23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2013/S 243-423411
Offentliggjort
16.12.2013
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Til
17.01.2014 Kl. 12:00

Addresse
Rambøll Danmark A/S
Englandsgade 25
Att: Jesper Lund Nielsen
5100 Odense C
Telefon: +45 51615995
Mail: jlun@ramboll.dk
Internet: www.ramboll.dk

Anmodning om deltagelse

Til
22.01.2014 Kl. 12:00

Addresse
Rambøll
Englandsgade 25
5100 Odense C
att.: Bettina Mehder

Udbyder

Vojens Fjernvarme

Opdateringer

Resultat
(23.06.2014)

Den 26.3.2014 er kontrakten blandt 4 modtagne tilbud blevet tildelt:
Averhoff Energi Anlæg A/S
Nygade 29
7430 Ikast
Mail: ml@aea.dk
Kontraktens endelige samlede værdi: 6.530.000 kr. eksklusive moms.
Kontrakten forventes ikke at ville blive givet i underentreprise.

Vojens Fjernvarme – Etape 2 – Entreprise D: Maskin- og tilhørende el-installation (Resultat)


Vojens Fjernvarme

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Vojens Fjernvarme
Tingvejen 47
Att: Arne Holm
6500 Vojens
DANMARK
Telefon: +45 74542901
Mailadresse: vojensfjernvarme@mail.dk

Yderligere oplysninger fås her: Rambøll Danmark A/S
Englandsgade 25
Att: Jesper Lund Nielsen
5100 Odense C
DANMARK
Telefon: +45 51615995
Mailadresse: jlun@ramboll.dk
Internetadresse: http://www.ramboll.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Rambøll Danmark A/S
Englandsgade 25
Att: Jesper Lund Nielsen
5100 Odense C
DANMARK
Telefon: +45 51615995
Mailadresse: jlun@ramboll.dk
Internetadresse: http://www.ramboll.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Rambøll Danmark A/S
Englandsgade 25
Att: Bettina Mehder
5100 Odense C
DANMARK
Telefon: +45 51615841
Mailadresse: bem@ramboll.dk
Internetadresse: http://www.ramboll.dk

I.2)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme


I.3)Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nejDel II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse

II.1.1)Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Vojens Fjernvarme – Etape 2 – Entreprise D: Maskin- og tilhørende el-installation.


II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Vojens, Haderslev Kommune.

NUTS-kode DK032

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt


II.1.4)Oplysninger om rammeaftale

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Entreprisen omfatter komplet vekslerstation ekskl. bygning. Herunder levering, montering og tilslutning af rør, komponenter, pumper og vekslere for ca. 53.500 m² solvarmeanlæg og ca. 200.000 m³ damvarmelager.
Desuden omfatter entreprisen levering, montering og tilslutning af el-hovedforsyning, hovedtavle og elinstallationer for maskiner samt for ca. 400 m² bygning.


II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45213250, 45350000, 45000000, 45351000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja


II.1.8)Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej


II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej


II.2)Kontraktens mængde eller omfang

II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms
interval: mellem 5 000 000 og 10 000 000 DKK


II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej


II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej


II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 10 (fra tildeling af kontrakten)Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser

III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Vojens Fjernvarmes betalingsbetingelser er løbende måned + 20 dage.


III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af leverandører, skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar samt udpege en befuldmægtiget, som Vojens Fjernvarme med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftale med.
Det skal tydeligt fremgå af anmodningen, at der er tale om en sammenslutning.


III.1.4)Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja

Beskrivelse af de særlige vilkår: 1. Ansøger skal i forbindelse med prækvalifikationen registrere sig med firmanavn og kontaktoplysninger pr. email til: bem@ramboll.dk
Det i pkt. III.2.3) anførte dokument (bilag 1) samt kommende orientering vil blive fremsendt til den/de oplyste kontaktpersoner.
2. Det er et krav fra Vojens Fjernvarme, at ansøgeren sikrer, at ansatte som ansøgeren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn og ansættelsesvilkår der gælder i henhold til kollektive overenskomster for arbejder af samme art, på den egn hvor arbejdet skal udføres.
Vojens Fjernvarme kan kræve dokumentation herfor.
3. Alle svejsere skal – inden opgaven påbegyndes – kunne forevise gyldige certifikater og med tilfredsstillende resultat have aflagt svejseprøve I henhold til DS/EN 287-1 eller DS/EN 1418 eller øvrigt der måtte være relevant.

III.2)Betingelser for deltagelse

III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tro og love erklæring om, at ansøgeren ikke har ubetalt gæld til det offentlige i henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997. Ansøgeren må ikke have en gæld til det offentlige på mere end 100 000 DKK. Erklæringen må ikke være ældre end 3 måneder fra tidspunktet for modtagelse af anmodningen. Denne erklæring skal afgives for samtlige deltagere i en eventuel sammenslutning.


III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Ansøgeren skal fremsende nøgletal fra årsrapporterne for de seneste 3 år hvis muligt. Nøgletallene skal være revisonspåtegnede og som minimum udvise en positiv egenkapital i det seneste regnskabsår. Nøgletallene skal indeholde oplysninger om: Nettoomsætning, Resultat, Resultat efter skat, Balance og Soliditet udtrykt via Egenkapital i % af aktiverne.
2. Der skal fremsendes dokumentation for ikraftværende erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækning på minimum 5 000 000 DKK pr. år, i form af et underskrevet forsikringscertifikat.
3. Ovennævnte oplysninger skal afgives for samtlige deltagere i en eventuel sammenslutning.


III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Det er et krav, at ansøgeren har et HQSE system (Health, Quality, Safety, Environment). Ansøgerne skal bekræfte dette ved afkrydsning i det af Vojens.
Fjernvarme udarbejdede skema (Bilag 1, jf. III.1.4).
2. Tilbudsgiveren skal fremsende beskrivelse af sin kapacitet til løsning af opgaven i form af personale, materiel, udstyr, vagtordning, autorisationer mv.
3. Referenceliste for tilsvarende typer arbejder.
Referencelisten skal som minimum indeholde 2 afsluttede og 2-3 igangværende opgaver.
Referencelisten skal minimum angive:
— Kundens navn
— Beskrivelse af opgaven- og dennes omfangs specifikke reference til nærværende projekt
— Tidspunkt for opgavens udførelse.


III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter

III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter

III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure

IV.1.1)Type procedure
Begrænset


IV.2)Tildelingskriterier

IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle


IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej


IV.3)Administrative oplysninger

IV.3.1)Sagsnummer hos ordregiveren:

IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej


IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 17.1.2014 - 12:00
Skal der betales for dokumenterne?: nej


IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
22.1.2014 - 12:00


IV.3.5)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.


IV.3.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

IV.3.7)Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej


VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej


VI.3)Yderligere oplysninger:
Der vil blive prækvalificeret op til fem (5) ansøgere. Såfremt flere end fem ansøgere opfylder de stillede betingelser vil der ske en udvælgelse på baggrund af de bedst egnede på baggrund af de opstillede kriterier i nævnte rækkefølge:
1. Referencer for lignende projekter
2. Beskrivelse af ansøgers kapacitet
3. Eksistensen af et HQSE-system.
Anmodningsmateriale til brug for evaluering af de indkomne anmodninger om prækvalifikation fremsendes til:
Rambøll
Englandsgade 25
5100 Odense C
att.: Bettina Mehder
i 2 eksemplarer samt 2 USB-nøgler indeholdende det fremsendte materiale. Materialet fremsendes i lukket emballage mærket »Ansøgning om prækvalifikation – Vojens Fjernvarme – Solfangere inkl. rør i terræn«. Efter meddelelse om prækvalifikation vil de prækvalificerede tilbudsgivere få adgang til eller eventuelt tilsendt udbudsmaterialet. Nærmere orientering herom udsendes sammen med meddelelse om prækvalifikation.
Udbud sker med forbehold for myndighedernes godkendelse.


VI.4)Klageprocedurer

VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Telefon: +45 33307621
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Fristen for indgivelse af klage over ikke at være prækvalificeret er 30 dage. Klagen skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne om, hvem der er prækvalificeret.
Fristen for indgivelse af klager over indgåelse af kontrakt er 12 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.
Kopi af klagen skal sendes til Vojens Fjernvarme.


VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrencestyrelsen, Center for Jura og Udbud
Nyropsgade 30
1780 København V
DANMARK
Telefon: +45 72268000
Internetadresse: www.ks.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13.12.2013

Send til en kollega

0.175