23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 051-120015
Offentliggjort
12.03.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
16.04.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/125083594.aspx

Udbyder

Boligselskabet Sydfyn, afd. 7528

Vindere

Valgt totalentreprenør

(22.09.2020)
Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S
Sivmosevænget 4
5260 Odense S

Totalentreprisekontrakt - alment seniorbofællesskab beliggende Søkildevej, Svendborg


Boligselskabet Sydfyn, afd. 7528

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Sydfyn, afd. 7528
CVR-nummer: 14916296
Postadresse: Oldenburg Allé 3
By: Taastrup
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Karsten Pedersen
E-mail: kap@domea.dk
Telefon: +45 20250465

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/125083594.aspx

Internetadresse for køberprofilen: www.domea.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/125083594.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/125083594.aspx
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af totalentreprisekontrakt (prækvalifikation)

 

Sagsnr.: 24749-0006
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektering og opførelse af alment seniorbofællesskab beliggende Søkildevej, Svendborg.

Arbejdet udføres i totalentreprise og udbydes med en targetpris.

Tryk her https://permalink.mercell.com/125083594.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211340
71220000
71320000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Søkildevej 14, 5700 Svendborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte totalentreprisekontrakt vedrører projektering og opførelse af 74 nøglefærdige almene seniorboliger, et fælleshus med et samlet etageareal på 6 274 m2 samt 150 m2 cykelskure, beliggende Søkildevej 14, 5700 Svendborg.

Boligerne udføres som almene helårsboliger i henholdsvis 2 og 3 etager med tilhørende cykelskure, parkering, fælles haveanlæg samt et fælleshus. Boligerne udføres i små klynger med fælles adgangsveje og ophold. De 74 almene seniorboliger fordeles på i alt 16 bygninger.

Totalentreprisen indeholder ligeledes byggemodning og anlægsarbejder på grunden.

Totalentreprisen udbydes på grundlag af et myndighedsprojekt, hvortil der er søgt om byggetilladelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere ansøgninger fra tilbudsgivere, der er egnede til at udføre opgaven (dvs. opfylder mindstekravene og ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde), vil ordregiver udvælge de 5 ansøgere efter kriterierne angivet i udbudsdokumenterne.

Udvælgelsen blandt egnede ansøgere vil ske på baggrund af ansøgernes medsendte referencer. Ved bedømmelsen vægtes relevansen af referencerne i forhold til den udbudte kontrakt.

Ved bedømmelsen af relevansen af referencer lægges særligt vægt på følgende objektive ikke-diskriminerende kriterier jf. udbudslovens § 145 stk. 3 nr. 3, jf. nr. 2.:

a) at så mange referencer som muligt ligger inden for en totalentreprisesum mellem 20 000 000 DKK og 100 000 000 DKK ekskl. moms. Hvis ansøgers referencer angår blandet bebyggelse, foretages vurderingen for den del af bebyggelsen, der er boliger og fælles arealer i forbindelse hermed.

b) at så mange referencer som muligt angår almene boliger med tilhørende fælleshus.

c) at så mange referencer som muligt vedrører nybyggeri.

d) at så mange referencer som muligt vedrørende opførelse af byggeri i samarbejde med et alment boligselskab som bygherre.

e) at så mange referencer som muligt er udført i totalentreprise.

Kriterierne a)-e) vægter lige, og der foretages en samlet bedømmelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner fremgår af tilbudslisten og skal udfyldes. Optionspriserne indgår i bedømmelsen af det økonomiske mest fordelagtige tilbud.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Tildelingskriterierne samt vægtningen fremgår af udbudsbetingelserne.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Egenkapital.

2) Årlige gennemsnitlige nettoomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

3) Soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår.

4) At der ikke er sket væsentlige negative ændringer i ansøgerens egenkapital, nettoomsætning og soliditetsgrad siden erlæggelsen af erklæring eller årsregnskab i henhold til den fremsendte dokumentation.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaver under entreprisekontrakten, er det et mindstekrav:

a) at ansøgers egenkapital ifølge seneste afsluttede årsregnskab udgør mindst 5 000 000 DKK. Egenkapitalen skal af hensyn til ligebehandling af alle tilbudsgivere opgøres efter en ensartet metode. Egenkapitalen skal således beregnes og oplyses efter regelsættet angivet i årsregnskabslovens § 25 (LBK nr. 1580 af 10.12.2015 med senere ændringer).

b) at ansøgers årlige gennemsnitlige nettoomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår udgør mindst 50 000 000 DKK.

c) at ansøgers soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår er mindst 15. Soliditetsgraden skal af hensyn til ligebehandling af alle tilbudsgivere opgøres efter en ensartet metode. Soliditetsgraden skal således beregnes og oplyses efter følgende formel: (Regnskabsmæssig egenkapital x 100) / Samlede regnskabsmæssige aktiver.

Dokumentation for mindstekrav:

Ansøgningen skal indeholde følgende dokumentation til brug for bedømmelsen af ansøgerens økonomiske og finansielle egnethed:

a) Revisorattesteret erklæring hvoraf ansøgerens egenkapital, nettoomsætning og soliditetsgrad for de seneste 3 afsluttede regnskabsår fremgår.

b) Erklæring fra tegningsberettiget om, at der ikke er sket væsentlige negative ændringer i ansøgerens egenkapital, nettoomsætning og soliditetsgrad siden erlæggelsen af revisorattesteret erklæring.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Sammenlignelig reference

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige tekniske og faglige forudsætninger for at løse opgaver under entreprisekontrakten, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver kan fremvise mindst én sammenlignelig reference indenfor de seneste 5 år. Med sammenlignelig reference menes, at tilbudsgiver har været part i en kontrakt vedrørende projektering og opførelse af nybyggeri, som enten var et almindeligt boligejendomskompleks, seniorboligkompleks, alment boligkompleks, institutionsbyggeri, ungdomsboligkompleks, plejeboligkompleks eller en kombination af disse. Det er ikke et krav, at de nævnte boligkomplekser eller institutionsbyggeri har været en etageejendom.

Dokumentation for mindstekrav:

Ansøgningen skal indeholde følgende dokumentation til brug for bedømmelsen af ansøgerens tekniske og faglige egnethed:

a) En referenceliste (med maksimalt 5 referencer og minimum én reference) over de bygge- og anlægsarbejder, der er udført indenfor de seneste 5 år, ledsaget af attester for tilfredsstillende udførelse og resultat for de betydeligste arbejder. Der henvises til pkt. 5.8 vedrørende kriterier for bedømmelse af referencer.

Følgende oplysninger skal angives for hver reference:

1) Navn på bygherre og kontaktperson samt eventuelt udtalelse fra denne.

2) Bebyggelsens art i form af f.eks. seniorboliger, almene boliger, institutionsbyggeri, ungdomsboliger, plejeboliger eller en kombination af disse.

3) Kort projektbeskrivelse, herunder byggeriets fysiske udformning i form af højde (antal etageplaner) og bruttokvadratmeter samt geografiske placering.

4) Opførelsestidspunkt.

5) Entrepriseform.

6) Entreprisesum.

7) Ansøgers rolle og ansvar i projektet.

Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte de bygherrer, der er angivet i referencer, med henblik på opnåelse af uddybende oplysninger.

Ansøgere må maksimalt vedlægge 5 referencer. Hver reference må højst fylde 2 A4-sider. Referencerne må ikke være ældre end 5 år, regnet fra byggeriets aflevering.

Vedlægger ansøgeren mere end 5 referencer, medtages alene de 5 første referencer ved vurderingen af ansøgningen. Fylder en reference mere end 2 A4-sider, medtages alene de første 2 A4-sider ved vurderingen af ansøgningen. Referencer, som er ældre end 5 år, vil ikke blive taget i betragtning.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Arbejdsklausul:

Hvis arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der inden for det fag eller den industri, i hvilken entreprenøren har sin virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold.

Kvalitetssikring:

Klima- Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 1179 af 4. oktober 2013, samt de forpligtelser og krav til kvalitetssikring, der påhviler en almen boligorganisation, eksempelvis bekendtgørelse nr. 773 af 27. juni 2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer er gældende for projektet, underentreprenør skal således afsætte tid til og deltage i granskning og kvalitetssikringsmøder.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/04/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 23/04/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/03/2020

Send til en kollega

0.109