23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 021-046114
Offentliggjort
30.01.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
27.02.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/122313256.aspx

Udbyder

Argo I/S og Odsherred Kommune

Rammeaftale om modtagelse og behandling af mineraluld og glasuld


Argo I/S og Odsherred Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: ARGO I/S
CVR-nummer: 13507406
Postadresse: Håndværkervej 70
By: Roskilde
NUTS-kode: DK
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Marker
E-mail: jma@argo.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/122313256.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.argo.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Kommune
CVR-nummer: 29188459
Postadresse: Nyvej 22
By: Højby
NUTS-kode: DK
Postnummer: 4573
Land: Danmark
Kontaktperson: Nichlas van Weezel
E-mail: nirwe@odsherred.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/122313256.aspx

Internetadresse for køberprofilen: www.odsherred.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/122313256.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/122313256.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale om modtagelse og behandling af mineraluld og glasuld

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

ARGO og Odsherred forventer at indgå årlige driftskontrakter ved genåbning af konkurrencen (mini-udbud) for hvert geografisk område (Odsherred, ARGO vest og øst), som genbrugsstationer og -pladserne er fordelt i.

ARGO og Odsherred forventer således at indgå 3 driftskontrakter for hver driftsperiode (alle 3 kan godt indgås med samme virksomhed).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved dette udbud ønsker ARGO og Odsherred kommune at indgå parallelle rammeaftaler med maksimalt 8 virksomheder og på baggrund af disse at indgå driftskontrakter om modtagelse og behandling af mineraluld og glasuld fra ARGO og Odsherreds genbrugsstationer og -pladser.

Rammeaftalen har en varighed på 4 år.

De første 3 Driftskontrakter indgås samtidig med tildeling af rammeaftalen. De sidste driftskontrakter forventes indgået i februar 2024.

Rammeaftalerne giver ARGO og Odsherred kommune ret (men ikke pligt) til at tildele driftskontrakter om modtagelse og behandling af affald fra ARGO og Odsherred kommunes genbrugsstationer og -pladser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Omkostningskriterium - Navn: Evalueringsprisen = Totalprisen (jf. pkt. 2.1 i Bilag 1:) + ordregivers samlede transportomkostninger / Vægtning: 100 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler</span>
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Samlet årsomsætning,

- Øvrige økonomiske og finansielle krav.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Samlet årsomsætning:

Tilbudsgiver skal have haft en samlet årsomsætning på minimum 8 000 000 DKK i det seneste afsluttede regnskabsår.

- Øvrige økonomiske og finansielle krav:

Tilbudsgiver skal erklære at have en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type,

- Værktøj, materiel og teknisk udstyr.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 år have udført mindst 2 kontrakter om modtagelse og behandling af mineraluld og glasuld.

Tilbudsgiver bedes oplyse:

1) Beskrivelse: Gennemsnitlig årlig mængde modtaget mine-raluld og glasuld;

2) Beløb: Gennemsnitlig årsomsætning for modtagelse og behand-ling;

3) Startdato: Dato for modtagelse af første leverance;

4) Slutdato: Dato for modtagelse af sidste leverance (hvis relevant);

5) Modtagere: Navn og kontaktoplysninger på kunde.

Hvis tilbudsgiver oplyser mere end 5 kontrakter, så vil kun de 5 nyeste kontrakter (regnet fra startdato) blive taget i betragtning.

- Værktøj, materiel og teknisk udstyr:

Tilbudsgiver skal erklære at disponere over modtageanlæg, der har kapacitet til årligt at modtage og behandle minimum 1 500 ton mineraluld og glasuld.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/02/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillig angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/01/2020

Send til en kollega

0.14