23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 030-048985
Offentliggjort
12.02.2014
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
03.03.2014 Kl. 16:00

Addresse
St. Røttinge Wind Park A/S
Danmark
Diplomvej 377
Att: Henrik Balle
2800 Kongens Lyngby

Udbyder

St. Røttinge Wind Park A/S

Opdateringer

Resultat
(05.01.2015)

Section V: Award of contract


V.1)

Date of contract award decision:

2.9.2014V.2)

Information about offers

Number of offers received: 2
Number of offers received by electronic means: 2V.3)

Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken


Vestas Northern Europe A/S


V.4)

Information on value of contract

Initial estimated total value of the contract:
Value: 12 348 000 EUR
Excluding VAT
Total final value of the contract:
Value: 12 348 000 EUR
Excluding VATV.5)

Information about subcontracting

The contract is likely to be sub-contracted: no

Vindmøllepark St. Røttinge (Resultat)


St. Røttinge Wind Park A/S

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/17/EF

Del I: Ordregiver


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


St. Røttinge Wind Park A/S
Danmark
Diplomvej 377
Att: Henrik Balle
2800 Kongens Lyngby
DANMARK
Telefon: +45 88708216
Mailadresse: heb@europeanenergy.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)


I.2)

Hovedaktivitet

ElektricitetI.3)

Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne

Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Vindmøllepark St. Røttinge.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder
Projektering og udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: St. Røttinge, Næstved.

NUTS-kode DK022


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

St. Røttinge Wind Park A/S har udviklet et vindmølleprojekt, der omfatter 3 vindmøller i St. Røttinge i Næstved Kommune. Formålet med dette udbud er at anskaffe de 3 vindmøller, inkl. levering, opførelse og idriftsættelse af vindmøllerne. Endvidere omfatter udbuddet efterfølgende service af vindmøllerne.
Hver vindmølle skal have et nominelt output på 3,0-3,3 MW svarende til et samlet output for vindmølleparken på 9-10 MW.
Vindmøllerne skal herudover bl.a. leve op til følgende krav:
— Antal vinger: 3
— Totalhøjde: 125-150 m
— 2 fly-advarselslamper pr. vindmølle.
Endvidere skal der i leverancen være indeholdt scada-system samt en række certifikater (herunder typecertifikat) og dokumentation.

Herudover skal vindmøllerne opfylde de krav, der er beskrevet i lokalplansforslaget for området samt den tilhørende VVM-redegørelse (tilgængelig på: http://www.naestved.dk/Borger/NaturMiljoeEnergi/VindmoellerStore/OmraderUdlagtTilVindmoeller/St,-d-,Roettinge/VVM%20og%20lokalplan.aspx), ligesom vindmøllerne skal opfylde kravene for at kunne nettilsluttes.
Vindmølleleverandøren skal projektere og levere design til vindmøllernes fundament, og ordregiver vil i den forbindelse gøre en rapport vedr. jordbundsforholdene tilgængelig for leverandøren. Selve fundamenterne samt veje m.v. udføres af en anden entreprenør.
Idriftsættelse af vindmøllerne samt nettilslutning af disse bør — med forbehold for uforudsete omstændigheder, forsinkelser relateret til planmæssige forhold mv. — ske senest 6-9 måneder efter kontrakttildeling.
Serviceaftalen skal have en varighed på 15 år og indeholde såvel planlagt som uplanlagt vedligeholdelse samt reparationer m.v. (full service). Derudover skal leverandøren løbende levere performance rapporter og opdatering af dokumentation. Serviceaftalen vil indeholde en rådighedsgaranti.


II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45251160, 45223100, 45000000, 71325000, 50532300, 31121340, 45223110, 31121310, 31121320, 50711000, 50712000


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: jaII.1.8)

Oplysninger om delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nejII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:

Vindmøllepark omfattende 3 vindmøller samt serviceaftale af 15 års varighed.
Anslået værdi eksklusive moms
interval: mellem 90 000 000 og 110 000 000 DKKII.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: nejII.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 189 (fra tildeling af kontrakten)Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Eventuelle krav til sikkerhedsstillelse og garantier i øvrigt vil fremgå af udbudsmaterialet.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører; eksempelvis et konsortium, skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege én fælles befuldmægtiget.III.1.4)

Andre særlige vilkår:

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nejIII.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Følgende dokumentation skal indgå i anmodningen:

— En tro og love-erklæring om, 1) hvorvidt leverandøren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love. Loven kan hentes på www.retsinformation.dk og 2) tro og love om opfyldelse af udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra a-c.
Ordregiver har udarbejdet en skabelon for erklæringen, der omfatter både pkt 1 og 2 ovenfor. Den kan rekvireres pr. e-mail hos kontaktpersonen nævnt i punkt I.1). Ordregiver opfordrer interesserede til at anvende denne skabelon.
Alternativt til en tro og love-erklæring kan ansøger vedlægge:
— En serviceattest fra Erhvervsstyrelsen indeholdende samme oplysninger, eller
— en serviceattest fra en tilsvarende udenlandsk myndighed indeholdende samme oplysninger. Bemærk, at det kan være nødvendigt at supplere den udenlandske attest med en tro og love-erklæring om forhold, der ikke måtte være omfattet af attesten (f.eks. om virksomhedens opfyldelse af sine forpligtelser i Danmark).
Det er vigtigt, at tro og love-erklæringen/serviceattesten vedrører netop den juridiske enhed (f.eks. selskab), der afgiver anmodningen.
Ved sammenslutninger af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.


III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Følgende skal indgå i anmodningen:
Leverandørens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor leverandøren er etableret, eller anden dokumentation for balancesummens og egenkapitalens størrelse.
Ved en sammenslutning af virksomheder; eksempelvis et konsortium, skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Følgende dokumentation skal indgå i anmodningen:
En referenceliste over de mest relevante tilsvarende opgaver, jf. punkt II.1.5), som ansøger har udført i løbet af de sidste 5 år. Ordregiver ser gerne, at referencelisten indeholder følgende for hver reference: a) en kort beskrivelse af opgaven, herunder møllernes placering og de geografiske og vejr- og vindmæssige forhold på leveringsstedet og den rolle, som ansøger har haft i forbindelse med udførelsen, b) navnet på modtager/kunden, herunder kontaktoplysninger, c) opgavens værdi og d) tidspunkter for opgavens udførelse. Såfremt en eller flere oplysninger måtte mangle, fører det ikke i sig selv til ukonditionsmæssighed, men vil kunne komme ansøger til skade i forbindelse med udvælgelsen.
Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen, således at det fremgår hvem af konsortiedeltagelse, der har leveret den pågældende ordre.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

Forhandling
Nogle ansøgere er allerede udvalgt (eventuelt som led i visse typer udbud med forhandling): nejIV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandleIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nejIV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos ordregiveren:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter

Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: ..IV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

3.3.2014 - 16:00IV.3.5)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk. engelsk.IV.3.6)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.7)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger:

1. St. Røttinge Wind Park A/S vil prækvalificere maksimalt 3 ansøgere til at afgive tilbud.
2. For at komme i betragtning til prækvalifikation, skal ansøger opfylde følgende mindstekrav vedrørende ansøgers økonomiske og finansielle samt tekniske kapacitet:
a) Ansøger skal have en balancesum på mindst 200 mio. EUR i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes balancesummen som virksomhedens og disse andre enheders samlede balancesum i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes balancesummen som deltagernes samlede balancesum i det seneste disponible regnskabsår.
b) Ansøger skal have en egenkapital på mindst 40 mio. EUR i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.
c) Ansøger skal dokumentere erfaring med opførelse af vindmøller, der for så vidt angår størrelse, type og vind- og vejrforhold er sammenlignelige med den udbudte vindmøllepark, jf. beskrivelsen i punkt II.1.5).
d) Ansøger skal dokumentere erfaring med udførelse af full service-aftaler vedrørende vindmølleparker, der for så vidt angår størrelse, type og vind- og vejrforhold er sammenlignelige med den udbudte vindmøllepark, jf. beskrivelsen i punkt II.1.5). Der skal dokumenteres erfaring med udførelse af sådanne services over en periode på mindst 3 af de seneste 5 år.
3. Hvis der modtages ansøgninger fra flere end 3 egnede ansøgere, vil begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud/deltage i forhandlingerne, ske efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer set i forhold til de opgaver, som kontrakten omfatter, jf. beskrivelsen i punkt II.1.5).
4. I relation til punkt II.2.2) og II.2.3) samt punkt a)-d) ovenfor bemærkes det, at ansøger kan basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøger og disse andre enheder. Ansøger skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge en erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen. Ordregiver har udarbejdet en skabelon for erklæringen, som kan rekvireres pr. e-mail hos kontaktpersonen nævnt i punkt I.1).
5. Ordregiver ser gerne, at ansøgningen om prækvalifikation fremsendes i 2 papireksemplarer og i en elektronisk version (f.eks. på USB-stik eller tilsvarende). Ansøgningen om prækvalifikation kan ikke afgives pr. e-mail. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem papirversionen og den elektroniske version har papirversionen forrang. Kuverten bedes mærket »Vindmøllepark St. Røttinge - MÅ IKKE ÅBNES AF POSTFUNKTIONEN«.
6. I relation til punkt I.1) og punkt IV.3.3) bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er yderligere oplysninger, specifikationer og dokumenter at få. Udbudsmaterialet vil alene blive udsendt til de leverandører, der udvælges til at deltage med tilbudsafgivelse.
7. Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende principperne i § 12 i bekendtgørelse nr. 712 af 15.6.2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
8. I relation til punkt II.3) vedrørende kontraktens varighed bemærkes, at vindmølleparken skal opføres og idriftsættes over en 6-9 måneders periode efter kontrakttildeling, mens serviceaftalen skal løbe i 15 år fra møllernes idriftsættelse.
9. Det bemærkes i øvrigt, at selskabskapitalen i St. Røttinge Wind Park A/S efter færdiggørelse af vindmølleparken forventes overdraget til en forsyningsvirksomhed omfattet af direktiv 2004/17 (forsyningsvirksomhedsdirektivet). Dette udbud gennemføres med henblik på at afløfte forsyningsvirksomhedens udbudspligt.VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk


VI.4.2)

Indgivelse af klager


Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk


VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

7.2.2014

Send til en kollega

0.124