23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 030-048991
Offentliggjort
12.02.2014
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
10.03.2014 Kl. 12:00

Addresse
Vestforbrænding I/S
Att: Erik Jensen
Mail: udbud@vestfor.dk

Udbyder

I/S Vestforbrænding

Opdateringer

Resultat
(13.08.2014)

Den 3.8.2014 er kontrakten blevet tildelt:
Götaverken Miljö
Anders Carlssons Gata 14
SE-402 72 Göteborg
SverigeI stedet for:

III.2.3) Teknisk kapacitet:

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der skal oplyses mindst 3 referencer fra de sidste 3 år. Refeerencerne skal være fra sammenlignelige opgaver. Se »Obligatorisk skema«.
Læses:
III.2.3) Teknisk kapacitet:

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der skal oplyses mindst 3 referencer. Referencerne skal være fra sammenlignelige opgaver. Se »Obligatorisk skema«.

Revision af udtag for tør flyveaske (Rettet) (Resultat)


I/S Vestforbrænding

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


I/S Vestforbrænding
Ejby Mosevej 219
Att: Erik Jensen
2600 Glostrup
DANMARK
Telefon: +45 44857000
Mailadresse: udbud@vestfor.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://www.vestfor.dk

Yderligere oplysninger fås her: Vestforbrænding I/S
Dansk
Ejby Mosevej 219
Att: Erik Jensen
2600 Glostrup
DANMARK
Telefon: +45 44857727
Mailadresse: udbud@vestfor.dk
Internetadresse: http://www.vestfor.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Vestforbrænding I/S
Dansk
Ejby Mosevej 219
Att: Erik Jensen
2600 Glostrup
DANMARK
Telefon: +45 44857727
Mailadresse: udbud@vestfor.dk
Internetadresse: http://www.vestfor.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Vestforbrænding I/S
Ejby Mosevej 219
Att: Erik Jensen
2600 Glostrup
DANMARK
Telefon: +45 44857277
Mailadresse: udbud@vestfor.dk


I.2)

Hovedaktivitet

Produktion, transport og distribution af gas og varme
ElektricitetI.3)

Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne

Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Revision af udtag for tør flyveaske.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder
Projektering og udførelse
NUTS-kodeII.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Vestforbrænding ønsker at forbedre forholdene omkring udlastning af flyveaske fra affaldsforbrændingsanlæggene. Der skal etableres et system, hvor flyveasken udtømmes og borttransporteres fra 2 flyveaskesiloer i tør form og transporteres væk fra VF i lukkede silovogne. Chaufføren på silovognen betjener udlastningsudstyret uden deltagelse af driftspersonalet.
Slam fra spildevandsanlægget skal afvandes, og borttransporteres separat. Overskydende vand skal returneres til spildevandsanlægget.
Hidtil er vådt slam og aske blevet blandet før borttransport. Dette blandesystem skal bortskaffes ved ombygningen. En midlertidig løsning bortskaffelse af slam under ombygningen skal etableres.
Transport af slam og aske til deponiet er ikke en del af dette udbud.II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45259000, 45252300


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nejII.1.8)

Oplysninger om delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nejII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:


II.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Hvis tilbudsgiver er i stand til opgaven, ønsks en option på bortskaffelse af slam i forbindelse med projektet.II.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 6 (fra tildeling af kontrakten)Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Der forlanges sikkerhedsstillelse for forudbetalinger.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Vil indgå som tildelingskriterier.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning/konsortium skal disse udpege en befuldmætiget, der kan indgås aftaler med.III.1.4)

Andre særlige vilkår:

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nejIII.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Skemaet »Obligatoriske oplysninger« skal udfyldes.III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der skal oplyses en række nøgletal fra de sidste 3 års afsluttede regnskaber. Se »Obligatorisk skema«.III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der skal oplyses mindst 3 referencer fra de sidste 3 år. Refeerencerne skal være fra sammenlignelige opgaver. Se »Obligatorisk skema«.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

BegrænsetIV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandleIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nejIV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos ordregiveren:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter

Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: ..
Skal der betales for dokumenterne?: nejIV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

10.3.2014 - 12:00IV.3.5)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk. engelsk.IV.3.6)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.7)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger:

Ansøgningen skal fremsendes elektronisk på mail til ordregiver.
Der vil maksimalt blive prækvalifiseret 5 tilbudsgivere. Udvælgelsen vil finde sted på baggrund af tilbudsgivers økonomiske og tekniske kapacitet, med hovedvægt på erfaring med sammenlignelige opgaver.VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17
2100 København Ø
DANMARK
Telefon: +45 35299100

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Intet


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over prækvalifikation skal indgives inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har sendt underretnng til ansøgerne. Klage over udbud skal indgives inde 6 måneder efter at ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse om indgået kontrakt.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41715000


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

7.2.2014

Send til en kollega

0.153