23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 064-152013
Offentliggjort
31.03.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Bestilling af materiale

http://www.byggeweb.dk

Udbyder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Opdateringer

Rettelse
(04.05.2020)

II.1.4
I stedet for:
Informationsmødet afholdes på Lyngby Rådhus, onsdag den 13. maj, 2020 mellem kl. 14.30 - 16.00 i Kommunalbestyrelsens frokoststue på 5. etage. Alle interesserede virksomheder er velkomne til at deltage. Af pladsmæssige hensyn kan kun 2 person fra hver virksomhed deltage. Tilmelding skal finde sted skriftligt, senest torsdag den 7. maj, til kommunens totalrådgiver, ERIK arkitekter A/S v/Arkitekt, Jette Lind Johansen, mailadresse: jlj@erik.dk
Læses:
Der orienteres om, at informationsmødet, der er planlagt afholdt på Lyngby Rådhus, onsdag den 13. maj, 2020 mellem kl.14.30 - 16.00, flyttes til et virtuelt møde via Skype.
Alle interesserede virksomheder er velkomne til at deltage. Af IT-mæssige hensyn kan kun 2 person fra hver virksomhed deltage. Tilmelding skal finde sted skriftligt, senest torsdag den 7. maj, til kommunens totalrådgiver, ERIK arkitekter A/S v/Arkitekt, Jette Lind
Johansen, mailadresse: jlj@erik.dk
Ved tilmelding skal navn og e-mail på tilmeldte personer angives.
Tilmeldte interessenter vil senest den 10. maj få fremsendt digital indkaldelse samt praktiske instrukser til mødet, som vil ske via Skype.

Invitation til informationsmøde om kommende udbud af kontrak vedr. renovering af Lyngby Rådhus


Lyngby-Taarbæk Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
CVR-nummer: 11 71 53 11
Postadresse: Lyngby Torv 17
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Ohm
E-mail: metoh@ltk.dk
Telefon: +45 31692272

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ltk.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Invitation til informationsmøde om kommende udbud af kontrak vedr. renovering af Lyngby Rådhus

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Informationsmødet afholdes på Lyngby Rådhus, onsdag den 13. maj, 2020 mellem kl. 14.30 - 16.00 i Kommunalbestyrelsens frokoststue på 5. etage.

Alle interesserede virksomheder er velkommne til at deltage. Af pladsmæssige hensyn kan kun 2 person fra hver virksomhed deltage. Tilmelding skal finde sted skriftligt, senest torsdag den 7. maj, til kommunens totalrådgiver, ERIK arkitekter A/S v/Arkitekt, Jette Lind Johansen, mailadresse: jlj@erik.dk

Mødets formål er at give interesserede virksomheder en overordnet beskrivelse af det kommende udbud af hovedentreprisekontrakt om udvendig og indvendig restaurering samt ombygning af Lyngby Rådhus, beliggende Lyngby Torv, 2800 Kgs. Lyngby, samt information om den kommende udbudsproces. Udbud af hovedentreprisekontrakten vil blive offentliggjort ved særskilt udbudsbekendtgørelse, forventelig primo Okt. 2020.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 107 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Lyngby-Taarbæk Kommune har med totalrådgivningsbistand fra ERIK arkitekter fået udført et hovedprojekt som grundlag for udbud af en hovedentreprisekontrakt omfattende samtlige arbejder vedrørende udvendig og indvendig restaurering samt ombygning af Lyngby Rådhus.

Baggrunden herfor er et påtrængende behov for istandsættelse samt et ønske om med en ny disponering og indretning, at skabe en tidssvarende og moderne arbejdsplads til i alt 355 medarbejdere i det ikoniske rådhus, samt et åbent samlingssted for byens borgere.

Ombygningen omhandler således indvendige arbejder, idet der etableres åbne og fleksible kontorområder med tilknyttede møderum, fleksrum og tekøkkener, samt et forbedret indeklima, herunder ny ventilation.I de borgernære områder omkring hovedtrappen udbygges møderum til brug for både medarbejdere og borgere, kantinen ombygges/istandsættes, eksisterende toiletter istandsættes og der etableres ny, handicapvenlig elevator samt nye supplerende toiletter. I kælder etableres teknikrum, supplerende møderum samt omklædning og bad.

De udvendige arbejder omhandler restaurering af facadens marmor, der genbruges, renovering af den bagvedliggende betonkonstruktion, samt efterisolering. Herudover foretages en delvis udskiftning vinduer samt en renovering af øvrige vinduer. 5 salens kobbertag skal udskiftes, der efterisoleres og etableres forbedrede afvandingsforhold inkl. renovering af tagterrassen.

Lyngby Rådhus er opført i årene 1939-41 af arkitekterne Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen, og er et unikt eksempel på dansk funktionalisme. Bygningen har et samlet areal på 8 360 m2.

Rådhuset blev fredet i 2014, hvilket medfører, at alle arbejder skal udføres med stor omhu, således at bygningens væsentlige, bærende fredningsværdier fastholdes. Der skal påregnes tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen under hele udførelsen for godkendelse af detaljer og løsningsprincipper.

Under udførelsen skal der påregnes god logistisk planlægning af byggeplads og leverancer, idet ombygning og restaurering af rådhuset pågår, mens letbanen også arbejder i området omkring. Der skal således påregnes koordinering og planlægning i samarbejde med letbaneselskabet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 07/05/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnte for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

1) Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

2) Klage over tildeling af kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/03/2020

Send til en kollega

0.094