23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 046-108852
Offentliggjort
05.03.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbud af behandling af plastaffald for Københavns Kommune m.fl


Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
By: København S
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Skovgaard
E-mail: BJ27@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/121523485.aspx

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S ARGO
CVR-nummer: 13507406
Postadresse: Håndværkervej 70
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Kjær
E-mail: fkj@argo.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.argo.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Vestforbrænding
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Jakobsen
E-mail: hja@vestfor.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af behandling af plastaffald for Københavns Kommune m.fl.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter afhentning, transport, behandling og afsætning af plastaffald for Københavns kommune (inkl. ARCs opland), I/S ARGO og I/S Vestforbrænding (option). Københavns Kommune repræsenterer i udbuddet hele I/S ARCs opland (Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby) og varetager udbudsopgaven på vegne af alle involverede.

Udbuddet omfatter 3 særskilte rammeaftaler (delaftale 1-3). Tilbudsgiver skal afgive et samlet tilbud på alle 3 delaftaler. Evalueringen af tilbud på delaftalerne sker samlet, idet delaftalerne tildeles til en og samme tilbudsgiver.

Bemærk: Rammeaftalen (Delaftale 3) vedrørende Vestforbrænding har karakter af en option, idet Vestforbrænding ikke er forpligtet til at indgå aftale på baggrund af udbuddet. Hvis Vestforbrænding ønsker at udnytte optionen, vil leverandøren blive varsel senest 31. august 2020. Tilbudsgiver skal således vedstå sit tilbud på rammeaftalen vedrørende Vestforbrænding (Delaftale 3) til og med den 31. august 2020.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Behandling og afsætning af plastaffald fra husholdninger for Københavns Kommune (inkl. ARCs opland)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90512000
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter afhentning, transport, behandling og afsætning af ca. 2 600 tons plastaffald i 2020 (1. juli -31. december), ca. 5 400 tons i 2021 samt 5 500 tons i 2022 (option).

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbagekøb af sorterede materiale, jf. udbudsmaterialets bilag 1, pkt. 7.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den i pkt. II 2.6 angivne værdi er anslået og baseret på en estimeret maksimal mængde plastaffald på 17 000 tons (jf. udkast til rammeaftale pkt. 4) i den samlede aftaleperiode inkl. eventuel udnyttelse af option på forlængelse af rammeaftalen (i alt 2½ år).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Behandling og afsætning af plastaffald fra husholdninger for I/S ARGO

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90512000
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter afhentning, transport, behandling og afsætning af ca. 1 500 tons plastaffald i 2020 (1. juli -31. december), ca. 4 000 tons i 2021 samt 5 000 tons i 2022 (option).

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbagekøb af sorterede materiale, jf. udbudsmaterialets bilag 1, pkt. 7.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den i pkt. II 2.6 angivne værdi er anslået og baseret på en estimeret maksimal mængde plastaffald på 13 000 tons (jf. udkast til rammeaftale pkt. 4) i den samlede aftaleperiode inkl. eventuel udnyttelse af option på forlængelse af rammeaftalen (i alt 2½ år).

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Option på behandling og afsætning af plastaffald fra husholdninger for I/S Vestforbrænding

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90510000
90512000
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter afhentning, transport, behandling og afsætning af ca. 4 600 tons plastaffald i 2021 og ca. 5 000 tons i 2022 (option i optionen der vedr. delaftale 3).

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Tilbagekøb af sorterede materiale, jf. udbudsmaterialets bilag 1, pkt. 7.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Den i pkt. 2.6 angivne værdi er anslået og baseret på en estimeret maksimal mængde plastaffald på 12 000 tons (jf. udkast til rammeaftale pkt. 4) i den samlede aftaleperiode inkl. eventuel udnyttelse af option på forlængelse af rammeaftalen (i alt 2 år).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 017-036726
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Behandling og afsætning af plastaffald fra husholdninger for Københavns Kommune (inkl. ARCs opland)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Behandling og afsætning af plastaffald fra husholdninger for I/S ARGO

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Option på behandling og afsætning af plastaffald fra husholdninger for I/S Vestforbrænding

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Københavns Kommune har efter en gennemgang af de indkomne tilbud desværre måtte konstatere, at flere tilbud ikke opfyldte udbudsgrundlagets krav. Der har derfor ikke været den fornødne konkurrence om den udbudte opgave. Samtidig må Københavns Kommune konstatere, at der er behov for at præcisere udbudsgrundlaget for at sikre, at ordregivernes ønsker korrekt er afspejlet deri. Københavns Kommune har derfor besluttet at annullere udbuddet, og starte forfra. Københavns Kommune arbejder hurtigst muligt på at genudbyde kontrakterne, der vil blive bekendtgjort i EU-Tidende (www.ted.europa.eu).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/03/2020

Send til en kollega

0.141