23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
18.12.2013
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Byggeweb.dk undersagsnr. TN921215

Indlevering af tilbud

Til
22.01.2014

Addresse
Skala Arkitekter
Rædersgade 3 – 3.sal
8700 Horsens

Udbyder

Norddjurs Kommune

Ny Daginstitution i Grenaa, Sandstumpvej 35, 8500 Grenaa


Norddjurs Kommune

Bygherre: Norddjurs Kommune

Licitationssted: Kulturhuset Pavillionen i Grenaa, Kærvej 11, 8500 Grenaa.
Licitationen afholdes under overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Udbudsform: Norddjurs Kommune udbyder etablering af ny daginstitution i Grenaa i offentlig licitation.

Udbud i fagentrepriser under følgende opdeling:
A. Murerentreprisen inkl. Jord, Kloak, Beton, Betonelementer, Stål, Terræn
B. Tømrerentreprisen inkl. komplettering

Tilbud: Tilbud afgives i henhold til Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, samt lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.

Tilbud skal afgives på de aktuelle tilbudsblanketter i 1 eksemplar, hvor alle positioner er udfyldt, og afleveres i underskrevetstand. Positioner, der ikke er udfyldt, ansættes til 0 kr. og betragtes som indeholdt i tilbuddet.

Såfremt tilbudsgiverne finder, at der er ydelser beskrevet i tegninger og beskrivelser, som ikke er fuldt dækket af tilbudsspecifikationerne, tilføjes manglende ydelser under ”øvrige arbejder” i tilbudsspecifikationen under det pågældende arbejde.

Tilbuddet skal desuden indeholde dateret og underskrevet tro og love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

Såfremt dokumentation for gyldig erhvervsansvarsforsikring ikke er vedlagt tilbuddet, skal denne dokumentation være fremsendtsenest 5 arbejdsdage efter anmodning.

Der kræves sikkerhedsstillelse i henhold til AB 92, dog således at den tilbudsgiver, der afgiver den konditionsmæssige laveste pris, umiddelbart efter tilbudsåbningen vil blive anmodet om at fremsende en erklæring frapengeinstitut eller lignende om, at der kan gives en sikkerhedsstillelse på 15% af tilbudssummen ekskl. moms.

Såfremt bygherre ikke har modtaget denne erklæringsenest 5 arbejdsdage efter anmodningen, forbeholder bygherre sig ret til at kassere tilbuddet.

Licitationstidspunkt: Torsdag den 23. januar 2014, (uge 04) kl. 14.00

Alternative tilbud modtages ikke.

Der accepteres ikke forbehold, heller ikke fagligeforbehold. Et tilbud anført forbehold kasseres derfor som ukonditionsmæssigt.

Tilbuddet skal afleveres i lukket kuvert mærket: Ny daginstitution i Grenaa, samt entreprisenummer og -navn.

Tilbuddet kan enten fremsendes anbefalet til: Skala Arkitekter, Rædersgade 3 – 3.sal 8700 Horsens som skal have det i hænde senest onsdag den 22.01.2014. Eller det kan afleveres på licitationsstedet inden licitationstidspunktet.Tilbud modtages ikke pr. telefax.

Tildelingskriterium: Laveste pris.

Klausul: Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at kontrakten for hver entreprise indeholder nedenstående klausul om, at de medarbejdere, der udfører den pågældende opgave, skal arbejde under løn- og arbejdsvilkår, som mindst svarer til, hvad der er aftalt i gældende dansk overenskomst på området;
”Entreprenørens – og evt. underentreprenørers - medarbejdere arbejder i forbindelse med udførelsen af denne opgave under løn- og arbejdsvilkår, som mindst svarer til, hvad der er aftalt i gældende dansk overenskomst på området.

Bygherre kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Entreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som underentreprenørers arbejdstagere. Dokumentation skal være Bygherre i hænde senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser. Såfremt Entreprenør ikkesenest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse har dokumenteret de ovennævnte krav, er Bygherre berettiget til at tilbageholde alle betalinger, uden Entreprenør har ret til at standse arbejdet, indtil dokumentationen er tilvejebragt, og/eller forholdet er bragt i orden.

Bygherre er herudover berettiget til at anse Entreprenørs manglende overholdelse af denne bestemmelse som hæveberettigende misligholdelse.”

Licitationsmateriale: Licitationsmaterialet udbydes via Byggeweb.dk undersagsnr. TN921215.

Det er nødvendigt at være oprettet som bruger af Byggeweb for at kunne tilgå udbudsmaterialet. Brugeroprettelse er gratis.

Såfremt der er tekniske spørgsmål vedr. fremsøgning, downloading eller print af udbudsmaterialet fra Byggeweb, kan Byggeweb Supportkontaktes på +45 35 245 250 eller support@byggeweb.dk.

Det er de bydendes eget ansvar at kontrollere, at de har det fulde udbudsmateriale i henhold til oversigten.

Spørgsmål: Forespørgsler vedr. udbudsmaterialet skal fremsættes senest den 15.januar 2014, hvorefter rettelsesblad vil blive udsendt.

Henvendelser bedes rettet pr. e-mail til Kenneth Mouritsen, Skala Arkitekter A/S, mailadresse: km@skala-ark.dk

Besigtigelse: Den bydende er forpligtet til, forinden tilbudsgivningen, at orientere sig om de eksisterende forhold ved grundig besigtigelse af grundarealet, eksisterende beplantninger og tilkørselsforhold mv.

Tilbudene er bindende for tilbudsgiveren fra licitationstidspunktet.

Send til en kollega

0.164