23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 037-088383
Offentliggjort
21.02.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning

Vindere

Valgt totalrådgiver

(21.02.2020)
Årstiderne Arkitekter A/S (Sweco A/S)
Papirfabrikken 24
8600 Silkeborg

Teknisk rådgivning i forbindelse med opførelse af daginstitution i tilknytning til plejecenter


Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Kirketorvet 22
By: Vejle
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Ketty Christiansen
E-mail: ketch@vejle.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejle.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om teknisk rådgivning i forbindelse med opførelse af daginstitution i tilknytning til plejecenter

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I forbindelse med opførelse af et plejecenter i 7080 Børkop agter ordregiver at indgå en ændring af kontrakten med Årstiderne Arkitekter A/S, således at kontrakten også omfatter totalrådgivning i relation til opførelse af en daginstitution i sammenbygning med plejecenteret, hvorefter plejecenteret og daginstitutionen udgør en samlet bygningsenhed. Rådgivningen ydes sideløbende med rådgivning i relation til plejecenteret. Værdien af ændringen af kontrakten er 2 050 000 DKK ekskl. moms, hvilket beløb kommer udover kontraktsummen i den allerede indgåede kontrakt om totalrådgivning i forbindelse med opførelsen af plejecenteret.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 050 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71500000
71600000
71210000
71220000
71310000
71320000
71520000
71530000
71540000
71247000
71248000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Skikballevej

Gauerslund

7080 Børkop

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se ovenfor i pkt. II.1.4.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Det vurderes, at kontrakten på totalrådgivning vedrørende opførelse af daginstitutionen ikke er udbudspligtig, blandt andet fordi det vurderes, at kredsen af bydende ikke ville have været en anden, hvis projektering mv. af daginstitutionen havde været indeholdt i det oprindelige udbud af totalrådgivning vedrørende plejecenteret. Det vurderes desuden, at der ikke tale om en ændring af hovedydelsen, idet der alene er tale om kvantitativ forøgelse af kontrahentens ydelse. I den forbindelse bemærkes, at daginstitutionen og plejecenteret skal bygges sammen, således at der er naturlig sammenhæng mellem daginstitution og plejecenter. Der er dermed ikke tale om en tilføjelse af en helt ny type ydelser, og det er vurderingen, at der ikke er tale om en ændring af et grundlæggende element i kontrakten. Aftalen vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 157-388260

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
18/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Årstiderne Arkitekter A/S (Sweco A/S)
CVR-nummer: 48233511
Postadresse: Papirfabrikken 24
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8600
Land: Danmark
E-mail: mail@aarstiderne.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 050 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Datoen angivet i bekendtgørelsens pkt. V.2.1) er datoen for beslutningen om at tildele kontrakten direkte og ikke datoen for kontraktens indgåelse. Kontrakten vil ikke blive indgået/underskrevet, før udløbet af en periode på 10 dage fra offentliggørelse af denne bekendtgørelse, jf. yderligere pkt. VI.4.3).

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud / Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager: En ansøgers klage over ikke at være blevet udvalgt til prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud, når underretningen er ledsaget af en kort be-grundelse for beslutningen. Øvrige klager skal ifølge § 7, stk. 2, i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen);

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøge-re/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klages indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1, i lov om Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1 anførte internet-adresse.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/02/2020

Send til en kollega

0.078