23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 039-092718
Offentliggjort
25.02.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
30.03.2020 Kl. 23:59

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=262519&B=ACCURA

Udbyder

Stadionkvarter Favrholm ApS på vegne af Hillerød Kommune

Vindere

Valgt rådgiver

(27.07.2020)
AI Arkitekter & Ingeniører
Refshalevej 147, 2.
1432 København K

Opdateringer

Rettelse
(27.03.2020)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 30-03-2020
Time: 23:59
Læses:
Dato: 25-05-2020
Time: 23:59

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 31-03-2020
Time: 08:00
Læses:
Dato: 26-05-2020
Time: 08:00


Yderligere oplysninger
Tilbudsfristen for udbuddet udskydes grundet COVID-19. Opdateret tidsplan for udbuddet i udbudsbetingelsernes pkt. 3 samt hovedtidsplan (Bilag 1H) uploades snarest muligt.

Rådgivningsydelser


Stadionkvarter Favrholm ApS på vegne af Hillerød Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Stadionkvarter Favrholm ApS på vegne af Hillerød Kommune
CVR-nummer: 41018666
Postadresse: Strandvejen 126
By: Hellerup
NUTS-kode: DK013
Postnummer: 2900
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Sinclair
E-mail: psn@propreco.dk
Telefon: +45 29832973

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://propreco.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=262519&B=ACCURA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=262519&B=ACCURA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rådgivningsydelser

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dette udbud vedrører den samlede rådgivningsydelse i forbindelse med udarbejdelse af masterplan og dispositionsforslag for udviklingen af byområdet Favrholm Stadionkvarter.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71311000
71600000
71250000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Stadionkvarter Favrholm ApS og Hillerød Kommune har indgået en faseopdelt udviklingsaftale om projektudvikling af byområdet "Favrholm Stadionkvarter". Hillerød Kommune ønsker at udvikle Favrholm Stadionkvarter med henblik på at gøre området til et sundt, aktivt, bæredygtigt og nyskabende blandet byområde med et nyt stadion med tilhørende faciliteter som kraftcenter samt boliger, uddannelse, kultur, idræt og serviceerhverv og grønne områder.

Stadionkvarter Favrholm ApS er i henhold til udviklingsaftalen forpligtet til at udarbejde en masterplan og et dispositionsforslag i overensstemmelse med Hillerød Kommunes overordnede vision for projektet samt udbyde rådgivningsydelserne vedrørende bistand til udarbejdelse heraf.

Dette udbud vedrører den samlede rådgivningsydelse i forbindelse med udarbejdelse af masterplan og dispositionsforslag for udviklingen af det nye byområde. Ydelsen er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Procesbeskrivelse / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Vision og bæredygtighed / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 23
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den anslåede kontraktværdi angivet i II.1.5) og II.2.6) er baseret på et skøn.

Den anslåede varighed af kontrakten i II.2.7) er baseret på den mellem Stadionkvarter Favrholm ApS og Hillerød Kommune aftalte hovedtidsplan, der indgår som en del af udbudsmaterialet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 135, stk. 1, og stk. 3, samt § 136. Tilbudsgiver må endvidere ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-3 og 6.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal ved udfyldelsen af det elektroniske ESPD afgive de oplysninger, der efterspørges som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel kapacitet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at tilbudsgiver vil blive anset som egnet til at udføre opgaven, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

— Tilbudsgivers omsætning udgør minimum 30 000 000 DKK i det seneste godkendte regnskabsår,

— Tilbudsgivers egenkapital skal være positiv i det seneste godkendte regnskabsår,

— Tilbudsgivers soliditetsgrad ved udgangen af det seneste regnskabsår skal udgøre mindst 10%. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgivers samlede egenkapital i forhold til tilbudsgivers samlede aktiver.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal ved udfyldelsen af det elektroniske ESPD afgive de oplysninger, der efterspørges som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder mindstekravene til teknisk og faglig kapacitet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at tilbudsgiver vil blive anset som egnet til at udføre opgaven, skal tilbudsgiver opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen:

— Tilbudsgiver skal indenfor de seneste 5 år regnet fra tilbudsfristen have mindst 3 referencer vedrørende rådgivning i form af udarbejdelse af masterplan for udvikling af et blandet byområde, der indeholder samme eller tilsvarende elementer som beskrevet i ydelsesbeskrivelsen (indgår som bilag 1 i udbudsmaterialet).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Det er en væsentlig forudsætning for den udbudte rådgivningsydelse, at rådgiver afsætter tid i rådgivningsprocessen til løbende at koordinere, samarbejde og afstemme forventninger med Stadionkvarter Favrholm ApS, Hillerød Kommune samt øvrige relevante aktører om rammerne for og indholdet af masterplan og dispositionsforslag. Rådgiver skal levere al det nødvendige materiale og input, som påkrævet af Hillerød Kommune for, at Hillerød Kommune kan opnå endelig politisk godkendelse af masterplanen og dispositionsforslaget. Rådgiver skal endvidere bistå Stadionkvarter Favrholm ApS i nødvendigt omfang i forbindelse med Stadionkvarter Favrholm ApS' parallelopdrag for det kommende stadion i samarbejde med Hillerød Kommune. Rådgiver skal ligeledes i nødvendigt omfang bistå Hillerød Kommune under udarbejdelse af lokalplaner på baggrund af det politisk godkendte dispositionsforslag. Der henvises til udbudsmaterialet, herunder navnlig ydelsesbeskrivelsen og udkast til rådgivningsaftale inkl. bilag.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/03/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 31/03/2020
Tidspunkt: 08:00
Sted:

 

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Dokumentation

— Tilbudsgiver (og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder) skal anvende den elektroniske version af ESPD'et, som er tilgængelig i udbudssystemet. ESPD’et skal udfyldes og indgives via udbudssystemet i overensstemmelse med de instrukser, der fremgår af systemet,

— Ad III.1.1.) obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver skal anvende ESPD'et som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens § 135, stk. 1, og stk. 3, § 136 samt § 137, stk. 1, nr. 1-3 og 6 anførte grunde. Som endelig dokumentation skal tilbudsgiver, når Stadionkvarter Favrholm ApS anmoder herom, fremlægge følgende: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene,

— Ad III.1.2) økonomisk og finansiel kapacitet. Tilbudsgiver skal anvende ESPD'et som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver kan godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen. Som endelig dokumentation skal tilbudsgiver fremlægge seneste godkendte årsrapport, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Tilbudsgiver kan endvidere godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som Stadionkvarter Favrholm ApS vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter, som forlanges,

— Ad III.1.3) teknisk og faglig kapacitet. Tilbudsgivers referenceliste i ESPD'et betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/02/2020

Send til en kollega

0.11