23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 069-164337
Offentliggjort
07.04.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
05.05.2020 Kl. 09:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/255ccd13-5c5a-4936-add8-80b20953a86c/homepage

Udbyder

Region Syddanmark

Vindere

Valgt rådgiver

(19.10.2020)
LB Consult A/S
Klostergade 30
8000 Aarhus

Opdateringer

Rettelse
(24.04.2020)

III.1.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:Teknisk og faglig kapacitet
I stedet for:
Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste igangværende eller afsluttede referencer som bygherrerådgiver, hvor ansøger som en del af sin ydelse har planlagt og gennemført brugerinddragelse og/eller planlagt og gennemført udbud af rådgivnings- og entreprisekontrakter samt efterfølgende bistået bygherren med gennemførelsen af kontrakterne inden for de seneste 3 år. Ved udvælgelse af referencerne skal der være særligt fokus på sygehusprojekter og projekter med relation til tilsvarende behandlingsinstitutioner, herunder projekter vedrørende ombygning og renovering af sygehuse og institutioner i drift.
Ansøger skal ligeledes beskrive sine referencer, hvor ansøger har bistået i forbindelse med planlægning og gennemførelse af flytning, herunder i særdeleshed referencer omfattende flytning af sygehuse eller andre tilsvarende institutioner i drift.
Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af projektet og ansøgers rolle. Beskrivelsen bør således indeholde følgende oplysninger:
— Bygherre
— Projektets karakter
— Entrepriseform
— Ansøgers rolle og ydelser i projektet
— Honorarets størrelse
— Anlægssum
— Varighed af projektet
— Tidspunktet for udførelse af opgaven (udførelsesår og samlet byggetid).
I det omfang en ansøger måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i ESPD’et tillader, opfordrer ordregiver ansøger til at anvende separate bilag til ESPD’et samt i den relevante rubrik i ESPD’et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument.
Der må maksimalt afleveres 6 referencer pr. ansøger/konsortium. Vedlægges der mere end 6 referencer, vil alene de første 6 angivne referencer bliver tillagt vægt ved vurderingen af prækvalifikationsansøgningen.
Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C.
Læses:
Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste igangværende eller afsluttede referencer som bygherrerådgiver eller som anden form for rådgiver, hvor ansøger som en del af sin ydelse har planlagt og gennemført brugerinddragelse og/eller planlagt og gennemført udbud af rådgivnings- og entreprisekontrakter samt efterfølgende bistået bygherren med gennemførelsen af kontrakterne inden for de seneste 3 år. Ved udvælgelse af referencerne skal der være særligt fokus på sygehusprojekter og projekter med relation til tilsvarende behandlingsinstitutioner, herunder projekter vedrørende ombygning og renovering af sygehuse og institutioner i drift.
Ansøger skal ligeledes beskrive sine referencer, hvor ansøger har bistået i forbindelse med planlægning og gennemførelse af flytning, herunder i særdeleshed referencer omfattende flytning af sygehuse eller andre tilsvarende institutioner i drift.
Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af projektet og ansøgers rolle. Beskrivelsen bør således indeholde følgende oplysninger:
— Bygherre
— Projektets karakter
— Entrepriseform
— Ansøgers rolle og ydelser i projektet
— Honorarets størrelse
— Anlægssum
— Varighed af projektet
— Tidspunktet for udførelse af opgaven (udførelsesår og samlet byggetid).
I det omfang en ansøger måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i ESPD’et tillader, opfordrer ordregiver ansøger til at anvende separate bilag til ESPD’et samt i den relevante rubrik i ESPD’et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument.
Der må maksimalt afleveres 6 referencer pr. ansøger/konsortium. Vedlægges der mere end 6 referencer, vil alene de første 6 angivne referencer bliver tillagt vægt ved vurderingen af prækvalifikationsansøgningen.
Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C.

Bygherrerådgivning og mindre tekniske rådgivningsydelser i forbindelse med ombygning og modernisering af Sydvestjysk Sygehus


Region Syddanmark

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Finsensgade 35
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Tina Braad
E-mail: tbr@bechbruun.com
Telefon: +45 25263321

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/255ccd13-5c5a-4936-add8-80b20953a86c/homepage

Internetadresse for køberprofilen: http://www.sydvestjysksygehus.dk/wm227869

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/255ccd13-5c5a-4936-add8-80b20953a86c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/255ccd13-5c5a-4936-add8-80b20953a86c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/255ccd13-5c5a-4936-add8-80b20953a86c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af bygherrerådgivning og mindre tekniske rådgivningsydelser i forbindelse med ombygning og modernisering af Sydvestjysk Sygehus

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte kontrakt omfatter bygherrerådgivning og mindre tekniske rådgivningsydelser i forbindelse med ombygning og modernisering af Sydvestjysk Sygehus.

Der vil primært være tale om rådgivning i forbindelse med gennemførelse af følgende projekter:

1) Renovering af bygning E, der omfatter E2, ambulatorieklynge/medicinsk sengeafsnit, E2, ambulatorieklynge og E4, kandidatuddannelse i medicin/efteruddannelse, LAKK, klinisk bibliotek samt forskning.

2) Supplering af parkeringsfaciliteter ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg med ca. 600 pladser. Delprojektet gennemføres eventuelt som et OPP-projekt.

3) Renovering af Grindsted sygehus, herunder flytning af medicinsk afsnit i Grindsted til Sydvestjysk Sygehus Esbjerg og flytning af arbejdsmedicinsk afdeling fra Sydvestjysk Sygehus Esbjerg til Grindsted.

Kontrakten har derudover karakter af en rammeaftale omfattende mindre ombygnings-, renoverings- og moderniseringsopgaver på Sydvestjysk Sygehus.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Bygherrerådgivningsydelserne vil overordnet kunne relatere sig til følgende ydelser:

- Brugerinddragelse

- Rådgivning om og udarbejdelse af udbudsstrategier

- Udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af EU-udbud af rådgivningskontrakter og entreprisekontrakter i stor-, hoved- og/eller fagentrepriser. Bygherrens paradigmer skal anvendes

- Tilbudsvurdering og kontrahering med rådgivere og entreprenører

- Projektopfølgning

- Tilsyn og styring i forbindelse med projektering og udførelse

- Deltagelse i afleveringsforretning og 1-års gennemgang

- Flytteplanlægning

- Håndtering af IKT

- Teknisk bestillerrådgivning ved gennemførelse af OPP-projektet.

Derudover kan der blive tale om, at bygherrerådgiveren skal bistå med mindre projekteringsydelser i forbindelse med de under punkt II.1.4) anførte projekter, primært i forbindelse med sanerings- og nedbrydningsprojekter samt hel eller delvis projektering af mindre ombygnings-, renoverings- og moderniseringsopgaver på Sydvestjysk Sygehus.

Kontrakten omfatter projekter og opgaver, som igangsættes i perioden fra kontraktunderskrift og frem til 1. juli 2024.

Bygherrerådgivningsydelserne forventes at ligge i niveauet 10-12 mio. DKK, men afhængig af i hvor stort et omfang det besluttes, at rådgiveren skal forestå projektering af delprojekter, vil kontrakten kunne få en værdi op til 20 mio. DKK.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 01/07/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgers referencer med hovedvægten på ansøgers referencer. Ved vurderingen af ansøgers referencer vil der blive lagt vægt på, at der ved referencerne illustreres erfaring med brugerinddragelse ved udbud, udarbejdelse af udbudsstrategier samt planlægning og gennemførelse af EU-udbud af såvel rådgivningskontrakter som entreprisekontrakter indenfor de seneste 3 år. Der vil i denne forbindelse blive lagt særlig vægt på, at ansøgers erfaring relaterer sig til renovering og ombygning af sygehuse og behandlingsinstitutioner i drift, herunder erfaring med håndtering af flytning af et sygehus eller andre institutioner i kritiske funktioner i drift.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Region Syddanmark skal som ordregiver kræve, at ansøger benytter sig af Det fælles europæiske udbudsdokument(ESPD). Ansøger skal derfor ved sin prækvalifikationsanmodning udfylde Det fælles europæiske udbudsdokument. Ansøger skal udfylde ESPD del II-VI.

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 eller i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, er afskåret fra at afgive tilbud.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 eller i en af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137.

Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A og B.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse ansøgers samlede årsomsætning, ansøgers resultat efter skat og ansøgers soliditetsgrad (egenkapital/totale aktiver). Oplysningerne skal afgives for de seneste 3 tilgængelige regnskabsår og afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit B.

Såfremt ansøger ikke har rådighed over de krævede nøgletal inden for de seneste 3 regnskabsår, skal ansøger oplyse, hvornår ansøger blev etableret. Dette gøres ved at udfylde feltet ”Etablering af virksomhed”.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Ansøger skal have haft en samlet årlig omsætning på mindst 12 mio. DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

2) Ansøgers soliditetsgrad skal have været mindst 20 % i de seneste 3 disponible regnskabsår.

3) Ansøgers resultat efter skat skal have været positivt i hvert af de seneste 3 disponible regnskabår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste igangværende eller afsluttede referencer som bygherrerådgiver, hvor ansøger som en del af sin ydelse har planlagt og gennemført brugerinddragelse og/eller planlagt og gennemført udbud af rådgivnings- og entreprisekontrakter samt efterfølgende bistået bygherren med gennemførelsen af kontrakterne inden for de seneste 3 år. Ved udvælgelse af referencerne skal der være særligt fokus på sygehusprojekter og projekter med relation til tilsvarende behandlingsinstitutioner, herunder projekter vedrørende ombygning og renovering af sygehuse og institutioner i drift.

Ansøger skal ligeledes beskrive sine referencer, hvor ansøger har bistået i forbindelse med planlægning og gennemførelse af flytning, herunder i særdeleshed referencer omfattende flytning af sygehuse eller andre tilsvarende institutioner i drift.

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af projektet og ansøgers rolle. Beskrivelsen bør således indeholde følgende oplysninger:

— Bygherre

— Projektets karakter

— Entrepriseform

— Ansøgers rolle og ydelser i projektet

— Honorarets størrelse

— Anlægssum

— Varighed af projektet

— Tidspunktet for udførelse af opgaven (udførelsesår og samlet byggetid).

I det omfang en ansøger måtte have behov for at angive flere oplysninger, end hvad rubrikkerne i ESPD’et tillader, opfordrer ordregiver ansøger til at anvende separate bilag til ESPD’et samt i den relevante rubrik i ESPD’et at angive bilagsnummeret for det pågældende dokument.

Der må maksimalt afleveres 6 referencer pr. ansøger/konsortium. Vedlægges der mere end 6 referencer, vil alene de første 6 angivne referencer bliver tillagt vægt ved vurderingen af prækvalifikationsansøgningen.

Oplysningerne afgives ved at udfylde ESPD del IV, afsnit C.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/05/2020
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/05/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Klagefristen i forhold til tildeling af kontrakt er 45 dage efter offentliggørelse af en tildelingsbekendtgørelse i EU-tidende. Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet, skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/04/2020

Send til en kollega

0.141