23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 027-061905
Offentliggjort
07.02.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
06.03.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/123093360.aspx

Udbyder

Københavns Kommune

Behandling af haveaffald for Københavns Kommune


Københavns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Teknik og Miljøforvaltningen, Byens Drift, Affald og Genbrug, Islands Brygge 37
By: København S
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Brit Schøt-Nielsen
E-mail: F82L@kk.dk
Telefon: +45 28860160

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/123093360.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/123093360.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: COWI A/S
Postadresse: Jens Chr. Skous Vej 9
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Norengaard
E-mail: meno@cowi.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/123093360.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af behandling af haveaffald for Københavns Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter modtagelse/afhentning af haveaffald, behandling af haveaffald samt afsætning/disponering af slutprodukter (biobrændsel og kompost) og restprodukter (frasorteret affald, sigterester m.v.), der stammer fra det behandlede haveaffald.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
90513000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Københavns Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I henhold til Københavns Kommunes haveaffaldsordning indsamles der haveaffald fra private husstande i perioden fra 1. marts til 30. november, idet tømning af bestilte åbne containere dog kan ske indtil 4 uger efter den 30. november. Haveaffald omfatter stubbe, stammer, grene, hæk- og blomsterafklip, blade, nedfalden frugt, ukrudt og græsaffald og evt. andet plantemateriale fra haver mv samt juletræer.

Mængden af haveaffald forventes at være på ca. 8 000 tons/år heraf udgør juletræer ca. 250 tons pr. år.

Leverandøren vælger selv, om han vil modtage haveaffaldet på en modtageplads, eller om han vi afhente haveaffaldet hos AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre.

Leverandøren kan som forbehandling frasortere stubbe, stammer og større grene, neddele materialet og efterfølgende bortskaffe materialet som biobrændsel. Det modtagne haveaffald skal efter eventuel frasortering af materiale til biobrændsel behandles biologisk i et komposteringsanlæg under en kontrolleret komposteringsproces, jf. udbudsmaterialets bilag 1, pkt. 4.

Efter behandling af haveaffaldet er leverandøren ansvarlig for afsætning/disponering af slutprodukter (biobrændsel og kompost) og restprodukter (frasorteret affald, sigterester m.v.). Indtægterne fra afsætning/disponering tilfalder leverandøren.

.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/05/2020
Slut: 30/04/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges på uændrede vilkår 2 gange i op til 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den i pkt. II.1.5 og pkt. II.2.6 angivet værdi er anslået og dækker den samlede kontraktperiode inkl. eventuel udnyttelse af option på forlængelse af kontrakten (i alt 5 år).

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal ved udfyldelsen af det elektroniske ESPD afgive de oplysninger, ordregiver efterspørger som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder mindstekravene til økonomisk og finansiel kapacitet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiveren skal enten:

(a) have haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 afsluttede regnskabsår, for hvilke der foreligger godkendte eller endeligt vedtagne årsregnskaber, eller

(b) have en soliditetsgrad på mindst 10% ved udgangen af det seneste regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt eller endeligt vedtaget årsregnskab.

Tilbudsgiveren skal kunne fremlægge en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver:

(a) at der inden for rammerne af tilbudsgivers engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i kontraktens pkt. 10 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller

(b) at denne er indstillet på at stille den i kontraktens pkt.10 krævede sikkerhedsstillelse.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal ved udfyldelsen af det elektroniske ESPD afgive de oplysninger, ordregiver efterspørger som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder mindstekravene til teknisk og faglig formåen, herunder oplysninger om referencer der opfylder mindstekravet hertil.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

(a) Tilbudsgiver har i løbet af de seneste 3 år regnet fra tilbudsfristen behandlet minimum 8 000 tons haveaffald inden for en sammenhængende periode på højst 12 kalendermåneder,

(b) Tilbudsgiver har rådighed over et anlæg, der kan behandle haveaffald fra ordregiver i mængder på op til 9 000 tons/år pr. 1.5.2020,

(c) Tilbudsgiver skal have et kvalitetssikringssystem, der enten er certificeret efter ISO 9001 eller lignende standard eller som minimum indeholder oplysninger/procedurebeskrivelser om følgende:

1) Virksomhedens kvalitetspolitik og/eller -mål;

2) Virksomhedens organisation og ansvarsfordeling;

3) Dokumentation og kvalitetssikringsprocedure i forhold til:

(a) Klage fra kunde (Kommunen) over manglende udførelse af opgaverne i bilag 1, og

(b) Klage fra kunde (Kommunen eller anden) ved skader på 3-mands ejendom.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Leverandøren skal overholde særlige vilkår om "Arbejdstagernes rettigheder" og "Distributørens samfundsansvar (CSR)". Vilkårene fremgår af bilag 2 og bilag 3 til udkast til kontrakt i udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Norsk, Nordsamisk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/03/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

Der vil ikke være adgang til åbning af tilbuddene.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til åbning af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Foruden de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudsloven finder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6 anvendelse, således at tilbudsgiver ligeledes vil blive udelukket fra nærværende udbud, hvis denne er omfattet af en af disse. Dette fremgår endvidere af udbudsbetingelsernes afsnit 9.2.2.

Udbuddet gennemføres via Mercell Udbudsportal (www.mercell.com), og deltagelse samt aflevering af tilbud kan alene ske gennem Mercell Udbudsportal. Ved spørgsmål til brugen af Mercell Udbudsportal kan der rettes henvendelse til Mercell support på telefon (+45 63133700) eller på e-mail (danmark@mercell.com). Udbudsmaterialet vil tillige være tilgængeligt på Københavns Kommunes hjemmeside http://kk.dk/udbud Den vindende tilbudsgiver skal fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1, og stk. 3 samt den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2. For danske virksomheder kan denne dokumentation ske i form af indsendelse af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der ikke er mere end 6 måneder gammel. Den vindende tilbudsgiver skal endvidere indsende dokumentation for opfyldelse af kravene til økonomisk egnethed i form af:

1) godkendte årsregnskaber eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, medmindre ordregiver kan tilgå disse oplysninger via en offentlig tilgængelig kilde (CVR.dk eller lignende), og

2) en tilkendegivelse fra bank, andet anerkendt pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, i hvilken banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet tilkendegiver, at der inden for rammerne af tilbudsgiverens engagement med banken, pengeinstituttet eller kautionsforsikringsselskabet eller tilbudsgivers eksisterende kreditramme pt. er plads til at stille den i kontrakten pkt. 10 krævede sikkerhedsstillelse, og/eller at denne er indstillet på at stille den i kontrakten pkt. 10 krævede sikkerhedsstillelse. Endelig skal den vindende tilbudsgiver som dokumentation for opfyldelse af kravene til teknisk og faglig egnethed indsende dokumentation for, at tilbudsgiver har et kvalitetsledelsessystem og et miljøledelsessystem i form af certifikater eller en beskrivelse af tilbudsgivers kvalitetsledelsessystem og/eller miljøledelsessystem, der indeholder de forespurgte oplysninger i udbudsmaterialets pkt. 9.4.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/02/2020

Send til en kollega

0.125