23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2013/S 245-425809
Offentliggjort
18.12.2013
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
24.01.2014 Kl. 14:00

Addresse
København Nord
Trongårdsvej 44
Att: Julie B. Bove
2800 Lyngby

Udbyder

København Nord, Trongårdsvej, Lyngby Gymnasium

Opdateringer

Resultat
(07.07.2014)

Del V: Kontrakttildeling
Kontrakt nr.: 01 Delaftale nr.: 01 - Betegnelse: Totalentreprise

V.1)

Dato for beslutningen om kontrakttildeling:


V.2)

Oplysninger om tilbud

Antal modtagne bud: 2V.3)

Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med


Gråkjær A/S
Fabersvej 15
7500 Holstebro
DANMARK


V.4)

Oplysninger om kontraktens værdi


V.5)

Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Ikke kendt

Renovering og nybyggeri på Lyngby Gymnasium (Resultat)


København Nord, Trongårdsvej, Lyngby Gymnasium

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

København Nord, Trongårdsvej, Lyngby Gymnasium
Trongårdsvej 44
Att: Julie B. Bove
2800 Lyngby
DANMARK
Telefon: +45 29210601
Mailadresse: jbb@knord.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.knord.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ


I.3)Hovedaktivitet
Uddannelse


I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse

II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Renovering og nybyggeri på Lyngby Gymnasium.


II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Projektering og udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Trongårdsvej 44
2800 Lyngby

NUTS-kode DK013

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt


II.1.4)Oplysninger om rammeaftale

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Udbuddet omhandler en totalentreprise i forbindelse med renovering og nybyggeri på Lyngby Gymnasium. Udbuddet omfatter ca. 3.000 m2 nybyggeri og renovering af ca. 1.000 m2.
Arbejdet omfatter etablering af undervisningslokaler til gymnasium-niveau samt nødvendige tilhørende servicearealer.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000, 71220000, 71320000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja


II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej


II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej


II.2)Kontraktens mængde eller omfang

II.2.1)Samlet mængde eller omfang:

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej


II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej


II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser

III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der vil blive krævet almindelig sikkerhedsstillelse, jf. ABT 93 med de tilføjelser og fravigelser, som fremgår af udbudsmaterialet.


III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betalingsvilkår iht. ABT 93 med de tilføjelser og fravigelser, som fremgår af udbudsmaterialet.


III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der kræves ingen retlig form. Såfremt der ansøges som en sammenslutning (konsortium) skal hver deltager i sammenslutningen (konsortiet) aflevere alle oplysninger, der kræves i henhold til nærværende udbudsbekendtgørelse. Det anbefales derfor, at hver deltager i sammenslutningen udarbejder en prækvalifikationsanmodning, som afleveres sammen med de øvrige deltagere i sammenslutningen i en fælles prækvalifikationsanmodning.
Såfremt ordren tildeles en sammenslutning (eksempelvis konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Der gøres opmærksom på, at ansøgere, der vil opfylde entreprisen ved hjælp af underentreprenører, ikke udgør en sammenslutning.


III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Der gøres opmærksom på, at dette byggeprojekt skal evalueres i henhold til Erhvervs- og Bygningsstyrelsens
bekendtgørelse nr. 1469 af 16. december 2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v., og at kontraktsbetingelserne vil indeholde bestemmelserne herom.
Det vil sige, at alle entreprenører skal medvirke til at indsamle oplysninger under byggeprocessen til brug for
beregning af nøgletal, hvis den enkelte entreprisekontrakt overstiger 300 000 DKK ekskl. moms. Der henvises i
øvrigt til kravene angivet i bekendtgørelsen.
Der gøres opmærksom på, at entreprisekontrakten vil omfatte en arbejdsklausul, der pålægger entreprenøren at sikre, at både egne samt eventuelle underentreprenørers medarbejdere har løn- og arbejdsvilkår
tilsvarende en kollektiv overenskomst indgået for det relevante faglige område mellem de mest repræsentative
arbejdsmarkedsparter i Danmark og som er gældende i Danmark.
Der gøres yderligere opmærksom på, at det forventes, at nærværende entreprisekontrakt vil stille krav om, at
entreprenøren beskæftiger elever.
Bekendtgørelse nr. 1179 af 4. oktober 2013 om kvalitet i offentligt byggeri vil være gældende for arbejdet.


III.2)Betingelser for deltagelse

III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Oplysning om firmanavn, adresse, CVR-nr. samt telefon og e-mail på en kontaktperson.
2. Oplysninger om hvilke underrådgivere, der vil blive anvendt. Der skal som minimum oplyses firmanavn på den anvendte arkitekt og ingeniør.
3. Erklæring på tro og love om, at ansøger ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.

4. Aflevering af nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for de betydeligste tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne i § 9 i bekendtgørelse nr. 1469 af 16. december 2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v. (dvs. eventuelt i form af et eller flere relevante faktablade). Kun hvis ansøger af en uafhængig instans svarende til Byggeriets Evaluerings Center har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, skal ansøgeren desuden aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 9, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal samt oplysning om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (eventuelt i form af en karakterbog). Hvis ansøgeren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal ansøgeren aflevere tilsvarende oplysninger, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger, om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at ansøgeren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på de 4 områder. Til hjælp for afgivelse af påkrævede tilsvarende oplysninger kan formulare fra Byggeriets Evaluerings Center anvendes for henholdsvis nøgletal samt kundetilfredshedsmåling. Disse skal udfyldes og underskrives, idet det bemærkes, at nøgletalsblanketten skal underskrives af både ansøger samt en uvildig tredjepart. Blanketten for Kundetilfredshedsmåling skal underskrives af både ansøger samt kunden. Formularerne er tilgængelige på følgende hjemmeside: http://www.byggeevaluering.dk/vi-tilbyder/blanketter.aspx
Hvis ansøgningen afgives som en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal ovennævnte oplysninger afgives for hvert af sammenslutningens deltagere. NB: eventuelle underentreprenører/underrådgivere skal ikke aflevere denne dokumentation.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger om omsætning, resultat før skat, balancesum samt egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.
Hvis ansøgningen afgives som en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal ovennævnte oplysninger afgives for hvert af sammenslutningens deltagere. NB: eventuelle underentreprenører/underrådgivere skal ikke aflevere denne dokumentation.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ansøgere skal i hvert af de seneste 3 regnskabsår have en omsætning på minimum 100 000 000 DKK pr. år. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af flere ansøgere (et konsortium), skal det samlede konsortium for hver af de seneste 3 regnskabsår have en omsætning på minimum 100 000 000 DKK pr. år.


III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1. Referenceliste over ansøgerens erfaring som totalentreprenør i gennem de seneste 3 år. Referencerne må gerne dække både nybyggeri og renovering.
2. Referenceliste over ansøgerens erfaring med renovering og nybyggeri af undervisningslokaler til gymnasium-niveau i gennem de seneste 3 år.
3. Oplysning om gennemsnitligt antal beskæftigede elever for de seneste 3 år.

Alle referencerne skal indeholde oplysninger om bygherren, årstal for udførelsen, entrepriseform, størrelsen af opgaven i antal m2 og entreprisesummen i kroner.
Referencerne i pkt. 1 vedr. totalentrepriser skal endvidere indeholde oplysninger om hvilke fag, der indgik i totalentreprisen.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
For hvert af punkterne 1 og 2 skal der mindst afleveres 3 referencer og det anbefales at der ikke vedlægges mere end 15 referencer.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter

III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter

III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure

IV.1.1)Type procedure
Begrænset


IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ved udvælgelse af ansøgere, der prækvalificeres til at afgive tilbud, er der angivet et maksimalt antal på 5 aktører. Såfremt der er flere egnede ansøgere end det planlagte antal prækvalificerede, vil de bedst egnede blive udvalgt på baggrund af en vurdering af de afleverede oplysninger under udbudsbekendtgørelsens III.2.3) Tekniske kapacitet, punkt 1 og 2. Hvis der efter denne vurdering stadig er mere end 5 egnede ansøgere, vil der blive lagt vægt på antallet af beskæftigede elever, jf. udbudsbekendtgørelsens III.2.3) Tekniske kapacitet, punkt 3.


IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen

IV.2)Tildelingskriterier

IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument


IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej


IV.3)Administrative oplysninger

IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej


IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
24.1.2014 - 14:00


IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage

IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.


IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

IV.3.8)Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej


VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej


VI.3)Yderligere oplysninger
Prækvalifikationsansøgningen skal afleveres i 1 eksemplar i papirudgave samt som en pdf-fil på et USB-stik eller lignende. Ansøgninger afleveres på adressen København Nord, Trongårdsvej 44, 2800 Kgs. Lyngby, Att. Julie B. Bove.


VI.4)Klageprocedurer

VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud, Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen, hvor ordregiveren har fremsendt underretning om, hvem der blev prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 30 dage fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om tildeling af rammeaftalen. Samtidig med klagerens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren underrette ordregiveren om, at der er indgivet klage til Klagenævnet. Dette kan lettest ske ved, at klageren sender eller mailer en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.


VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41711500
Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16.12.2013

Send til en kollega

0.13