23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 045-105779
Offentliggjort
04.03.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
08.04.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=sfhvouqesz

Udbyder

Kolding Kommune

Opdateringer

Rettelse
(26.03.2020)

II.2.9)
I stedet for:
Ansøgerne vil blive vurderet ud fra hvor mange af deres referencer der indeholder én eller flere af de ovenfor angivne punkter a)-g).
Læses:
Ansøgerne vil blive vurderet ud fra hvor mange af deres referencer der indeholder én eller flere af de ovenfor angivne punkter a)-h).


Yderligere oplysninger
Spørgefrist er forlænget til d. 30. marts 2020, kl. 12.00.

Marina City – E1 Marine anlægsarbejder


Kolding Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kolding Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 97
Postadresse: 6000
By: Kolding
NUTS-kode: DK032
Postnummer: Nytorv 11
Land: Danmark
Kontaktperson: Torben Gade
E-mail: togad@kolding.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kolding.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=sfhvouqesz
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
Postadresse: Olof Palmes Alle 20
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8200
Land: Danmark
Kontaktperson: Steen Boye Andersen
E-mail: stand@ramboll.dk
Telefon: +45 51612791

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ramboll.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Marina City – E1 Marine anlægsarbejder

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45112300
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

På sydsiden af Kolding Fjord skabes en ny bæredygtig bydel "Marina City". Marina City vil rumme et nyt og tiltrækkende bolig- og havnemiljø samt Danmarks mest attraktive marina, som bliver den største udenfor hovedstadsområdet med 1 000 bådpladser.

Baggrunden for projektet er, at det er nødvendigt at udbygge den sydlige lystbådehavn Marina Syd, da den nordlige Lystbådehavn Nord skal flytte. Lystbådehavn Nord nedlægges og flyttes som følge af en strategisk beslutning om at udvikle en stor, top-attraktiv lystbådehavn.

De marine anlægsarbejder som udbydes ved nærværende udbudsbekendtgørelse, udgør de første anlægsaktiviteter for etablering af Marina City, og vil i hovedtræk bestå i uddybningsarbejder, anlæg af omkransende dæmning og opfyldning af areal bag dæmningen til brug for det nye byområde/marina. Anlægsarbejdet udbydes i totalentreprise iht. ABT93. Konditionsmæssige tilbud der ikke tildeles opgaven, honoreres med et vederlag på 200 000 DKK ekskl. moms.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 125 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45242200
45242210
45112320
45241000
45246500
45247200
45247210
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Skamlingvejen 5, Kolding

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

MC E1-Marine Anlægsarbejder udbydes i totalentreprise, der i hovedtræk omfatter udførelse af dæmning på ca. 750 lbm, udført som kajkonstruktion for etablering af fremtidig promenade, servicekaj for vognmænd, marinapark, marinaplads og slæbesteder omkrandsende den nye landindvinding. Bag dæmningen udføres opfyldning med slagger der leveres som bygherreleverance. Opfyldningen er opdelt i en vest og en øst del. Vest-delen forventes at skulle bebygges ultimo 2023 og er derfor underlagt strenge krav til minimering af sætninger. Øst-delen forventes at skulle tages i brug til bådoplagspladser og andre funktioner, herunder også bebyggelser, i 2025, hvor de væsentligste restsætninger forventes at være sket. Der skal herudover udføres en uddybning af havbunden i det kommende marinaområde og ny sejlrende.

De fleste anlæg vil blive afsluttet i en midlertidig udformning med henblik på senere endelig færdiggørelse. De udbudte anlægsarbejder vil således danne det fysiske grundlag for efterfølgende bygge- og anlægsaktiviteter i form af bl.a.: etablering af ydre dækmoler, forventeligt som estakadevægge, havnepromenade, forventelig som trædæk, aptering af marina, herunder flydebroer, adgangsbroer, fortøjningspæle mv., byggemodning af området, belægning og forsyninger, bebyggelse, boliger og faciliteter for marina.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 125 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil bygherre vælge minimum 3 og op til 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil bygherre, udover graden af sammenlignelighed med den udbudte opgave i forhold til arbejder og omfang, særligt lægge vægt på om opgaverne omfatter følgende:

(a) Projektering og/eller udførelse af havnekonstruktioner,

(b) Projektering og/eller udførelse af spunsarbejder og spunsceller i forbindelse med havnebyggerier,

(c) Jordbundsudskiftning,

(d) Landindvinding/opfyldning af nye arealer med vanskelige bundforhold,

(e) Landindvinding/opfyldning af nye arealer,

(f) Uddybning af havnebassiner eller sejlrender,

(g) Geotekniske undersøgelser,

(h) Bæredygtighedstiltag i forbindelse med anlægsentrepriser.

Ansøgerne vil blive vurderet ud fra hvor mange af deres referencer der indeholder én eller flere af de ovenfor angivne punkter a)-g). Jo flere af punkterne ansøgeren kan dokumentere erfaring med i samme reference og jo større anlægssummen er, jo bedre vurderes referencen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den angivne varighed er estimeret.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Til dokumentation for ansøgers økonomiske og faglige formåen, skal ansøger afgive erklæringer om følgende forhold:

— Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår, og

— At der ikke er sket væsentlige negative ændringer i totalentreprenørens egenkapital siden aflæggelsen af seneste årsrapport.

Oplysningerne udfyldes i ESPD pkt. B. Egenkapital skal angives i feltet ”Finansielle nøgletal”, medens erklæring om ingen negative ændringer skal afgives i feltet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav”.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår skal være positiv, og

— Der skal være afgivet erklæring om, at der ikke er sket væsentlige negative ændringer i totalentreprenørens egenkapital siden aflæggelsen af seneste årsrapport.

Følgende anses for endelig dokumentation af oplysninger i ESPD:

— Erklæring fra revisor indeholdende de i ESPD-dokumentet refererede tal for egenkapital, eller revisorpåtegnet årsrapport(er) indeholdende de i ESPD-dokumentet refererede tal for egenkapital, og

— Erklæring om, at der ikke er sket væsentlige negative ændringer i totalentreprenørens egenkapital siden aflæggelsen af seneste årsrapport, underskrevet af virksomhedens direktion, økonomiansvarlige eller revisor.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Til dokumentation for ansøgers tekniske og faglige formåen, skal ansøger beskrive op til 10 referencer inden for løsning af tilsvarende opgaver. Med tilsvarende opgaver menes der havne- og anlægsopgaver og/eller landindvindings/opfyldningsopgaver/jordarbejder på marint område, i total, hoved - eller fagentrepriser.

Referenceprojekter bør som udgangspunktet ikke være ældre end 5 år gamle på ansøgningstidspunktet. Igangværende opgaver er gyldige som reference. Ordregiver accepterer referencer ældre end 5 år, dog maksimalt 10 år, idet der vurderes at være tale om et projekt der er sjældent forekommende.

Følgende oplysninger bør angives for hver reference:

1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger;

2) Kort projektbeskrivelse (se udbudsbekg. pkt. II.2.9) for uddybning af hvad der bør medtages i beskrivelsen;

3) Udførelsestidspunkt;

4) Ydelser;

5) Entreprisesum;

6) Ansøgers rolle og ansvar i projektet;

7) Bæredygtighedstiltag.

Oplysninger skal udfyldes i ESPD del IV, C med følgende vejledning:

— beskrivelse af referencen i feltet "Beskrivelse",

— omfang/størrelse på referencen indsættes under »Beløb« eller under »Beskrivelse«,

— sluttidspunkt (evt. forventet) angives under »Slutdato«,

— kunde angives under »Modtagere«.

Grundet den elektroniske ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for levering af evt. billeddokumentation for indtryk af fysiske forhold o.lign., kan ansøger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag som vil blive taget i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt være enslydende i tekstens indhold. Ved eventuelle modstridende oplysninger i hhv. ESPD og bilag er ESPD gældende. Den enkelte reference bør ikke overstige 2 A4-sider. Informationer udover 2 A4-sider, vil som udgangspunkt ikke kunne forventes inddraget i evalueringen.

Jf. udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.9) vil der ved begrænsning af antallet af ansøgere blive lagt vægt på relevansen og kvaliteten af de oplyste referencer vurderet i forhold til sammenlignelighed med den udbudte opgave. Derfor opfordres ansøger til tydeligt at angive sammenligneligheden under beskrivelsen af referencen eller alternativt under ESPD'ens del V.

Hvis der fremsendes/beskrives flere end 10 referencer lægges der alene vægt på de 10 nyeste referencer (slutdato). Referencer for ikke-vundne/opgaver/projekter vil ikke blive taget i betragtning.

Referencelisten fra ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøger har den rette tekniske og faglige formåen, er det et mindstekrav, at ansøger via reference(r) dokumenterer, at ansøger inden for de seneste 5 år regnet fra ansøgningsdatoen har udført:

- Jordarbejder på særligt svage geotekniske aflejringer med en kontraktsum på minimum 15 000 000 DKK, samt:

- Enten et kaj- eller havneanlæg med en kontraktsum på minimum 50 000 000 DKK,

- Eller 3 forskellige kaj- eller havneanlæg med en kontraktsum på hver minimum 20 000 000 DKK pr. kaj- eller havneanlæg.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Totalentreprise iht. ABT93 med bygherres ændringer og tilføjelser. Totalentreprenøren skal overholde bygherres sociale klausuler vedr. løn- og arbejdsforhold, samt uddannelsesklausul vedr. ansættelse af praktikanter mm.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/04/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/04/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgningen skal afleveres digitalt på iBinder.dk jf. afsnit I.3) og bestå af:

— Evt. et kort brev med angivelse af navn på hovedansøger og eventuelle underrådgivere mv,

— ESPD i form af en XML-fil fra ansøger og særskilte filer fra evt. underrådg. mv. samt pdf-fil af den elektroniske ESPD,

— Evt. bilag med en gengivelse af de referencer der er anført i ESPD'en plus billedmateriale, jf pkt. III.1.3).

Ordregiver har oprettet en ESPD XML-fil som ansøger skal downloade fra iBinder.dk og gemme på ansøgers egen computer. Ansøger skal derefter åbne XML-filen gennem ibinder, via fanen ESPD. Fra denne fane kan ESPD'en udfyldes og til sidst gemmes som en XML-fil på egen computer. Denne XML-fil og en udgave i pdf skal afleveres på iBinder.dk under fanen "PQ ansøgning"

Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt ESPD-dokument. Hvis der vedlægges referencer eller andet baseret på tilknyttet rådgiver eller tilsvarende, skal der udover rådighedserklæring udfyldes ESPD for disse.

Såfremt ansøger ønsker at basere sin økononomisk og finansielle formåen, og/eller tekniske og faglige formåen, på andre virksomheder (fx medlemmer i et konsortie/joint venture, moderselskabers, andre koncernselskabers eller underentreprør/underrådgivere.) formåen, skal ansøgn. vedlægges en erklæring (støtteerkl./rådighedserkl.) fra den anden virksomhed om, at virksomheden stiller sin økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekn. og faglige kapacitet til rådighed for ansøger.

Erklæring skal være udstedt til dette udbud og være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse.

Hvis ansøger baserer sin økon. og fin. formåen på andre virksomh., skal de støttende virksomheder påtage sig solidarisk hæftelse med ansøger.

Der skal desuden vedlægges udfyldt eESPD-dokument for de virksomheder, som ansøger ønsker at basere sin økonomisk og finansiel formåen og/eller tekniske og faglige formåen på, jf. nærmere herom i ESPD-dokumentets del II.C.

Hvis ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på underrådgivere/underleverandører (andre enheders kapacitet), skal den/de pågældende udføre den del af kontrakten, som underrådgiverens kapacitet relaterer sig til.

Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136, er i udgangspunktet afskåret fra at afgive tilbud, idet opmærksomheden dog skal henledes på udbudslovens § 138. Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A, B og C. Ansøgers opmærksomhed henledes på, at udelukkelsesgrundene i udgangspunktet er udfyldt med et ”Nej”. Ansøger behøver således ikke at udfylde ESPD del III, afsnit A, B og C, med mindre ansøgeren er omfattet af en af udelukkelsesgrundene. eESPD-dokumentets del III, afsnit D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

Spørgsmål stilles og besvares via iBinder. Bygh. forbeholder sig ret til kun at svare på spørgsmål vedr. prækvalifikation.

Bygh. inviterer evt. forhandling, hvis der ikke foretages tildeling på baggrund af det indledende tilbud. Formålet med den eventuelle forhandling er herefter dels, at tilbudsgiverne får adgang til en bedre forståelse af bygherres vurdering af det konkret afgivne tilbuds fordele og ulemper, at tilbudsgiverne opnår adgang til at optimere deres tilbud, og dels at give tilbudsgiverne mulighed for at rette op på forhold som bygherre vurderer medfører ukonditionsmæssighed. Hvis bygherre vælger at invitere til forhandling af 2. tilbud, forbeholder bygherre sig ret til at reducere antal tilbudsgivere, på baggrund af en evaluering af 2. tilbud.

Ethvert tilbud, der indleveres til tiden, kan deltage i den evt. efterfølgende forhandling, idet alle tilbudsgivere vil blive inviteret, uanset om de i øvr. ikke har afgivet konditionsmæssige tilbud, forudsat indhentet dokumentation vedr. udelukkelsesgrdund ikke er til hinder herfor. Se i øvr. udbudsbetingelse for nærmere detaljer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: §7, stk. 1:

- En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. §7, stk. 2;

- Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/02/2020

Send til en kollega

0.093