23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 059-140553
Offentliggjort
24.03.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
21.04.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=zreqowgsjl

Udbyder

Brøndby Almene Boligselskab ("BAB"), afdeling Rheumpark / v. administrator DAB og flere

Totalentreprise ifm. nedrivning af 5 højhuse i Brøndby Strand Parkerne


Brøndby Almene Boligselskab ("BAB"), afdeling Rheumpark / v. administrator DAB og flere

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Brøndby Almene Boligselskab ("BAB"), afdeling Rheumpark / v. administrator DAB
Postadresse: Finsensvej 33
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Kjølby
E-mail: mkj@sbsby.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dabbolig.dk/broendby-almennyttige-boligselskab/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Postfunktionærernes Andelsboligforening ("PAB"), afdeling 8 / v. administrator FA09
Postadresse: Stationsparken 24
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Kjølby
E-mail: mkj@sbsby.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.pab.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet DSI Tranemosegaard ("TMG"), afdeling T13 / v. administrator Bo-Vest
Postadresse: Stationsparken 37
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Kjølby
E-mail: mkj@sbsby.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bo-vest.dk/tranemosegaard/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=zreqowgsjl
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: SBS rådgivning a/s
Postadresse: Kigkurren 8M, 3. sal
By: København S
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Kjølby
E-mail: mkj@sbsby.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://sbsby.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=zreqowgsjl
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprise ifm. nedrivning af 5 højhuse i Brøndby Strand Parkerne

 

Sagsnr.: 2020
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45110000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter nedrivning af 5 højhuse i Brøndby Strand Parkerne tilhørende de i del I.1 nævnte afdelinger af BAB, PAB og TMG. Nedrivningen sker som led i realiseringen af helhedsplanen "HP4", som er igangsat af de 4 boligselskaber, der er beliggende på den nordlige side af Strandesplanaden i Brøndby Strand. Udover helhedsplanen er der igangsat afdelingsspecifikke helhedsplaner for hver enkelt afdeling.

Bebyggelsen omfatter 3 forskellige bygningstyper: rækkehuse i 2 etager, lavhusblokke i 4 etager og 12 højhuse i 16 etager. De 5 første højhuse (set fra østlig retning) indeholder PCB i form af både primære, sekundære og tertiære kilder. Derudover indeholder højhusene bly i malinger og asbest i de lette facadepartier og evt. andre miljøfarlige stoffer, der endnu ikke er undersøgt for. Udbuddet omhandler nedrivning af disse 5 højhuse. Opgaven finansieres i hht. Landsbyggefondens renoveringsstøtteregler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt med BAB, afdeling Rheumpark, vedr. Albjergparken 2 og 6

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45110000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven udbydes i fællesskab af de i del I.1 nævnte afdelinger af hhv. BAB, PAB og TMG og udbydes som 4 separate delaftaler. Den vindende tilbudsgiver skal indgå 4 separate totalentreprisekontrakter. Delaftale 1 omhandler nedrivning mv. af højhusene beliggende Albjergparken 2 og Albjergparken 6 og skal indgås med BAB, afdeling Pheumpark.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis der er mere end 5 egnede ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund som angivet i prækvalifikations- og udbudsbetingelsernes pkt. 6.4.3, og som opfylder de fastsatte mindstekrav til hhv. økonomisk og finansiel kapacitet og teknisk og faglig kapacitet, jf. prækvalifikations- og udbudsbetingelsernes pkt. 6.4.4 og 6.4.5, vil ordregiver udvælge de 5 ansøgere, der har de mest relevante referencer, jf. prækvalifikations- og udbudsbetingelsernes pkt. 6.4.6.

Ved "relevante" referencer forstås referencer for opgaver, der er så sammenlignelige som muligt, jf. definitionen på "sammenlignelig" nedenfor, og som i størst mulig grad vedrører tætbefolket og tæt bebygget byggeri af samme størrelse som det byggeri, som udbuddet omfatter.

Ved "sammenlignelig" forstås opgaver, der omfatter nedrivning, miljøsanering og affaldshåndtering af betonkonstruktioner, der indeholder PCB, blyholdig maling og/eller asbest udført i totalentreprise. Det er ikke et krav, at opgaven er afsluttet ved udløbet af fristen for prækvalifikation.

Bedømmelsen foretages på grundlag af den referenceliste, som ansøgerne skal indlevere til brug for bedømmelsen af ansøgernes opfyldelse af mindstekravet til teknisk og faglig kapacitet, jf. prækvalifikations- og udbudsbetingelsernes pkt. 6.4.5 og 6.4.6.

I bedømmelsen indgår ikke antallet af referencer men i højere grad den enkelte references relevans i forhold til den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Se prækvalifikations- og udbudsbetingelsernes pkt. 6 for beskrivelse af ansøgerens identitet, herunder hvis ansøgeren er et konsortium, joint venture eller lignende sammenslutning af virksomheder.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt med PAB, afdeling 8, vedr. Albjergparken 1

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45110000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven udbydes i fællesskab af de i del I.1 nævnte afdelinger af hhv. BAB, PAB og TMG og udbydes som 4 separate delaftaler. Den vindende tilbudsgiver skal indgå 4 separate totalentreprisekontrakter. Delaftale 2 omhandler nedrivning mv. af højhuset beliggende Albjergparken 1 og skal indgås med PAB, afdeling 8.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Se del II.2.9 under delaftale 1.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Se del II.2.14 under delaftale 1.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt med PAB, afdeling 8, vedr. Tranumparken 2

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45110000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven udbydes i fællesskab af de i del I.1 nævnte afdelinger af hhv. BAB, PAB og TMG og udbydes som 4 separate delaftaler. Den vindende tilbudsgiver skal indgå 4 separate totalentreprisekontrakter. Delaftale 3 omfatter nedrivning mv. af højhuset beliggende Tranumparken 2 og skal indgås med PAB, afdeling 8.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Se del II.2.9 under delaftale 1.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Se del II.2.14 under delaftale 1.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt med TMG, afdeling T13, vedr. Tranumparken 1

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45110000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven udbydes i fællesskab af de i del I.1 nævnte afdelinger af BAB, PAB og TMG og udbydes som 4 separate delaftaler. Den vindende tilbudsgiver skal indgå 4 separate totalentreprisekontrakter. Delaftale 4 omfatter nedrivning mv. af højhuset beliggende Tranumparken 1 og skal indgås med TMG, afdeling T13.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 38
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Se del II.2.9 under delaftale 1.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Se del II.2.14 under delaftale 1.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som forudsætning for, at ansøgeren kan blive erklæret egnet til at udføre kontrakten skal følgende mindstekrav vedr. økonomisk og finansiel kapacitet opfyldes, jf. prækvalifikations- og udbudsbetingelsernes pkt. 6.4.4:

i) Ansøgeren skal i det senest afsluttede regnskabsår, hvor der foreligger årsregnskab, have en samlet årlig omsætning på minimum 100 mio. DKK.

og

ii) Ansøgeren skal i det senest afsluttede regnskabsår, hvor der foreligger årsregnskab, have en egenkapital på minimum 15 mio. DKK.

Hvis ansøgerens senest årsregnskab er afsluttet senere end 6 måneder før fristen for ansøgning om prækvalifikation, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at der ikke er sket væsentlige ændringer i ansøgerens økonomiske situation i den mellemliggende periode.

Hvis ansøgeren er et konsortium og / eller baserer sin økonomiske og finansielle kapacitet på andre virksomheder, skal mindstekravet ovenfor opfyldes af konsortiet som helhed og / eller af ansøgeren og de andre virksomheder i fællesskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som forudsætning for, at ansøgeren kan blive erklæret egnet til at udføre kontrakten, skal følgende mindstekrav vedr. teknisk og faglig kapacitet opfyldes, jf. prækvalifikations- og udbudsbetingelsernes pkt. 6.4.5:

Det er et mindstekrav, at ansøgeren har udført mindst 1 sammenlignelig opgave indenfor de seneste 5 år.

Ved "sammenlignelig" forstås opgaver, der omfatter nedrivning, miljøsanering og affaldshåndtering af betonkonstruktioner, der indeholder PCB, blyholdig maling og / eller asbest, udført i totalentreprise. Det er ikke et krav, at opgaverne er afsluttede ved udløbet af fristen for prækvalifikation.

Hvis ansøgeren er et konsortium og / eller baserer sin tekniske og faglige kapacitet på andre virksomheder, skal mindstekravet opfyldes af konsortiet som helhed og / eller af ansøgeren og de andre virksomheder i fællesskab.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Betingelser for udførelse af kontrakten fremgår af udbudsmaterialet, herunder totalentreprisekontrakten, ABT 18 med bygherrens tilføjelser og fravigelser og sagsbeskrivelsen for nedrivning.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det forventede forløb for forhandlingerne er nærmere beskrevet i prækvalifikations- og udbudsbetingelsernes pkt. 7.8.

Ordregiver har til hensigt at gennemføre en runde af individuelle forhandlingsmøder med tilbudsgiverne, således at tilbudsgiverne – efter indleveringen af det første tilbud og gennemførelse af de individuelle forhandlingsmøder – skal indlevere et revideret tilbud.

Det er ordregivers forventning, at det reviderede tilbud bliver det endelige tilbud, som kontrakten tildeles på baggrund af.

Ordregiver forbeholder sig dog retten til at gennemføre flere forhandlingsrunder end en, hvis dette er nødvendigt for at identificere tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Hvis ordregiver beslutter at gennemføre mere end en forhandlingsrunde med tilbudsgiverne, vil tilbudsgiverne blive orienteret herom hurtigst muligt efter afslutningen af den første forhandlingsrunde.

Ordregiver forbeholder sig også retten til at tildele kontrakten på baggrund af det første tilbud, jf. udbudslovens § 66, stk. 1, således at der ikke gennemføres nogen forhandlingsrunder.

Endelig forbeholder ordregiver sig retten til at shortliste tilbudsgiverne, jf. udbudslovens § 66, stk. 3, baseret på enten det første tilbud eller evt. senere reviderede tilbud. Evt. shortlisting af tilbudsgiverne vil blive foretaget på grundlag af tildelingskriteriet i prækvalifikations- og udbudsbetingelsernes pkt. 7.9.2.

Hvis ordregiver beslutter at tildele kontrakten på baggrund af det første tilbud eller at shortliste tilbudsgiverne, vil tilbudsgiverne blive orienteret herom hurtigst muligt efter fristen for indlevering af første tilbud hhv. efter fristen for indlevering af det tilbud, der danner grundlag for at shortliste.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over tildeling af kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om klagenævnet for udbud, § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud, § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: København SV
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/03/2020

Send til en kollega

0.125