23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 030-047547
Offentliggjort
12.02.2014
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
11.03.2014 Kl. 12:00

Addresse
Herning Kommunale Ejendomme
DK
Enghavevej 10
Att: Claus Pedersen
7400 Herning
Mail: ejdcp@herning.dk
Internet: www.herning.dk

Udbyder

Herning Kommune

Opdateringer

Rettelse
(24.02.2014)

I stedet for:

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

...

Opgaven udbydes som projektkonkurrence i totalentreprise efter forudgående prækvalifikation af indtil 5 deltagende teams. Ved prækvalifikationen vil der blive lagt særlig vægt på referencer fra lignende byggerier.

...
Læses:
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

...

Opgaven udbydes som projektkonkurrence i totalentreprise efter forudgående prækvalifikation af mellem 5 og 7 deltagende teams. Ved prækvalifikationen vil der blive lagt særlig vægt på referencer fra lignende byggerier.

Svømmehalsbyggeri i totalentreprise (Rettet)


Herning Kommune

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Herning Kommune
Torvet
Kontaktpunkt(er): Kommunale Ejendomme
Att: Claus Pedersen
7400 Herning
DANMARK
Mailadresse: ejdcp@herning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.herning.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Herning Kommunale Ejendomme
DK
Enghavevej 10
Kontaktpunkt(er): Herning Kommunale Ejendomme
Att: Claus Pedersen
7400 Herning
DANMARK
Mailadresse: ejdcp@herning.dk
Internetadresse: http://www.herning.dk


I.2)

Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighedI.3)

Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenesterI.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Svømmehalsbyggeri i totalentreprise, Herning Kommune.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder
Projektering og udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Herning

NUTS-kode DK04


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Projektet udbydes i henhold til EU-udbudsregler og på baggrund af prækvalifikation og projektkonkurrence i totalentreprise.

Herning Kommune opfører nyt 50 m bassin med tilhørende undervisningsbassiner og vandbehandlingsanlæg. Anlægget indrettes i tilknytning til bestående svømmehal og der nyopføres i øvrigt klubfaciliteter, administrationsfaciliteter og sekundære rum for foreningsaktiviteter og depoter. I alt skal der etableres ca. 4.000 m2. Eksisterende vandbehandlingsanlæg skal også renoveres som en del af totalentreprisen.
Som særlig bygherreleverance indgår levering og montering af eksisterende konkurrencebassin, der tidligere har fundet anvendelse i Barcelona og senest i Herning i forbindelse med afviklingen af EM på kortbane i 2013. Bassinet er et stålbassin af mærket Myrtha Pools, der opstilles på nyopført betongulv udført af totalentreprenøren. Totalentreprenørens øvrige bygningskonstruktion fra og med promenadedæk, påbygges stålbassinets overløbsrende og sammenbygges med bygherreleverancen.
Byggeriet skal arkitektonisk underordnes Herning Svømmehal, der er opført i 1970 med sin særprægede arkitektur, og nybyggeriet gives særligt fokus i forhold til bygningsreglementets lavenergiklasse 2015. Bæredygtige tiltag vægtes højt ligesom det er afgørende, at bygningens indeklimatiske forhold varetages af personer med de fornødne kompetencer.
I særlig grad skal det dokumenteres, at de bydende teams besidder de nødvendige tekniske og faglige kvalifikationer fra sammenlignelige opgaver. Derfor skal der fremsendes CV på personer med særlige kompetencer inden for områder som nedenfor angivet, samt dokumentation for at disse personer tilknyttes projektet. Disse særlige kompetencer omfatter som minimum følgende fagområder:
— Svømmebadsteknik (ingeniør og entreprenør/leverandør)
— Svømmebads installation (ingeniør og entreprenør/leverandør)
— Svømmebadskonstruktion (ingeniør og entreprenør)
— Ventilering af svømmebade (ingeniør og entreprenør/leverandør)
— Indeklimaspecialister, optisk og akustisk indeklima (ingeniører)
— Bæredygtig arkitektur (arkitekter).
Referencer fra aktuelle opgaver personerne har deltaget i inden for de seneste 5 år , skal tydeligt fremgå af de fremsendte CV. CV skal begrænses til maksimalt 1 side pr. medarbejder. Der medsendes indtil 2 CVer pr. fagområde, idet anerkendes, at en person kan dække flere fagspecialer.
Opgaven udbydes som projektkonkurrence i totalentreprise efter forudgående prækvalifikation af indtil 5 deltagende teams. Ved prækvalifikationen vil der blive lagt særlig vægt på referencer fra lignende byggerier. Kontrakten tildeles det team, der samlet set afleverer det økonomisk mest fordelagtige tilbud inden for en maksimal budgetramme. De deltagende projektteams honoreres med 75.000 DKK exkl. moms. Yderligere kriterier for tildelingen af opgaven oplyses i udbudsmaterialet.
Der skal gøres opmærksom på, at der i det endelige kontraktmateriale vil blive indarbejdet sociale klausuler.
Forventet byggeperiode: 13.10.2014-1.10-2015. Der tages forbehold for endelig politisk bevilling og godkendelse.

Til brug for udarbejdelse af anmodning om prækvalifikation skal der skal der anvendes skabelonmateriale som rekvireres ved henvendelse til Claus Pedersen, mail: ejdcp@herning.dk.


II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45212000, 45212212


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nejII.1.8)

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nejII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:


Byggeriet for forventes opført med et samlet areal på cirka 4 000 m2. Projektet skal opføres og sammenbygges med eksisterende svømmehal. Forventet byggestart 13.10.2014 og forventet aflevering 1.10.2015.


II.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: nejII.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

I henhold til ABT 93.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

I henhold til ABT 93III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Opgaven udføres i totalentreprise. Totalentreprenøren hæfter for kontraktens udførelse.III.1.4)

Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nejIII.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister


Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Fuldstændigt firmanavn, adresse, telefonnummer og kontaktperson. Oplysning om organisation og ejerforhold, selskabsform samt cvr-nummer. Lovpligtig tro og love-erklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Erklæring vedr. artikel 45. Oplysningerne skal gives for totalentreprenøren og alle tilknyttede rådgivere, dog kun erklæring vedr. artikel 45 fra totalentreprenør. Skabelonmateriale som fås ved henvendelse på ejdcp@herning.dk skal anvendes.


III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Regnskabstal for de seneste 3 regnskabsår samt årsrapporter for samme periode med revisorpåtegnet erklæring om virksomhedens økonomiske formåen. Erklæringen må ikke være ældre end 1.2.2014.
Oplysning om nettoomsætning indenfor aktivitetsområdet svømmehalsbyggeri.
Der skal medsendes regnskabsbemærkninger. Dokumentation for erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Skabelonmateriale som fås ved henvendelse på ejdcp@herning.dk skal anvendes.


III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Totalentreprenøren samt alle tilknyttede rådgivere oplyses og beskrives, herunder virksomhedens gennemsnitlige antal beskæftigede indenfor de 3 seneste regnskabsår fordelt på antal beskæftigede og ledere. Der skal foreligge beskrivelse af totalentreprenørens systemer for kvalitetsstyring, miljøledelse, arbejdsmiljøledelse samt system for styring af sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Totalentreprenøren skal i form af maks. 5 referencer dokumentere og angive erfaring med større svømmebadsbyggerier indenfor de seneste 5 år og totalentreprenør erfaringer for samme periode. Rådgiverteamet, herunder ingeniør og arkitekter skal dokumentere og angive referencer med tilsvarende gennemførte projekter indenfor de seneste 5 år.

Skabelonmateriale som fås ved henvendelse på ejdcp@herning.dk skal anvendes.


III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

BegrænsetIV.1.2)

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet mindsteantal 5: og største antal 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Der vil ved valg af leverandør blive lagt særlig vægt på erfaringer med lignende opgaver.IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen


IV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokumentIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nejIV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:

82.20.00-P00-1-13.IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nejIV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

11.3.2014 - 12:00IV.3.5)

Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage


IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.8)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger

De prækvalificerede, som ikke får tildelt kontrakten, vil modtage et vederlag på 75.000 kr.VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

7.2.2014

Send til en kollega

0.196