23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 030-047658
Offentliggjort
12.02.2014
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
17.03.2014 Kl. 12:00

Addresse
COBE-MVRDV
1436
Att: Jens Kert Wagner
København K
Telefon: +45 32544300
Mail: jens@cobe.dk
Internet: www.cobe.dk

Udbyder

Anlægsfonden Danmarks Rockmuseum, Roskilde Museum

Opdateringer

Rettelse
(18.03.2014)

I stedet for:

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet:

(3) 2. revisorpåtegnet regnskab for seneste kvartal.

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

17.03.2014 (12:00)
Læses:
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet:

—.

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

21.03.2014 (12:00)

Opførelse af museumsbygning — Danmarks Rockmuseum (Rettet)


Anlægsfonden Danmarks Rockmuseum, Roskilde Museum

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Anlægsfonden Danmarks Rockmuseum, Roskilde Museum
Sankt Ols Gade 18
Kontaktpunkt(er): Roskilde Kommune, Ejendomme og Indkøb
Att: Bygningschef Lauge Brandt
4000 Roskilde
DANMARK
Telefon: +45 46313532
Mailadresse: Laugeb@roskilde.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://roskilde.dk

Yderligere oplysninger fås her: COBE-MVRDV
Trangravsvej 6
Kontaktpunkt(er): COBE-MVRDV
Att: Jens Kert Wagner
1436 København K
DANMARK
Telefon: +45 32544300
Mailadresse: jens@cobe.dk
Internetadresse: http://www.cobe.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: COBE-MVRDV
1436
Kontaktpunkt(er): COBE-MVRDV
Att: Jens Kert Wagner
København K
DANMARK
Telefon: +45 32544300
Mailadresse: jens@cobe.dk
Internetadresse: http://www.cobe.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: COBE-MVRDV
1436
Kontaktpunkt(er): COBE-MVRDV
Att: Jens Kert Wagner
København K
DANMARK
Telefon: +45 32544300
Mailadresse: jens@cobe.dk
Internetadresse: http://www.cobe.dk


I.2)

Type ordregivende myndighed

Offentligt organI.3)

Hovedaktivitet

Fritid, kultur og religionI.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Opførelse af museumsbygning — Danmarks Rockmuseum.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder
NUTS-kodeII.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Danmarks Rockmuseum ved Musicon, Rabalderstræde 1, matrikel 2a, Vestermarken, Roskilde Jorder.
Den nye bygning placeres i mellem de tidligere industrihaller der tidligere husede betonelementfabrikken Unicon. Byggeriet udføres i 5 etager som et tungt/let byggeri. Stueetage, mezzanine og 1. sal udføres overordnet som et tungt byggeri af betonelementer, mens 2. sal, 3. sal og tag udføres som en stålkonstruktion med lette elementer som ydervægge og tag.
Med genanvendelse af ca. 300 kvadratmeter af det eksisterende bygning, udgøre det samlede bruttoareal ca. 3 100 kvadratmeter.
Den nye bygning er kendetegnet ved sin ca. 20 meter udkragning mod øst samt regnskærm af guldpyramider i eloxeret aluminium.
Byggeriet udføres i hovedentreprise med en forventet byggeperiode fra ultimo juni 2014 til ultimo maj 2015II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45212313


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: jaII.1.8)

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nejII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:

Der henvises til pkt. II.1.5 ovenfor.II.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: nejII.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Vil fremgå af udbudsmaterialet.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Vil fremgå af udbudsmaterialet.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:


III.1.4)

Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nejIII.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister


III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: (1) Oplysninger om ansøgerens egenkapital for hvert af de 3 seneste, disponible regnskabsår.
(2) Oplysninger om ansøgerens omsætning i det seneste, disponible regnskabsår.
(3) 2. revisorpåtegnet regnskab for seneste kvartal.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ansøgerens omsætning skal have været mindst 100 millioner DKK i det seneste, disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. udbudsdirektivets art. 47, stk. 2, skal ansøgeren fremsende en erklæring fra den eller de pågældende enhed(er) om, at den eller de uigenkaldeligt forpligter sig til at stille nødvendige økonomiske og finansielle ressourcer til rådighed for ansøgeren, således at ansøgeren er i stand til at gennemføre et eventuelt efterfølgende kontraktforløb.III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøgeren skal vedlægge en firmapræsentation. Denne skal indeholde procedure for styring af byggeriet og for mangelfri aflevering.
Materialet skal desuden indeholde oplysninger og CV for evt. kommende byggeleder. Byggelederen vil ikke kunne udskiftes uden bygherres samtykke.
Referencer for byggeri, der er udført i løbet af de seneste 5 år, herunder især referencer, der viser erfaring med:
(1) opførelse af offentligt nybyggeri (ikke boliger) på 1 000 kvm eller derover.
(2) byggeri udført af større bærende sammensatte stålkonstruktioner.
(3) byggeri med specialudført facadebeklædning (regnskærm).III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

BegrænsetIV.1.2)

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet mindsteantal 4: og største antal 6IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen


IV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Laveste prisIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nejIV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nejIV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

17.3.2014 - 12:00IV.3.5)

Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage


IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.8)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger

Senest ved tilbudsafgivelsen skal der fremsendes en tro og love-erklæring om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt gæld til det offentlige, jf. bek. af lov nr. 336 af 13.5.1997.VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

7.2.2014

Send til en kollega

0.133