23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 058-138906
Offentliggjort
23.03.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.05.2020 Kl. 13:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/74605f57-2ae1-46db-b84f-6aa8383f367c/homepage

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

50.75 Elevatorservice (genudbud af delaftale 2)


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: H.C. Hansens Gade 4
By: København S
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Jacob Nistrup Berg
E-mail: jnb@ski.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/74605f57-2ae1-46db-b84f-6aa8383f367c/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/74605f57-2ae1-46db-b84f-6aa8383f367c/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/74605f57-2ae1-46db-b84f-6aa8383f367c/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

50.75 Elevatorservice (genudbud af delaftale 2)

 

Sagsnr.: 50.75 - delaftale 2
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

SKI udbyder genudbuddet af delaftale 2 fra 50.75 Elevatorservice udbuddet, som blev annulleret ved bekendtgørelsesnummer 2020/S 044-104526 af den 28. februar 2020. Udbuddet af delaftale 2 vedrører en forpligtende rammeaftale vedrørende levering af ydelser og reservedele indenfor servicering, reparationer og eftersyn af elevatorer.

— Delaftale 2 omfatter SKI's kunder beliggende i Region Sjælland samt i Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune

Det fremgår af bilag A, hvem der har og kan forpligte sig til at anvende rammeaftalen samt hvornår aftage forpligtelsen indtræder.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 54 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42416000
42417000
42419500
42419510
42419530
42419540
45313000
50750000
50740000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

I Region Sjælland samt Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftalen vedrører levering af ydelser og reservedele indenfor servicering, reparationer og eftersyn af elevatorer.

Rammeaftalens sortiment er identisk med de øvrige delaftaler, men adskiller sig fra de øvrige ved kun at vedrøre levering til SKI's kunder beliggende i Region Sjælland samt Ishøj, Høje-Taastrup og Frederikssund Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 54 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

1) Rammeaftalen kan forlænges 2 gange, hver gang af 12 måneders varighed.

2) Rammeaftalen kan således maksimalt få en varighed på 48 måneder, inklusiv forlængelser.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

1) Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår skal have haft en samlet omsætning på minimum 20 mio. DKK.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit B, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 9.2.2.

Såfremt tilbudsgiver i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, henvises til punkt 9.2.2 om ESPD og udbudsbetingelsernes punkt 9.2.3 om støtteerklæring.

Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og udbudsbetingelsernes punkt 9.4.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal de tilbudsgivere, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Som dokumentation for oplysningerne i ESPD’et vedrørende økonomisk og finansiel formåen skal tilbudsgiver fremlægge:

1) Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra seneste disponible regnskabsår med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste samlede omsætning fremgår,

eller

2) en erklæring om, at det i ESPD anførte om den samlede omsætning er korrekt, underskrevet af en tegningsberettiget hos tilbudsgiveren.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal – for at blive erklæret egnet - opfylde følgende vedrørende teknisk og faglig formåen:

1) Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver skal have mindst 500 elevatorer (anlæg) i sin serviceportefølje på tidspunktet for udbuddets offentliggørelse. Med serviceportefølje menes elevatorer som tilbudsgiver har eksisterende service- og vedligeholdelseskontrakter på.

Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens del IV, afsnit C, jf. om ESPD i udbudsbetingelsernes punkt 7.3 og punkt 9.2.2.

Såfremt tilbudsgiver i relation til oplysningerne baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og punkt 9.2.3 om støtteerklæring.

Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) henvises til udbudsbetingelsernes punkt 9.2.2 om ESPD og punkt 9.4.

De i ESPD angivne oplysninger herom udgør i henhold til udbudslovens § 151 og § 152 endelig dokumentation for teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for oplysningerne. SKI forbeholder sig dog ret til at iværksætte en kontrol af rigtigheden af de afgivne oplysninger.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal påtage sig at hæfte solidarisk, og der skal udpeges en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI.

Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre (støttende) enheders økonomisk/finansielle formåen, hæfter tilbudsgiveren og de støttende enheder, som tilbudsgiveren er baseret på, solidarisk for opfyldelsen af tilbudsgivers forpligtelser i rammeaftalens og leveringskontrakternes varighed.

En sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal afgive tilbud under iagttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/05/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 8 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/05/2020
Tidspunkt: 13:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver må ikke befinde sig i en udelukkelsesgrund, som angivet i udbudslovens § § 135 og 136. Tilbudsgiver må endvidere ikke være omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs mv.).

Vedr. udfyldelse og aflevering af ESPD og endelig dokumentation herfor henvises til udbudsbetingelsernes punkterne 9.2.2, 7.3 og 16.

Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund af udbudslovens § 135-137, hvis SKI har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed.

SKI tager forbehold om at iværksætte en sådan procedure om selvrehabilitering (”self-cleaning”), såfremt dette er relevant.

SKI forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets krav.

Vedrørende punkterne II.1.5 og II.2.6 så er rammeaftalens samlede anslåede værdi mellem 28– 54 mio. DKK. Det angivne tal udtrykker værdien i rammeaftalens fulde løbetid, jf. pkt. II.2.7.

Det anførte interval er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens værdi, navnlig henset til det tilbudte prisniveau og hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, herunder omsætning fra kunder, der måtte aktivere deres aftageforpligtelse efterfølgende. Som særlige usikkerhedsfaktorer i relation til rammeaftalens værdi kan nævnes, at data fra den seneste aftale fra 2018 viste, at denne aftale blev anvendt i stort omfang af de kunder, som i punkt 1.1.2 i aftalens bilag A er benævnt ”Regioner og øvrige” kunder. Da denne kundegruppe inkluderer regionerne og f.eks. de almene boligselskaber med mange elevatorer, og idet netop denne kundegruppe har mulighed for efterfølgende aktivering af aftageforpligtelsen i en 12 måneders periode efter rammeaftalens ikrafttrædelsesdato, jf. punkt 2.4 i bilag A, tager ovennævnte interval særligt højde for denne usikkerhed. Listen over kunder som kan aktivere deres aftageforpligtelse i den 12 måneders periode efter rammeaftalens ikrafttrædelsesdato, er angivet i Excel-fil til bilag A under fanen ”Abonnenter”.

Udbudssystemet Ethics:

— Afgivelse af tilbud kan kun ske via Ethics,

— Adgangen til Ethics sker via linket i punkt I.3 eller via www.ski.dkwww.ski.dk findes i bunden af hjemmesiden overskriften ”For leverandører” et link til Ethics. Følges linket fremkommer en oversigt over aktuelle udbud, hvor der kan klikkes på det udbud, der ønskes adgang til

— Såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og sende tilbuddet og de til tilbuddet hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen

— SKI henleder opmærksomheden på, at servertiden i Ethics, der vises online, er den gældende tidsangivelse for rettidig modtaget tilbud. Når tilbudsgiver uploader tilbuddet og signerer følgeskrivelsen, registreres denne tid på alle de uploadede dokumenter. Det bemærkes, at det ikke er muligt at uploade yderligere dokumenter eller afslutte tilbuddet i Ethics efter tilbudsfristen i henhold til servertiden i Ethics.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter SKI har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor SKI har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 2, nr. 3 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette SKI om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer). I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, jf. § 6, stk. 4 i lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med senere ændringer).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://naevneneshus.dk/start-dinklage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/03/2020

Send til en kollega

0.125