23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 060-142924
Offentliggjort
25.03.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
23.04.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/126215197.aspx

Udbyder

Egedal Kommune

Byggepartnerskab - Egedal - rammeaftale om strategisk partnerskab


Egedal Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
CVR-nummer: 29188386
Postadresse: Dronning Dagmars Vej 200
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK
Postnummer: 3650
Land: Danmark
Kontaktperson: Bettina Birch
E-mail: Bettina.Birch@egekom.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/126215197.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.egedalkommune.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/126215197.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/126215197.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Byggepartnerskab - Egedal - rammeaftale om strategisk partnerskab

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45214200
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Egedal Kommune ønsker at løfte kvaliteten af distriktsskolernes læringsmiljøer, så de bliver mere motiverende, æstetiske og behagelige at opholde sig i. Læringsmiljøerne skal være med til at skabe mest mulig trivsel for eleverne både i forbindelse med læring og i elevernes sociale liv. Dette skal give eleverne den optimale udvikling gennem deres skolegang. Tilmed ønskes, at kommunens ejendomme kan bruges på tværs af forskellige brugergrupper.

Egedal Kommune har besluttet at udbyde rammeaftale om strategisk partnerskab om planlægning, projektering og udførelse af en række renoveringsprojekter og nybyggeri på skole- og dagtilbudsområdet.

Tryk her https://permalink.mercell.com/126215197.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45210000
71500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omfatter projekter vedrørende renovering af skoler inkl. etablering af tilbygninger og multihuse samt tilstødende udearealer i samlet størrelsesordenen forventeligt 250 - 400 mio. DKK ekskl. moms.

Baggrunden for at udbyde en portefølje af projekter samlet i et strategisk partnerskab - frem for udbud af enkeltprojekter - er forventningen om at kunne opnå væsentlige stordriftsfordele, synergieffekter, gentagelsesoptimeringer og løbende innovation gennem et tæt og tillidsfuldt samarbejde med den valgte strategiske partner.

Aftalen er dog ikke eksklusiv, og Egedal Kommune kan vælge at gennemføre skolerenoveringer uden for partnerskabet, hvis der er forhold, der taler herfor.

Rammeaftalen er baseret på ABT 18, men hvor opgaveløsningen som udgangspunkt opdeles i 4 aftaletrin. For en nærmere beskrivelse af rammeaftalens genstand og omfang henvises i øvrigt til rammeaftalen med bilag.

Det øvrige udbudsmateriale, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 2, indeholder tillige væsentlig information om baggrunden for udbuddet, kommunens organisation etc. Se særligt rammeaftalen med tilhørende bilag 1 (Opgavebeskrivelse).

Egedal Kommune vil indgå rammeaftale med én strategisk partner (benævnt "den strategiske partner" eller "DSP"), der forventligt består af totalentreprenør med tilknyttede arkitekt- og ingeniørkompetencer samt evt. underentreprenører/-leverandører.

Udbuddet indebærer således udarbejdelse af en rammeaftale med en enkelt aktør (DSP).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Egedal Kommune udvælger 3 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end 3 konditionsmæssige ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i pkt. 3.2 ovenfor samt opfylder egnethedskravene i pkt. 3.3, vil Egedal Kommune foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

Udvælgelsen sker på baggrund af de afgivne referencer i kategori 1-3, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.3.2 efter følgende kriterier:

Udvælgelsen sker på baggrund af hvilke ansøgere, der kan påvise de bedste og mest relevante referencer. I denne vurdering lægges vægt på, at der kan påvises relevante og aktuelle referencer i hver af de 3 referencekategorier samt at referencerne angår sammenlignelige projekter.

I kategori 1 lægges særligt vægt på følgende:

Renoveringsprojekter og nybyggeri af skolebygning eller tilsvarende undervisningsbygning i totalentreprise.

Udførelsen skete samtidig med at skolen/bygningen var i drift/brug.

I kategori 2 lægges særligt vægt på følgende:

Renoveringsprojekter af skolebygning tilsvarende undervisningsbygning som totalrådgiver med tilsvarende fagdiscipliner.

Projektet er udført samt at udførelsen skete samtidig med at skolen/bygningen var i drift/brug.

Skolen/bygningens opførelsesår er fra perioden 1960 - 1970'erne.

I kategori 3 lægges særligt vægt på følgende:

Renoverings - eller indretningsprojekter af skolebygning tilsvarende undervisningsbygning som totalrådgiver med tilsvarende fagdiscipliner.

Projektet er udført.

Skolen/bygningens opførelsesår ligge omkring 1960 - 1970'erne.

I udvælgelsen vil kategori 1-3 vægte lige.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

En virksomhed udelukkes fra deltagelse i udbuddet, hvis denne er omfattet af én eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i уdbudslovens § 135, stk. 1 og 3 og § 136, stk. 1, nr.1-3.

Tillige udelukkes en virksomhed, herunder evt. underleverandør til ansøger, fra deltagelse, hvis denne er omfattet af én eller flere af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (om tilsidesættelse af forpligtelser inden for det miljø-, social- og arbejdsretlige område) og 2 (om insolvens mv.).

En virksomhed udelukkes således, hvis der ikke kan svares "nej" til de i ESPD nævnte udelukkelsesgrunde. Dette gælder dog ikke, hvis virksomheden har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at den pågældende er pålidelig, jf. udbudslovens § 138, eller hvis udelukkelsesgrunden vil være forældet på tidspunktet for beslutning om kontrakttildeling.

Der henvises til udbudslovens § 135-137 for en yderligere beskrivelse af udelukkelsesgrundene.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive følgende vedr. økonomisk og finansiel formåen i ESPD:

1) Nettoomsætning i de 3 seneste offentliggjorte årsrapporter

2) Egenkapital i de 3 seneste offentliggjorte årsrapporter.

Der henvises til уdbudsbetingelsernes pkt. 3.1.1 med hensyn til ansøgernes mulighed for at påberåbe sig andre virksomheders kapacitet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:

Nettoomsætning på mindst 150 000 000 DKK pr. år i henhold til de seneste 3 offentliggjorte årsrapporter. Hvis ansøgeren er et konsortium, skal konsortiets samlede omsætning lægges til grund ved vurderingen af, om mindstekravet er opfyldt.

Egenkapital på mindst 7 500 000 DKK pr. år i henhold til de seneste 3 offentliggjorte årsrapporter. Hvis ansøgeren er et konsortium, skal hver af deltagerne i konsortiet opfylde kravet om positiv egenkapital.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive følgende vedr. teknisk og faglig formåen i ESPD. Referencerne anvendes både til vurdering af minimumskrav til teknisk og faglig formåen samt ved udvælgelse af ansøgere, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 3.4. I beskrivelsen af referencerne bør ansøger således være opmærksom på at få afgivet nødvendige oplysninger ift. vurderingerne af minimumskrav og udvælgelse.

I stedet for at beskrive referencerne i ESPD, kan ansøger uploade en referenceliste samme med ansøgningen. Referencelisten bør opdeles i nedenstående 3 "referencekategorier" samt med tydelige angivelse af de efterspurgte oplysninger.

Bemærk at der efterspørges referencer i følgende 3 referencekategorier:

1) Udførelse af renoveringsprojekter eller nybyggeri i totalentreprise eller hovedentreprise

2) Teknisk/ingeniørmæssig rådgivning

3) Arkitektonisk rådgivning.

Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt. 3.1.1 med hensyn til ansøgernes mulighed for at påberåbe sig andre virksomheders kapacitet.

Ad kategori 1:

Ansøgningen skal indeholde op til 3 referencer på udførelse af renoveringsprojekter og/eller nybyg i totalentreprise eller hovedentreprise, der angår et offentligt byggeri, herunder skolebygning eller tilsvarende undervisningsbygning. Referencerne skal være afleveret senest 5 år fra tidspunktet for afgivelse af ansøgning.

I hver reference skal ansøger angive følgende:

1) Ansøgers rolle i projektet (totalentreprenør/hovedentreprenør)

2) Beskrivelse af opgaven, herunder om der var tale om renovering eller nybyg, om byggeriet/skolen/undervisningsbygning var i drift/brug under udførelse

3) Hvilke hovedelementer der indgik i opgaven (indeklima/energi, El, ventilation, VVS mv.)

4) Start og sluttidspunkt (afleveringstidspunktet) for referencen

5) Referencen entreprisesum (ekskl. moms)

6) Kontaktperson og -oplysninger fra referencens kontraktpart.

Ad kategori 2:

1) Ansøgningen skal indeholde op til 3 referencer på teknisk/ingeniørmæssig rådgivning vedr. renoveringsprojekter, der angår en skolebygning eller tilsvarende undervisningsbygning. Referencerne skal være færdigprojekteret senest 3 år fra tidspunktet for afgivelse af ansøgning. Ved færdigprojekteret menes tidspunktet for aflevering af projekt til bygherren/totalentreprenør inden udbud/udførelse af selve entreprisen.

I hver reference skal ansøger angive følgende:

1) Ansøgers/underrådgivers rolle i projektet (totalrådgiver, delt rådgiver, underrådgiver til totalentreprenør).

2) Beskrivelse af opgaven, herunder om der var tale om renovering, om skolen/idrætsfaciliteten var i drift/brug under udførelse, hvilke

3) Fagdiscipliner der indgik i opgaven (indeklima/energi, El, ventilation, VVS, totaløkonomiske beregninger, CTS, statik mv.).

4) Bygningens/faciliteten oprindelige opførelsesår skal også angives.

5) Start og sluttidspunkt (tidspunkt for færdigprojektering) for referencen samt om referencen er udført.

6) Referencen samlede projektøkonomi (rådgiverhonorar og entreprisesum) (ekskl. moms).

7) Kontaktperson og -oplysninger fra referencens kontraktpart.

Ad kategori 3:

Ansøgningen skal indeholde op til 3 referencer på arkitektonisk rådgivning vedr. renoverings- og/eller indretningsprojekter der angår en skolebygning eller tilsvarende undervisningsbygning enten med tilknyttede multihus eller tilsvarende faciliteter til leg og bevægelse. Referencerne skal være færdigprojekteret senest 3 år fra tidspunktet for afgivelse af ansøgning. Ved færdigprojekteret menes tidspunktet for aflevering af projekt til bygherren/totalentreprenør inden udbud/udførelse af selve entreprisen.

I hver reference skal ansøger angive følgende:

1) Ansøgers/underrådgivers rolle i projektet (totalrådgiver, delt rådgiver eller underrådgiver til totalentreprenør).

2) Beskrivelse af opgaven, herunder om der var tale om renovering og/eller indretning, om skolen var i drift/brug under udførelse, hvilke fagdiscipliner der indgik i opgaven (læringsmiljøer (inde og ude), brugerinddragelse, bæredygtighed, multifunktionalitet, klimasikring af udearealer mv).

3) Bygningens/facilitetens oprindelige opførelsesår skal også angives.

4) Start og sluttidspunkt (tidspunkt for færdigprojektering) for referencen samt om referencen er udført.

5) Referencen samlede projektøkonomi (rådgiverhonorar og entreprisesum) (ekskl. moms).

6) Kontaktperson og -oplysninger fra referencens kontraktpart.

For hver reference under kategori 1-3 gælder, at disse skal begrænses til 2-3 A4 sider pr. reference, inkl. evt. illustrationer mv. Såfremt én referencer fylder mere end 3 A4 sider, vil der alene bliver lagt vægt på indholdet i de første 3 A4 sider.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal minimum kunne påvise én reference i kategori 1, der opfylder følgende kriterier:

1) Udførelse af totalentreprise eller hovedentreprise vedr. renovering eller nybyggeri af offentligt byggeri i drift/brug under udførelse

2) Udført (afleveret) senest i år 2015 eller senere

3) Entreprisesum på minimum 35 000 000 DKK ekskl. moms.

Ansøger skal minimum kunne påvise én reference i kategori 2 der opfylder følgende kriterier:

1) Teknisk/ingeniørmæssig rådgivning af renoveringsprojekt af skolebygning eller tilsvarende undervisningsbygning i drift/brug under udførelse, der indeholder følgende fagdiscipliner:

- Ventilation

- Energi/indeklima

- VVS.

2) Færdigprojekteret senest i år 2017 eller senere.

3) Projektet skal være udført (afleveret) inden ansøgningstidspunktet.

4) Samlede projektøkonomi på minimum 20 000 000 DKK ekskl. moms.

5) Ansøger skal minimum kunne påvise én reference i kategori 3 der opfylder følgende kriterier:

Arkitektonisk rådgivning af renoverings- eller indretningsprojekt af skolebygning eller tilsvarende undervisningsbygning, der indeholder følgende fagdiscipliner:

- Læringsmiljøer

- Multifunktionalitet.

6) Færdigprojekteret senest i år 2017 eller senere.

7) Projektet skal være udført (afleveret) inden ansøgningstidspunktet.

8) Samlede projektøkonomi på minimum 20 000 000 DKK ekskl. moms.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Rammeaftalen baseres på almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18), hvor der dog er foretaget ændringer og tilpasninger som følge af rammeaftalens karakter, herunder opdelingen af opgaveløsningen i 4 aftaletrin.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/05/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (Mercell), jf. adressen i udbudsbekendtgørelsen punkt I.3).

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbuddet, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Mercell.

Ansøger skal udfylde og vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) direkte i Mercell. Tilsvarende skal evt. referenceliste uploades via Mercell.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Skabelon for konsortieerklæring er vedlagt udbudsbetingelserne. Hvis en ansøger baserer sig på andre virksomheders formåen (fx et moder- eller søsterselskab), skal ansøger endvidere fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør at ansøger faktisk råder over denne formåen. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsbetingelserne. Den eller de andre virksomheder, som ansøger støtter sig på, skal afgive selvstændige versioner af ESPD'et i Mercell.

Egedal Kommune anvender ESPD'et som en tro- og love erklæring, og ansøger vil derfor i udgangspunktet ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for forhold oplyst i ESPD. Egedal Kommune er dog berettiget til at anmode ansøger/tilbudsgiver om dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, såfremt Egedal Kommune vurderer, at dette er nødvendigt.

Der efterspørges dokumentation i overensstemmelse med udbudslovens § § 152 - 155.

Egedal Kommune forbeholder sig ret til at anvende tilsvarende fremgangsmåde, som i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Det skal bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2020

Send til en kollega

0.125