemføres helt uafhængigt af ovenstående forløb og på baggrund af andre udvælgelseskriterier, idet formålet med prækvalifikationen er en egnethedsvurdering, mens formålet med den tekniske dialog er at opnå en øget viden og indsigt i, hvordan markedet fungerer, og dermed hvordan udbuddet mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges og gennemføres.
BO-VEST har endnu ikke lagt sig endeligt fast på, hvilke temaer der ønskes drøftet i forbindelse med dialogen. På nuværende tidspunkt forventes en drøftelse af markedets syn på følgende temaer:
— Udbudsstrategi, herunder 1) brug af hovedentreprise i forhold til opdeling i storentreprise, 2) Opdeling i etaper med særskilte entrepriseudbud eller eventuelt optionsaftaler, 3) mulighed for konsortiedannelse blandt entreprenørerne.
— garantistillelse i forhold til eventuel etapevis realisering,
— Incitamentsvilkår.
Forud for mødet vil der blive udsendt et enslydende oplæg til alle tilmeldte dialogpartnere med en konkretisering af, hvilke temaer og spørgsmål der ønskes drøftet på dialogmøderne. Dette oplæg vil tillige blive offentliggjort på BO-VEST s hjemmeside, jf. kontraktpkt. I.1). Møderne vil således blive afviklet på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger. I det omfang der oplyses om forhold, som ikke fremgår af det udarbejdede, skriftlige materiale, vil disse oplysninger senere blive offentligt tilgængeligt på BO-VEST s hjemmeside, jf. kontraktpkt. I.1), således at virksomheder, der ikke får mulighed for at deltage i eventuelle individuelle dialogmøder, får adgang til de samme oplysninger.
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 900 000 000 og 1 100 000 000 DKK

Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

II.6)Planlagt dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og kontraktens varighed
Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne: 1.10.2014


II.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej


II.8)Yderligere oplysninger:


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser

III.1.1)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

III.2)Betingelser for deltagelse

III.2.1)Oplysning om reserverede kontrakter


Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej


VI.2)Yderligere oplysninger:

VI.3)Oplysninger om den generelle lovramme

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16.12.2013

Send til en kollega

0.119