23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 062-146908
Offentliggjort
27.03.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
24.04.2020 Kl. 12:00

Udbyder

ELF Development A/S

Vindere

Astas Have - udførelse i totalentreprise af alment og privat byggeri (delegeret bygherremodel)

(14.07.2021)
Q Construction A/S
8000 Århus C

Astas Have - udførelse i totalentreprise af alment og privat byggeri (delegeret bygherremodel)


ELF Development A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ELF Development A/S
CVR-nummer: 25528449
Postadresse: Strandvejen 70, 2.
By: Hellerup
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2900
Land: Danmark
Kontaktperson: Olaf Jørgensen A/S Rådg. Ingeniørfirma, Thomas Hansen
E-mail: th@ojas.dk
Telefon: +45 22220072

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.elfdevelopment.com/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Privat / alment samarbejde

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Astas Have - udførelse i totalentreprise af alment og privat byggeri (delegeret bygherremodel)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter opførelsen af 31 almene boliger på Sundholmvej samt opførelse af 33 private udlejnings-boliger på Kornblomstvej. Til bebyggelsen opføres fælles gårdanlæg og kælder med 42 parkeringspladser, depotrum m.m. Bebyggelsen omfatter ligeledes fælles faciliteter i form af fælles taghave med fællesfaciliteter samt et mindre erhvervslejemål.

ELF er bygherre på byggeriet og agerer delegeret bygherre på den almene del på vegne af Boligforeningen VIBO, afd. 125.

Projektet består således delvist af almene boliger, der opføres med offentlig støtte og er underlagt den for sådanne sager gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 95 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Sundholmsvej/Kornblomstvej, 2300 København S

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Totalentreprisekontrakt i henhold til ABT18 på vegne af ELF Development A/S (ELF) i forbindelse med realiseringen af lejlighedsbyggeriet Astas Have i totalentreprise. Opgaven omfatter opførelsen af 31 almene boliger på Sundholmvej samt opførelse af 33 private udlejningsboliger på Kornblomstvej. Til bebyggelsen opføres fælles gårdanlæg og kælder med 42 parkeringspladser, depotrum m.m. Bebyggelsen omfatter ligeledes fælles faciliteter i form af fælles taghave med fællesfaciliteter samt et mindre erhvervslejemål.

ELF er bygherre på byggeriet og agerer delegeret bygherre på den almene del på vegne af Boligforeningen VIBO (VIBO).

Projektet består således delvist af almene boliger, der opføres med offentlig støtte og er underlagt den for sådanne sager gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger.

Udbuddet af totalentreprisekontrakten gennemføres som udbud med forhandling i overensstemmelse med § § 61-66 i udbudsloven. Kun prækvalificerede tilbudsgivere har ret til at afgive tilbud. Ordregiver forbeholder sig ret til ikke at gennemføre en forhandling, jævnfør punkt IV.1.5 i udbudsbekendtgørelsen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet i løsninger og materialer / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og organisation / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 95 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 34
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig teknisk og faglig kapacitet ved at oplyse følgende: Referencer med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver, som ansøger helt eller delvist har udført med angivelse af: entreprisesum, evt. rådgiverhonorar; udførelsesperiode, herunder afleveringsdato, ansøgers rolle og ydelse, bygherre og kontaktperson hos bygherre, entrepriseform (fag-, stor-, hoved- eller totalentreprise), beskrivelse af byggeriet, herunder nybyggeri, ombygning m.v. etageareal, byggepladsforhold, type af byggeri (anvendelse), for eksempel familieboliger, ungdomsboliger, ældreboliger, etc. samt yderligere oplysninger til brug for evaluering af referencerne i henhold til de under ”udvælgelse” angivne evalueringsparametre.

Oplysningerne angives i ESPD´et Del IV C.

Ansøger kan vedlægge referencer som bilag i PDF-format til anmodning om prækvalifikation. Såfremt en reference mangler en/flere af de ovenfor nævnte oplysningstyper, vil dette ikke nødvendigvis føre til ukonditionsmæssighed, men kan have indflydelse på vurderingen af ansøgers egnethed.

Ansøger kan højst angive 10 referencer i alt, inklusive referencer fra andre enheder, som ansøger baserer sig på.

Referencer må maksimalt være 5 år gamle fra ansøgningsfristen om prækvalifikation. Referencer for byggeri, der er afleveret for mere end 5 år siden, vil ikke blive tillagt værdi i udvælgelsen.

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder ordregivers minimumskrav til egnethed, udvælger ordregiver 4 ansøgere, der efterfølgende skal deltage i udbuddet på baggrund af en vurdering af ansøgernes kompetencer til at gennemføre den udbudte opgave. I forbindelse med denne vurdering lægges der alene vægt på ansøgernes referencer, herunder navnlig disse dele af referencerne: gennemførelse af støttet nybyggeri af familieboliger eller andre boligformer af tilsvarende eller større økonomisk værdi. Udførelse af den styrende og koordinerende rolle for projektering og udførelse (byggeledelse og fagtilsyn) af projekter med tilsvarende økonomisk værdi og kompleksitet.

Gennemførelse af byggerier med tilsvarende forhold for byggegrube og byggeplads med trange forhold.

Generelt for vurdering af ovenstående vægtes referencer som er gennemført som totalentreprise og med stor lighed med den udbudte højere end andre referencer. Referencer som er afsluttet vægtes højere end referencer, som endnu ikke er afsluttet. Referencerne vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Ansøgning om prækvalifikation skal afleveres digitalt på den digitale udbudsportal. Ansøgninger, der afleveres på anden måde, vil ikke komme i betragtning.

Aflevering sker ved upload af en pdf-fil indeholdende et udfyldt ESPD. Se endvidere punkt 8.1 i udbudsbetingelserne vedrørende referenceark og støtteerklæringer.

Ansøger bør være opmærksom på, at ansøgningen skal være uploadet og afleveret i sin helhed inden fristens udløb, og at adgang til at uploade ansøgningen på udbudsportalen automatisk lukkes ved fristens udløb.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbuddet har udbudsnummer TN553077 på Byggeweb.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal dokumentere tilstrækkelig økonomisk og finansiel kapacitet ved at oplyse følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, indeholdende oplysninger om: samlet omsætning; egenkapital; soliditetsgrad i procent.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der er følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet for de seneste 3 afsluttede regnskabsår: samlet omsætning på min. 90 mio. DKK pr. år; positiv egenkapital i hvert af de 3 regnskabsår; soliditetsgrad på min. 15 % pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Se pkt. II.2.9.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles ikke mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Iht. ABT 18 med KM´s fravigelser og tilføjelser.

Kontrakten er betinget af kommunal godkendelse af skema B samt myndighedsgodkendelse.

Kontrakten indeholder klausul om brug af lærlinge samt bestemmelser vedr. løn og ansættelsesforhold.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/04/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

En økonomisk aktør udelukkes fra deltagelse, hvis den økonomiske aktør er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136, stk. 1, nr. 1.-3.

En økonomisk aktør kan ikke udelukkes fra deltagelse, hvis den økonomiske aktør fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at den økonomiske aktør er pålidelig, selv om den økonomiske aktør er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137, jævnfør udbudslovens § 138, stk. 1.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2,stk. 1, nr. 1, og udbudsloven § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/03/2020

Send til en kollega

0.172