23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 060-144509
Offentliggjort
25.03.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
21.04.2020 Kl. 08:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/126303433.aspx

Udbyder

Præstø Fjernvarme A.m.b.a.

Totalentreprise - funktionsudbud vedr. luftvarmepumpe inkl. teknikbygning og akkumuleringstank


Præstø Fjernvarme A.m.b.a.

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Præstø Fjernvarme A.m.b.a.
CVR-nummer: 1066321
Postadresse: Værkstedsvej 3
By: Præstø
NUTS-kode: DK022
Postnummer: 4720
Land: Danmark
Kontaktperson: Malthe Jacobsen på vegne af ordregiver
E-mail: mj@planenergi.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/126303433.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.planenergi.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/126303433.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/126303433.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Prækvalifikation på totalentreprise Præstø Fjernvarme A.m.b.a. Funktionsudbud vedr. luftvarmepumpe inkl. teknikbygning og akkumuleringstank

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232142
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. (herefter benævnt værket) ønsker at etablere en el-drevet varmepumpe, der kan anvende udeluft som varmekilde. Varmepumpen skal etableres på lokationen Værkstedsvej 3, 4720 Præstø, matrikel nr. 15o, som Præstø Fjernvarme ejer. Værkets nuværende fjernvarmecentral er placeret på samme matrikel.

Varmepumpen skal varetage fjernvarmeproduktionen som en selvstændig grund-last-produktionsenhed. Afgangstemperaturen fra varmepumpen skal kunne reguleres for at opnå den optimale drift med varmepumpeanlægget, i alle driftspunkter.

Tryk her https://permalink.mercell.com/126303433.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42511110
45000000
45251000
45251200
45251250
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Præstø

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende totalentreprise består i hovedtræk af 3 hovedelementer:

— Et komplet varmepumpeanlæg, inklusive fundamenter, fordampere/kølere, eventuelle støjforanstaltninger, eltilkobling og styring samt tilkobling til det eksisterende fjernvarmeværk og det nye solvarmeanlæg

— Etablering af teknikbygning til at huse både varmepumpeanlægget og udstyr til et tilstødende solvarmeanlæg (dvs. varmeveksler, pumper, opsamlingstank til glykol osv.)

— Etablering af en akkumuleringstank samt tilslutninger til det nye anlæg.

I tillæg til dette skal der afsættes tid til uddannelse af driftspersonale

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Anlæggets kvalitet, driftssikkerhed og opbygning, herunder enkel vedligeholdelse / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering og faglige kompetencer / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Opbygning af serviceorganisation og garantiperiode / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/07/2020
Slut: 01/05/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen blandt de konditionsmæssige ansøgere vil ske på baggrund af en helhedsvurdering af det af tilbudsgiverens fremlagte materiale omhandlende teknisk og faglige egnethed.

De prækvalificerede ansøgere vil skriftligt blive anmodet om af afgive et indledende tilbud. Det er kun de prækvalificerede tilbudsgivere, der kan afgive tilbud.

Forhandlingsfasen løber fra de udvalgte ansøgers modtagelse af ordregivers opfordring til at deltage i processen og frem til anmodning om endeligt tilbud.

Præstø Fjernvarme forbeholder sig retten til at indgå kontrakt på baggrund af det indledende tilbud.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Bankgaranti eller

2) Samlet omsætning

3) Resultat før skat

4) Egenkapital

5) Soliditetsgrad:

- Likviditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad 1: Minimumskrav for økonomisk og teknisk formåen betragtes som opfyldte, såfremt der afleveres en erklæring fra virksomhedens bank eller kautionsselskab, om at tilbudsgiver kan stille bankgaranti iht. ABT 18 § 9 (entreprenørgaranti og anfordringsgaranti for forudbetaling af 1. rate).

Ad 2: Årsomsætning for de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår skal oplyses. Virksomheder der endnu ikke har afsluttet 3 regnskabsår skal aflevere tilgængelige oplysninger omkring årsomsætning. Samlet årsomsætning skal som gennemsnit ligge over 30 mio. DKK.

Ad 4: Egenkapitalen i de seneste 3 år må ikke være negativ. Såfremt virksomheden endnu ikke har afsluttet 3 regnskabsår, må egenkapitalen pr. dags dato ikke være negativ.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Oplysning af virksomhedens erfaring med dimensionering og etablering af solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion indenfor de seneste 5 år. Dette oplyses i form af en referenceliste med relevante projekter.

2) Oplysninger om underentreprenører indenfor levering af styring, elarbejder mv. samt disses relevante referencer indenfor de seneste 5 år. Anvendes der ikke underentreprenører oplyses totalentreprenørens egne relevante referencer indenfor det pågældende område.

3) CV'er på nøglepersoner hos tilbudsgiver og underentreprenører, der tilknyttes dette projekt.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/04/2020
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2020

Send til en kollega

0.127