23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 030-047572
Offentliggjort
12.02.2014
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
17.03.2014 Kl. 14:00

Addresse
NOVA5 Arkitekter A/S
Sankt Annæ Passage G
Att: Lars Erik Bancroft
1262 København

Udbyder

Boligselskabet Nordkysten Afdeling 6, Tibberupparken

Opdateringer

Annullering
(28.03.2014)

Uafsluttet procedure
Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt
Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse

Yderligere supplerende oplysninger:
Prækvalifikationen i ovenstående sag annulleres, da der ikke er modtaget tilstrækkelig med anmodninger til at sikre den ønskede konkurrence.

Der gennemføres et nyt udbud og i den forbindelse vil vi opfordre alle til atter at anmode om at blive prækvalificeret. I det nye udbud, ændres der ikke på kontraktens omfang eller betingelserne for deltagelse.

Renovering af facader og tag, 9 blokke, Tipperupparken, renovering (Annulleret)


Boligselskabet Nordkysten Afdeling 6, Tibberupparken

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Boligselskabet Nordkysten Afdeling 6, Tibberupparken
CVR. nr. 18 44 34 81
Kofod Anchers Vej 91 A
Kontaktpunkt(er): Boligkontoret Danmark
Att: Birgit Engelsen
3060 Espergærde
DANMARK
Mailadresse: ben@bdk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.boligkontoret.dk

Yderligere oplysninger fås her: NOVA5 Arkitekter A/S
Sankt Annæ Passage G
Kontaktpunkt(er): Lars Erik Bancroft
Att: Lars Erik Bancroft
1262 København
DANMARK
Mailadresse: lb@nova5.dk
Internetadresse: http://www.nova5.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: NOVA5 Arkitekter A/S
Sankt Annæ Passage G
Kontaktpunkt(er): Lars Erik Bancroft
Att: Lars Erik Bancroft
1262 København
DANMARK
Mailadresse: lb@nova5.dk
Internetadresse: http://www.nova5.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: NOVA5 Arkitekter A/S
Sankt Annæ Passage G
Kontaktpunkt(er): Lars Erik Bancroft
Att: Lars Erik Bancroft
1262 København
DANMARK
Mailadresse: lb@nova5.dk
Internetadresse: http://www.nova5.dk


I.2)

Type ordregivende myndighed

Offentligt organI.3)

Hovedaktivitet

Boliger og offentlige faciliteterI.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Hovedentreprise, Tipperupparken, renovering.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Boligselskabet Nordkysten Afdeling 6, Tibberupparken, Kofod Anchers Vej 91 A, 3060 Espergærde.

NUTS-kode DK013


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

RENOVERING FACADER OG TAG 9 BLOKKE
Af hensyn til beboernes hverdag og en rationel realisering af genhusningen, er byggeriet opdelt i fem etaper:
Etape 1: Blok 9
Etape 2: Blok 1 og 2
Etape 3: Blok 3 og 4
Etape 4: Blok 5 og 6
Etape 5: Blok 7 og 8.
Den udbudte kontrakt omfatter alle 5 etaper.
Den planlagte renovering som ønskes gennemført, omfatter blandt andet følgende arbejder:
Tagrenovering:
Nedrivning tagdækning
Ombygning tagudhæng
Forstærkning og opretning af spær
Tagbeklædning aluminium stående falset på bræddeunderlag
Tagrender og nedløb zink.
Facaderenovering:
Nedrivning facadebeklædning /betonelementer
Hultagning for vinduer gavle
Ny bagmur trapperum
Montage præfabrikerede facadeelementer
Murerarbejde blankt murværk indgangsfacader og gavle
Facadebeklædning skærmtegl havefacade
Baldakin over indgang
Postkasseanlæg
Nye entredøre boliger
Nye radiatorer ved etablering af nye altaner.
Døre og vinduer:
Nedrivning vinduer
Vinduer og terrassedøre træ/komposit facader og gavle
Vinduer træ/komposit trapperum
Nye hoveddøre aluminium trapperum
Indvendig aptering, lysninger og malerarbejde
Værn i trapperum.
Altaner:
Nedrivning betonbrystninger
Nedrivning overflader altaner
Stålkonstruktioner nye altaner
Altanbund, fiberbeton
Varmeisolering og nye overflader, krydsfiner og fibercement
Afløb altan.
Trapperum med elevator:
Nedrivning betontrapper, vægge og dæk
Oprydning efter olieforurening under kældergulv
Pælefundering elevatorgrube
Nye vægge og elevatorskakt
Nye betontrapper og værn
Elevator
Overflader malerarbejde og terrazzo.
Fundamenter og kældre:
Rydning udearealer belægning og inventar
Oprydning efter olieforurening langs facader
Etablere nye fundamenter / pælefundering
Kælderydervægge, letklinkerbetonblokke
Kælderydervægge, facadeisolering og sokkelpuds
Nedbrydning eksisterende kældertrapper
Nye udvendige kældertrapper beton
Værn udvendige kældertrapper.
Afløb i jord og bygning:
Ledningsarbejder jord, varme, vand, el og flytning af afløb og brønde
Nye omfangsdræn og drænbrønde
Afløb altan.
Tekniske anlæg:
Isolering vandrør i kælder
Udskiftning afspærringsventiler
Nye ventilatorer
Demontere radiatorer/el/ventilation
Dørtelefonanlæg
Parkarmaturer
Belysning facader
Belysning nye trapperum og elevator
Belysning altaner.
Tilgængelighedsboliger:
Blysanering indvendige overflader
Nedrivning af installationer, indvendige overflader, inventar, indvendige vægge
Nye installationer
Nye badeværelser og køkken
Nye indvendige vægge, overflader og inventar
Malerarbejde.
Lejlighedssammenlægning:
Blysanering indvendige overflader
Nedrivning af installationer, indvendige overflader, inventar, indvendige vægge
Nye installationer
Nye badeværelser
Nye indvendige vægge, overflader og inventar
Malerarbejde.
Friarealer:
Udvendige belægninger, beplantning og inventar
Private haver
Cykelstativer.
Optioner:
Option glasinddækning af altaner:
Glasinddækning af facader
Røgalarm i boliger.
Option cykelskure:
Cykelskure.
Option carporte:
Carporte.
Option affaldsanlæg:
Affaldsanlæg.
Option varmeisolering af etagedæk mod kælder:
Varmeisolering af etagedæk mod kælder.
Option ekstra etage tagboliger 2 blokke:
Nedrivning eksisterende tagkonstruktion
Pælefundering af eksisterende tværskillevægge
Oprydning efter olieforurening under kældergulv
Systemleverance råhus ydervægge lette træelementer
Systemleverance tagkonstruktion gitterspærfag
Nye overflader ydervægge og tag som øvrig renovering
Altaner som øvrig renovering
Nye installationer
Nye badeværelser og køkken
Nye indvendige vægge, overflader og inventar
Trapperum, trapper og elevator ekstra etage.
Ovenstående arbejder er alene overordnet beskrevet. Udbudsmaterialet, som vil blive udsendt til de prækvalificerede virksomheder vil indeholde en nærmere beskrivelse af de arbejder, som skal udføres.
Inden for udbudsdirektivets rammer forbeholder Bygherre sig ret til at foretage ændringer heri.II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45210000 - IA40, 45000000 - IA40


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: jaII.1.8)

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nejII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:

9 boligblokke i 3 etager, i alt 240 boliger
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 200 000 000 og 250 000 000 DKKII.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Optioner:
Option glasinddækning af altaner:
Glasinddækning af facader
Røgalarm i boliger.
Option cykelskure:
Cykelskure.
Option carporte:
Carporte.
Option affaldsanlæg:
Affaldsanlæg.
Option varmeisolering af etagedæk mod kælder:
Varmeisolering af etagedæk mod kælder.
Option ekstra etage tagboliger:
Nedrivning eksisterende tagkonstruktion
Pælefundering af eksisterende tværskillevægge
Oprydning efter olieforurening under kældergulv
Systemleverance råhus ydervægge lette træelementer
Systemleverance tagkonstruktion gitterspærfag
Nye overflader ydervægge og tag som øvrig renovering
Altaner som øvrig renovering
Nye installationer
Nye badeværelser og køkken
Nye indvendige vægge, overflader og inventar
Trapperum, trapper og elevator ekstra etage.
Ovenstående arbejder er alene overordnet beskrevet. Udbudsmaterialet, som vil blive udsendt til de prækvalificerede virksomheder vil indeholde en nærmere beskrivelse af de arbejder, som skal udføres.
Inden for udbudsdirektivets rammer forbeholder bygherre sig ret til at foretage ændringer heri.II.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 26 (fra tildeling af kontrakten)Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Den vindende tilbudsgiver skal stille sikkerhed for den samlede entreprisesum (dvs. for alle 5 etaper) i overensstemmelse med AB92. Bygherre vil alene acceptere sikkerhedsstillelse fra et af bygherren godkendt pengeinstitut eller garantiforsikringsselskab. Bygherre skal forud for sikkerhedsstillelsen godkende det af entreprenøren udpegede pengeinstitut eller garantiforsikringsselskab.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Entreprenøren er berettiget til månedlig betaling for udførte arbejder. Udbudsmaterialet vil indeholde en nærmere beskrivelse heraf.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Såfremt flere tildeles kontrakten i forening, hæfter disse solidarisk over for bygherre. Såfremt ansøger er et konsortium (sammenslutning af virksomheder) skal der i tilbuddet anføres en fælles befuldmægtiget, som med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftale med bygherre.III.1.4)

Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Løn- og arbejdsvilkår:
Entreprenøren skal sikre, at de ansatte, som entreprenøren eller entreprenørens underentreprenører beskæftiger med henblik på kontraktens opfyldelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.
Frivilligt partnerskab om praktikpladser:
BL — Danmarks Almene Boliger og Dansk Byggeri har indgået en partnerskabsaftale om etableringen af praktikpladser og andre uddannelses- og beskæftigelsesfremmende tiltag for beboere i boligorganisationens afdelinger i forbindelse med bygge- og renoveringsarbejder i almene boligområder.
Bygherre ser gerne, at der etableres et partnerskab med den vindende entreprenør.
Entreprenøren er derfor senest 5 uger efter kontraktindgåelse forpligtet til at deltage i et indledende møde med bygherren om muligheden for at etablere praktikpladser og midlertidige jobfunktioner i forbindelse med entreprisen.
Ved indgåelse af aftale med bygherren om etablering af praktikpladser og midlertidige jobfunktioner fastsættes et fælles mål for indsatsen, herunder indsatsens organisering, opfølgning og evaluering.
Muligheden for at etablere praktikpladser og midlertidige jobfunktioner i forbindelse med entreprisen herom indgår ikke som led i udvælgelses- eller tildelingskriterierne under udbuddet, og vil derfor ikke indgå i bygherrens/ordregivers vurdering af entreprenørens tilbud.III.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: (1) Ansøgers navn, adresse, CVR-nummer (hvor et sådant haves) samt navn og e-mailadresse for kontaktperson.
(2) Erklæring om, at ansøgeren ikke befinder sig i en situation omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 eller artikel 45, stk. 2
Ansøgere, der befinder sig en af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 eller artikel 45, stk. 2, nævnte situationer, vil blive udelukket fra deltagelse, og vil ikke komme i betragtning til den udbudte opgave.
Det påhviler den vindende tilbudsgiver — senest ved udløbet af standstill-perioden — at fremlægge en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være tre måneder gammel.
Såfremt ansøgeren er et konsortium eller en sammenslutning, skal erklæring eller dokumentation fremlægges for hver deltager.III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: (3) Oplysning om ansøgerens samlede omsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
(4) Oplysning om ansøgerens resultat før skat i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
(5) Oplysning om ansøgerens egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
(6) Dokumentation for relevant erhvervsansvarsforsikring.
(7) Ledelses- eller revisorerklæring om, at der ikke siden seneste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation. Såfremt der er sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation siden sidste regnskabsaflæggelse, skal ansøger vedlægge ansøgningen en redegørelse herom. Erklæringen skal være dateret senest 1 måned før ansøgningsfristens udløb.
Såfremt ansøgeren er et konsortium eller en sammenslutning, skal erklæring eller dokumentation fremlægges for hver deltager.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen (underleverandører eller andre virksomheder i samme koncern som ansøger) skal ansøger godtgøre, at ansøger kan råde over disse enheders ressourcer.
Ansøgeren skal godtgøre sin råderet over andre enheders ressourcer ved at fremlægge underskrevet og dateret erklæring fra enheden, hvori denne giver tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed for ansøgerenIII.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
(8) Liste over betydeligste opgaver, med renovering af beboede almene boliger, der er udført i løbet af de seneste 3 år, gerne med angivelse af arbejdernes værdi samt tidspunkt og sted for udførelsen.
(9) Liste over betydeligste opgaver, med facaderenovering, der er udført i løbet af de seneste 3 år, gerne med angivelse af arbejdernes værdi samt tidspunkt og sted for udførelsen.
(10) Erklæring om ansøgerens årlige gennemsnitlige antal beskæftigede, opdelt i relevante kategorier og antallet af ledere gennem de seneste 3 år.
(11) Oplysning om omfang og karakter af ansøgerens egenproduktion, herunder omfanget af murerarbejde udført i eget regi.
(12) Oplysning om ansøgers erfaringer med Digitalt Byggeri.
(13) Nøgletal for tidligere gennemførte evalueringer, jf. bekendtgørelse nr. 675 af 18.6.2010 om nøgletal for alment byggeri mv. Ansøgere, som ikke er i besiddelse af nøgletal skal aflevere tilsvarende oplysninger attesteret af en uvildig tredjepart.
Såfremt ansøgeren er et konsortium eller en sammenslutning, skal erklæring eller dokumentation fremlægges for hver deltager.
Ansøgeren skal godtgøre sin råderet over andre enheders ressourcer ved at fremlægge underskrevet og dateret erklæring fra enheden, hvori denne giver tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed for ansøgeren.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

BegrænsetIV.1.2)

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ordregiver vil blandt egnede ansøgere udvælge de ansøgere, som vurderes at have den bedste økonomiske, finansielle og tekniske kapacitet. Ordregiver vil ved denne vurdering lægge vægt på den dokumentation, som ansøgerne har fremsendt i henhold til udbudsbekendtgørelsens afsnit III.2.2) og afsnit III.2.3) (6) og (7).IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen


IV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokumentIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nejIV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter


IV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

17.3.2014 - 14:00IV.3.5)

Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage

8.4.2014IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.8)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger

Ansøgning om deltagelse skal afleveres i 3 fysiske eksemplarer, gerne vedlagt 1 elektronisk udgave.
Der er ikke yderligere oplysninger vedrørende kontrakten til rådighed for ansøgerne i prækvalifikationsfasen.VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for udbud
Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Der henvises til lov om håndhævelse af udbudsreglerne § 7, der er sålydende i uddrag:
»Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud, et udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse eller et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog, efter udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
Stk. 2. Klage over udbud omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 6 måneder efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Stk. 5. Konkurrencestyrelsens klage over udbud omfattet af stk. 1-3 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud, inden 2 år efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt eller agter at indgå kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort«.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Fax: +45 41715100


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

7.2.2014

Send til en kollega

0.15