23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2013/S 244-425068
Offentliggjort
17.12.2013
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.rn.dk/Regionen/OekonomiOgIndkoeb/Licitationer+og+udbud/

Indlevering af tilbud

Til
03.02.2014 Kl. 12:00

Addresse
Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
Att: Ann Steen Jensen
9220 Aalborg Øst
Telefon: +45 97648550
Mail: asj@rn.dk

Udbyder

Region Nordjylland

Rammekontrakter om uarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter i Region Nordjylland


Region Nordjylland

Tjenesteydelser
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30
Att: Ann Steen Jensen
9220 Aalborg Øst
DANMARK
Telefon: +45 97648550
Mailadresse: asj@rn.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.rn.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.rn.dk/Regionen/OekonomiOgIndkoeb/Licitationer+og+udbud/

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed


I.3)Hovedaktivitet
Miljø


I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse

II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Region Nordjyllands udbud af rammekontrakter om uarbejdelse af miljøhistoriske redegørelser for tidligere og nuværende forurenende aktiviteter i Region Nordjylland.


II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Region Nordjylland.

NUTS-kode DK05

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale


II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 3

Rammeaftalens varighed
Varighed i år: 2

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 6 500 000 og 10 000 000 DKK

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Region Nordjylland skal i henhold til Jordforureningsloven kortlægge arealer, hvor der er en faktisk viden om aktiviteter, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.
Formålet med Regions Nordjyllands kortlægningsopgave er:
At indsamle og behandle oplysninger om muligt forurenende aktiviteter på stedfæstede adresser, således at Region Nordjylland kan vurdere om oplysningerne skal føre til kortlægning på vidensniveau 1.
Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til indgåelse af tre (3) parallelle rammekontrakter, med tre (3) forskellige leverandører, om gennemførelse og udarbejdelse af historiske redegørelser og kortlægning.
Region Nordjylland forventer, at de samlede indkøb af rådgivningsydelser på de 3 rammeaftaler pr. år vil udgøre historiske redegørelser på ca. 300-500 lokaliteter.
Antallet af lokaliteter afhænger af regionens budgetter. Da budgettet for 2015 og frem endnu ikke er kendt, er der tale om en for Regionen uforpligtende fremskrivning på baggrund af budgettet for 2014.
De enkelte leverandører er ikke garanteret et bestemt antal opgaver.


II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

90700000, 71300000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja


II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej


II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej


II.2)Kontraktens mængde eller omfang

II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Region Nordjylland forventer, at de samlede indkøb af rådgivningsydelser på de 3 rammeaftaler pr. år vil udgøre historiske redegørelser på ca. 300-500 lokaliteter. Antallet af lokaliteter afhænger af regionens budgetter.
Da budgettet for 2015 og frem endnu ikke er kendt, er der tale om en for Regionen uforpligtende fremskrivning på baggrund af budgettet for 2014.
De enkelte leverandører er ikke garanteret et bestemt antal opgaver.
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 6 500 000 og 10 000 000 DKK


II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Regionen kan ensidigt vælge at forlænge rammeaftalen i 2 gange 12 måneder på uændrede vilkår (2 optionsperioder).
Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)


II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej


II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser

III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
N/A.


III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Der henvises til det samlede udbudsmateriale.


III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig leverandør, der tegner alle de bydende. Endvidere skal alle de bydende hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af aftalen.


III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej


III.2)Betingelser for deltagelse

III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: A: Entydig angivelse af tilbudsgiver(e), korrekt angivelse af virksomhedsnavn(e) og virksomheds-/selskabsnummer, selskabsform, ejerskab m.v. (Personlige forhold). Oplyses i Udbudsbilag 1.
B: Erklæring på tro og love om, at virksomheden ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlig over 100 000 DKK samt ikke befinder sig i nogen af de i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a), b), c), e) og f) oplistede situationer. Erklæringen skal vedlægges som Udbudsbilag 2 i udfyldt og underskrevet stand.
Ordregiver forbeholder sig ret til inden aftaleindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, maks. 1 måned gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i situationer omfattet af Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2, litra a), b), c), e) og f).


III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbudsgiver skal gennem nedenstående oplysninger/dokumentation sandsynliggøre overfor ordregiver, at tilbudsgiver har den økonomiske og finansielle kapacitet til at løfte opgaven. Udbudsbilag 3 skal anvendes:
A: Oplysninger om omsætning, resultat efter skat og egenkapital for de seneste 2 offentliggjorte regnskabsår. Oplysningerne skal gives i Udbudsbilag 3. På forlangende skal tilbudsgiver dokumentere disse oplysninger.
B: Angivelse af virksomhedens omsætning indenfor jordforureningsområdet indenfor de seneste 3 år – om muligt.
C: Dokumentation for
1) tegnet erhvervsansvarsforsikring, der dækker tilbudsgivers ansvar ved udførelse af den type ydelser, der udbydes
2) oplysninger om forsikringssum og
3) eventuel forbrugt forsikringssum hidrørende fra ansvarsskader.
1)-3) skal dokumenteres i form af erklæring fra forsikringsselskabet.
Bemærk!
Såfremt tilbudsgiver baserer sin økonomiske formåen på en anden virksomheds finansielle status skal det dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset. Dokumentation for finansiel formåen jf. ovenfor for denne anden virksomhed, skal dermed yderligere vedlægges.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ad A: Såfremt virksomheden er yngre end 2 år, skal der som minimum foreligge oplysinger om omsætning, resultat efter skat og egenkapital for det seneste offentliggjorte regnskabsår.
Ad C: Tilbudsgiver skal have en aktuel ansvarsforsikringsdækning på minimum 10 000 000 DKK.


III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
A: Oplysninger om, hvor stor en del af aftalen tilbudsgiver agter at give i underentreprise og hvilke dele af denne, tillige med virksomhedsbeskrivelse af evt. underentreprenører.
B: Erklæring om de betydeligste opgaver, der i omfang og karakter svarer til de udbudte ydelser, og som den eller de afdeling(er) / kontor(er) i tilbudsgivers virksomhed, der forventes at udføre de udbudte opgaver, har udført i løbet af de seneste 3 år, med angivelse af kundereferencer, den fakturerede værdi af honorar (eksl. moms og udlæg) og kontaktperson hos kunden. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de angivne kontaktpersoner. Erklæringen skal være underskrevet af en regnskabsansvarlig for virksomheden.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Ad A: Tilbudsgiver skal selv besidde den nødvendige faglige projektleder-kapacitet til udførelse af de udbudte ydelser. Projektlederydelser må derfor ikke gives i underentreprise.
Ad B: Tilbudsgiver skal have erfaring med rådgivning om, og praktisk udførelse af kortlægningsopgaver. Tilbudsgiver skal i de seneste 3 år have udført rådgiverydelser på kortlægningsopgaver til en samlet faktureret værdi på minimum 300 000 DKK eksklusive moms og udlæg, samt i de 3 år have udført rådgiverydelser på kortlægningsopgaver for minimum 4 forskellige kunder.


III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter

III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter

III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej


III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: jaDel IV: Procedure

IV.1)Type procedure

IV.1.1)Type procedure
Offentlig


IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen

IV.2)Tildelingskriterier

IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument


IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej


IV.3)Administrative oplysninger

IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej


IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej


IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
3.2.2014 - 12:00


IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage

IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.


IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)


IV.3.8)Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nejDel VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej


VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej


VI.3)Yderligere oplysninger

Alt relevant udbudsmateriale samt spørgsmål, svar og eventuelle rettelsesblade findes på: http://www.rn.dk/Regionen/OekonomiOgIndkoeb/Licitationer+og+udbud/

VI.4)Klageprocedurer

VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage skal være indgivet inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale, jf. Håndhævelseslovens § 7, stk. 2, nr. 3. Senest samtidig med indgivelse af klagen skal ordregiver modtage underretning og kopi heraf.


VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13.12.2013

Send til en kollega

0.109