23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2013/S 244-423798
Offentliggjort
17.12.2013
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
14.01.2014 Kl. 12:00

Addresse
www.byggeweb.dk

Udbyder

Københavns Kommune

Opdateringer

Opdatering
(20.02.2014)

Uafsluttet procedure
Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt
Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse


Yderligere supplerende oplysninger

Det meddeles hermed at udbud af skolen på Strandboulevarden, delaftale 01 — opførelse af ny idrætshal annulleres idet ingen af ansøgerne i tilstrækkeligt omfang har fremlagt referencer der dokumenterer erfaring med tilsvarende opgaver jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5). Der er i den forbindelse særligt lagt vægt på fraværet af referencer vedr. byggeri med gulv placeret en etage under terræn, vedr. forankring mod vandtryk samt vedr. vandtætning af bygninger.

Til orientering kan det oplyses at en ny prækvalifikationsrunde vil blive gennemført snarrest.

Skolen på Strandboulevarden, ombygning og tilbygning af ny hal (Opdateret)


Københavns Kommune

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Københavns Kommune
Nyropsgade 1, 5
Kontaktpunkt(er): Københavns Kommune, Københavns Ejendomme
Att: Erik Willer
1602 København
DANMARK
Mailadresse: bw5e@kff.kk.dk

Yderligere oplysninger fås her: Nøhr og Sigsgaard arkitektfirma
Gråbrødre Torv 17A
Kontaktpunkt(er): Nøhr og Sigsgaard arkitektfirma
Att: Lars Clausen
1154 København
DANMARK
Telefon: +45 33130222
Mailadresse: lc@nsark.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Nøhr og Sigsgaard Arkitektfirma
Gråbrødre Torv 17A
Kontaktpunkt(er): Nøhr og Sigsgaard arkitektfirma
Att: Lars Clausen
1154 København
DANMARK
Telefon: +45 33130222
Mailadresse: lc@nsark.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Byggeweb. Der henvises til pkt. VI.3)
1154 København
DANMARK

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed


I.3)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter
Uddannelse


I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse

II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Skolen på Strandboulevarden, ombygning og tilbygning af ny hal.


II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Skolen på Strandboulevarden, Strandboulevarden 47, 2100 Østerbro, Danmark.

NUTS-kode DK011

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Kontrakten omhandler opførelse af ny idrætshal samt ombygning af eksisterende bygninger og anlæg. Kontrakten udbydes i 2 entrepriser/delaftaler, 1 og 2.
I forbindelse med den ordregivende myndigheds prækvalifikation af anmodere til delaftale 1 og 2, gælder følgende. Anmoder kan ansøge om prækvalifikation på begge delaftaler, men vil kun blive prækvalificeret til én delaftale. Ordregivende myndighed vil først prækvalificere til delaftale 2, dernæst til delaftale 1.
For delaftale 1, vil tildelingskriteriet formodentlig være laveste pris. For delaftale 2 vil tildelingskriteriet formodentlig være økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tildelingskriterierne vil fremgå af udbudsmaterialet.

Delaftale 1 omfatter opførelse af ny bygning med et samlet etageareal på ca. 1.070 m2.
Ny bygning skal opføres i en allerede udført byggegrube. Færdiggørelse af byggegruben indgår i aftalen.
Ny bygning indeholder idrætshal, omklædningsrum, depoter og andre birum samt flugtvejstrapper til terræn. Alle rum er placeret med gulv en etage under terræn. På tagflader udføres belægninger, beplantninger og hegn m.v. for anvendelse som opholds- og legeareal. Bygningen sammenbygges med en eksisterende bygning. Adgang til den nye bygning sker fra kældertagen af en eksisterende bygning.
Bygningen skal forankres mod vandtryk og opføres med bærende konstruktioner af beton, dels støbt på stedet, dels elementer. Vandtætning opnås dels gennem anvendelse af drænede konstruktioner, dels ved anvendelse af membraner.
Aftalen udbydes i hovedentreprise.

Delaftale 2 omfatter ombygning af eksisterende bygninger, i alt. ca. 1. 300 m2 samt på terræn, anlægsarbejder på et areal stort ca. 5.200 m2.
I bygningerne er hovedpunkterne i ombygningen:
— Miljøsanering for bly, asbest og pcb.
— Nedtagning af sekundære bygninger, bygningskonstruktioner, kompletterende bygningsdele, VVS-, ventilations- og el installationer
— Ændringer til bygningernes bærende konstruktioner
— Etablering af nye sekundære bygninger, nye trapperum, elevatorer og føringsveje for installationer
— Ændringer til eksisterende teglstensskillevægge, samt opstilling af nye skillevægge
— Kompletterende bygningsdele, nye samt renovering/ombygning af eksisterende
— Fornyelse af overflader på vægge, gulve og lofter
— VVS installationer, nye samt renovering/ombygning af eksisterende.
— Nye ventilationsanlæg
— Nye elinstallationer og belysning
— Nyt inventar.
På terræn er hovedpunkterne i aftalen:
— Håndtering af forurenet jord
— Ledningsarbejder herunder udskiftninger og nye ledninger
— Belægningsarbejder for skolegårde, boldspil, legepladser, faldunderlag m.v.
— Terræninventar, belysning og beplantningsarbejder.
Aftalen udbydes i hovedentreprise.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45210000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja


II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler


II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej


II.2)Kontraktens mængde eller omfang

II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Der henvises til ovenstående pkt. II.2.5).


II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Vil fremgå af udbudsmaterialet.


II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej


II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 16 (fra tildeling af kontrakten)Oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Skolen på Strandboulevarden, opførelse af ny idrætshal
1)Kort beskrivelse
Der henvises til pkt. II.1.5).


2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45210000

3)Mængde eller omfang
Der henvises til pkt. II.1.5).


4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse

5)Yderligere oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Skolen på Strandboulevarden, ombygning af eksisterende bygninger.
1)Kort beskrivelse
Der henvises til pkt. II.1.5).


2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45210000

3)Mængde eller omfang
Der henvises til pkt. II.1.5).


4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse

5)Yderligere oplysninger om delaftaler


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser

III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.


III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.


III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en befuldmægtiget.


III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja

Beskrivelse af de særlige vilkår: Den vindende entreprenør skal overholde kontraktklausulen om beskæftigelse af praktikanter. Denne kan hentes inde på: www.kejd.dk under indkøb og udbud.

III.2)Betingelser for deltagelse

III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøger skal angive firmanavn og kontaktperson, samt mailadresse til kontaktperson. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal oplysningerne om personlige forhold (Udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.1) samt økonomisk og finansiel kapacietet (Udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.2) og teknisk kapacitet (Udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.3) afgives for alle deltagere i konsortiet.


III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Delaftale 1 og 2.
Oplysninger om omsætning for om muligt de seneste 3 disponible regnskabsår.
Oplysninger om egenkapital for om muligt de seneste 3 disponible regnskabsår.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Delaftale 1:
Egenkapitalen skal være positiv for de 2 seneste disponible regnskabsår.
Omsætningen skal i hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår have været minimum 90 000 000 DKK.
Delaftale 2:
Egenkapitalen skal være positiv for de 2 seneste disponible regnskabsår.
Omsætningen skal i hvert af de 2 seneste disponible regnskabsår have været minimum 275 000 000 DKK.


III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Fremlæggelse af referencer over tilsvarende bygge- og anlægsarbejder udført indenfor de seneste 5 år, herunder især referencer der er sammenlignelige med den/de entreprise/r som virksomheden ansøger om prækvalifikation til. Hvis der ansøges om prækvalifikation til flere entrepriser, skal der vedlægges referencelister for sammenlignelige opgaver for hver entreprise.
For hver reference bedes oplyst ansøger tilknytning til sagen, herunder oplysning om:
— Opgavens art/type, herunder om der er tale om ombygning, renovering eller nybyggeri.
— Dato for aflevering
— Adresse
— Bygherre og bygherrens rådgiver
— Entrepriseform og kontraktsum
— Anmoders rolle
— Arten og omfanget af anmoders egenproduktion.
Angives der mere end 7 referencer, vil udbyder alene lade de 7 første referencer indgå i bedømmelsen.


III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter

III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter

III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure

IV.1.1)Type procedure
Begrænset


IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindsteantal 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ansøgers dokumenterede kompetence/erfaring jf. pkt. III.2.3), teknisk kapacitet.


IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen

IV.2)Tildelingskriterier

IV.2.1)Tildelingskriterier

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej


IV.3)Administrative oplysninger

IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej


IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
14.1.2014 - 12:00


IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage

IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.


IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

IV.3.8)Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse

VI.2)Oplysninger om EU-midler

VI.3)Yderligere oplysninger

Udbuddet gennemføres via Københavns Ejendomme s elektroniske udbudssystem, Byggeweb: www.byggeweb.dk
Nærværende udbudsbekendtgørelse og evt. supplerende materiale hertil rekvireresved at logge på ovennævnte hjemmeside ved gratis at oprette en bruger og søge efter nærværende udbudsbekendtgørelse via TN-nummer fra byggeweb: TN573123, hvor denne kan downloades fra den 13.12.2013. Spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen skal sendes skriftligt via mail til kontaktpunkter som anført i bilag A. Svar på spørgsmål vil herefter blive offentliggjort via Byggeweb.
Anmodning om prækvalifikation skal fremsendes digitalt på Byggeweb.
Ved tilbudsafgivelsen skal der fremsendes en tro og love erklæring om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt gæld til det offentlige, jf. bek. af lov nr. 336 af 13. maj 1997. Hvis tilbudsgiveren er en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal hver af deltagerne afgive en erklæring.
Det er en forudsætning for aftaleindgåelse, at du underleverandører, hvis ressourcer der lægges vægt på under prækvalifikation, også tilbydes som underleverandører under tildeling.

VI.4)Klageprocedurer

VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København
DANMARK
Telefon: +45 33307700
Internetadresse: http://www.klfu.dk
Fax: +45 33307799

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor den ordregivende myndighed har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
Klager over andre forhold skal indgives inden 45 dage efter at ordregiver har offentliggjort, bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen blev offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Ved EU-udbud skal klagen vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.


VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13.12.2013

Send til en kollega

0.16