23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 030-047603
Offentliggjort
12.02.2014
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
24.03.2014 Kl. 12:00

Addresse
www.byggeweb.dk

Udbyder

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Opdateringer

Resultat
(06.08.2014)

Den 19. juni er kontrakten - blandt 5 modtagne tilbud - blevet tildelt:
Anker Hansen & Co. A/S
Kalvøvej 3
3600 Frederikssund
Mailadresse: ah@ankerhansen.dk
Telefon: +45 47310075
Internetadresse: http://www.ankerhansen.dk/
Kontraktens endelige samlede værdi: 48.123.000 DKK eksklusive moms
Kontrakten forventes ikke at ville blive givet i underentreprise.

Bredagergården - helhedsplan i hovedentreprise (Resultat)


Boligorganisationen Tårnbyhuse

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Boligorganisationen Tårnbyhuse
Saltværksvej 23C
Att: Thomas Thomsen
2770 Kastrup
DANMARK
Telefon: +45 32504900

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.taarnbyhuse.dk

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://www.byggeweb.dk

Yderligere oplysninger fås her: DOMUS Arkitekter A/S
Gl. Strand 40, st.
Att: Frederik Tauber
1204 København
DANMARK
Mailadresse: fta@domus.dk
Internetadresse: http://www.domus.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)


I.2)

Type ordregivende myndighed

Andet: Offentligt lignende organI.3)

Hovedaktivitet

Boliger og offentlige faciliteterI.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Bredagergården — udbud af helhedsplan i hovedentreprise.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Bredagervej 45-53 og 46-52, Rådhusvænget 53, 2770 Kastrup.

NUTS-kode DK012


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Hovedentreprisen omfatter renovering af Bredagergården i Kastrup. Bredagergården er en almen boligafdeling under Boligorganisationen Tårnbyhuse.
Bebyggelsen har 70 boliger, fordelt på 2 blokke, 3 etager plus kælder. Hver blok har 5 opgange. Opført i 1949.
Renoveringen omfatter:
— Nye altaner
— Nye køkkener og badeværelser, vand- og varmeinstallationer, afløb og el-installationer.
— Nye vinduer
— Renovering af vinduer
— Nye kviste
— Etablering af elevatorer
— Lejlighedssammenlægninger og indretning af tilgængelighedsboliger
— Miljøarbejder vedr. PCB, bly etc.
Beboerne genhuses i den periode hvor renoveringen pågår. For at minimere genhusningen, skal entreprenøren påregne en stram udførelsestidsplan, som stiller særlige krav til entreprenørens logistikplanlægning.
Projektet er projekteret af DOMUS Arkitekter og det rådgivende ingeniørfirma TORKIL LAURSEN.

Anmodning om prækvalifikation gennemføres via Byggeweb. Anmoder skal oprette en profil på www.byggeweb.dk og benytte byggeweb-nr. TN810869 i forbindelse med upload af prækvalifikationsanmodningen.


II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45211000


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nejII.1.8)

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nejII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:

Se afsnit II.1.5).
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 35 000 000 og 60 000 000 DKKII.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: nejII.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 20 (fra tildeling af kontrakten)Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

I henhold til AB92 § 6.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

AB92 med bygherrens tilføjelser og fravigelser er gældende for kontrakten.
Øvrige krav vil fremgå af udbudsmaterialet.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af virksomheder, skal deltagerne påtage sig en solidarisk hæftelse og udpege en befuldmægtiget (oplyses ved prækvalifikation).III.1.4)

Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Danmarks Almene Boliger og Dansk Byggeri har indgået en partnerskabsaftale om etableringen af praktikpladser og andre uddannelses- og beskæftigelsesfremmende tiltag for beboere i boligorganisationens afdelinger i forbindelse med bygge- og renoveringsarbejder i almene boligområder.
Tårnbyhuse ser gerne, at der etableres et partnerskab med den vindende entreprenør.III.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister


Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Anmodning om prækvalifikation gennemføres gennem www.byggeweb.dk Anmoder skal oprette en profil på: www.byggeweb.dk og benytte byggeweb-nr. TN810869 i forbindelse med upload af prækvalifikationsanmodningen. Evt. spørgsmål til brug af Byggeweb bedes rettet til Byggeweb-support på telefon: +45 35245250 eller mail:support@byggeweb.dk
Anmodningen skal afleveres i PDF fil format.
Anmodning om prækvalifikation skal indeholde:
A. Oplysninger om hvilken virksomhed der søger prækvalifikation, firmanavn, adresse, CVR-nr., samt telefon nr. og e-mailadresse på navngivet kontaktperson. Såfremt der søges som en sammenslutning af virksomheder, skal deltagerne påtage sig en solidarisk hæftelse og udpege en befuldmægtiget (oplyses vedprækvalifikation).
B. Kortfattet beskrivelse af virksomhedens ejermæssige og organisatoriske forhold. Der ønskes en oversigt overantal ansatte, opdelt på faggrupper samt en beskrivelse af virksomhedens egenproduktion.
C. Erklæring på tro og love om udelukkelses grunde efter artikel 45, stk. 1 og stk. 2, direktiv 2004/18/EF.
D. Erklæring på tro og love vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.
I forbindelse med kontrahering vil der fra bygherres side blive krævet udlevering af Service-attest. Attesten må ikke være over 6 måneder gammel på kontraheringstidspunktet.
Såfremt flere virksomheder ansøger i fællesskab, skal oplysninger angives for hver enkelt virksomhed.


III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: E. Revisorpåtegnet erklæring om ansøgers økonomiske nøgletal fra de seneste 3-års regnskab. Erklæringen skal indeholde oplysninger om omsætning, resultat efter skat og egenkapital.
F. Ansøger skal ved at vedlægge dokumentation fra anerkendt pengeinstitut/forsikrings-/garantiselskab ved at de kan stille sikkerhed jf. AB92, § 6 på 11 000 000 DKK inkl. moms i en byggeperiode på 20 måneder.
Såfremt flere virksomheder ansøger i fællesskab, skal oplysninger angives for hver enkelt virksomhed.
Mindstekrav til det niveau, der kræves: Der stilles krav om at entreprenøren i sidste regnskabsår havde en årsomsætning på minimum 100 000 000 DKK ekskl. moms. Såfremt flere virksomheder ansøger i fællesskab, skal virksomhederne tilsammen have en årsomsætning i sidste regnskabsår på 100 000 000 DKK ekskl. moms.III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
G. Referencer fra sammenlignelige opgaver. Der må afleveres maksimalt 5 referencer, igangværende eller afsluttet inden for de seneste 5 år. Referencer skal have en byggesum på minimum 50 000 000 DKK. Der lægges vægt på referencer til etageboliger, erfaring med altanrenovering, badeværelsesrenovering, køkkenrenovering, installationer, kviste, erfaring med håndtering af miljøfarlige byggematerialer PCB, bly, asbest. Det vægtes endvidere positivt, hvis der vedlægges en positiv udtalelse fra bygherren om entreprenørens gennemførelse af byggesagen .
H. Entreprenøren skal aflevere nøgletal for tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, jf. § 10 i bekendtgørelse nr. 675 af 18.6.2010 om nøgletal for alment byggeri, herunder især for entrepriseopgaver tilsvarende den udbudte. Såfremt entreprenøren i mindst tre tidligere sager har fået udført evaluering, skal der desuden afleveres et vægtet gennemsnit for nøgletallene m.v., jf. § 10, stk. 2 (karakterbog)i bekendtgørelse nr. 675 af 18.6.2010 om nøgletal for alment byggeri. Såfremt entreprenøren ikke kan levere nøgletal eller karakterblad, kan der leveres tilsvarende dokumentation i form af udfyldt blanket fra en godkendt evaluator (kundetilfredshedsmåling).
Såfremt flere virksomheder ansøger i fællesskab, skal oplysninger angives for hver enkelt virksomhed. Der må dog kun vedlægges 5 referencer i alt for sammenslutningen af virksomheder.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

BegrænsetIV.1.2)

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet mindsteantal 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: På grundlag af oplysningerne jf. III.2.1)-III.2.3), udvælges de kandidater som bygherren vurderer egnede til at udføre opgaven. Herefter vælges op til 5 tilbudsgivere som vurderes at give udbyder den mest optimale konkurrencesituation.IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen


IV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokumentIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nejIV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nejIV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

24.3.2014 - 12:00IV.3.5)

Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage


IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.8)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger

Vedr. punkt I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er): National identitetsangivelse: 04-01, Bredagergården. afd. 001, Kastrup .VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud, Erhvervsstyrelsen
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for udbud,skal den indklagede, skriftligt underrettes om den påståede overtrædelse, og om klagen indbringes for Klagenævnet.
Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for udbud i henhold til tidsfristerne i § 7 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.
Der gælder en klagefrist på 20 kalenderdage, for klager over ikke at blive prækvalificeret. Klagefristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. § 7 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

7.2.2014

Send til en kollega

0.125