23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 017-038168
Offentliggjort
24.01.2020
Udbudstype
Koncessionstildelingsprocedure

Anmodning om deltagelse

Til
24.02.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?pid=261298&b=envidan

Udbyder

Solrød Biogas A/S

Vindere

Valgt firma

(19.05.2020)
Solrød Bioenergi ApS
Vroldvej 168
8660 Skanderborg

Solrød Biogas - koncessionsudbud


Solrød Biogas A/S

Koncessionsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/23/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Solrød Biogas A/S
CVR-nummer: 35862951
Postadresse: Åmarken 6
By: Lille Skensved
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4623
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisbeth Roesen
E-mail: lro@envidan.dk
Telefon: +45 28701503

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.solrodbiogas.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/170064

I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=261298&B=ENVIDAN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=261298&B=ENVIDAN
Ansøgninger eller, i givet fald, bud skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Solrød Biogas - koncessionsudbud

 

Sagsnr.: 8133918-1
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90524300
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Solrød Biogas A/S (SB) er etableret af Solrød kommune til behandling af tang, restprodukter fra pektin- og carrageenanproduktion, eluat og husdyrgødning samt biomasse fra industri og pulp fra Kildesorteret Organisk Dagrenovation. Samlet omsættes ca. 220 000 tons biomasse/år. Den samlede biogasproduktion budgetteres med omkring 13 000 000 Nm3/år.

Hovedparten sælges til VEKS med henblik på kraftvarmeproduktion. Herudover sælges en del af biogassen til Solrød Bioenergi ApS med henblik på opgradering til Naturgasnettet og til Solrød Fjernvarme. SB udbyder koncessionen på anlægget fra 1.8.2020. Aftalen indebærer, at Koncessionshaver (KH) driver anlægget, og bærer ansvar og risiko vedrørende anlæggets drift. KH’s ydelser og risiko modsvares af en ret til at oppebære indtægterne fra driften af anlægget. KH’s betaler en årlig prisreguleret koncessionsafgift til SB. Betalingen er månedsvist forud. KH skal stille sikkerhed for betaling af koncessionsafgift.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Denne koncession er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90524300
90481000
90000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Solrød kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Solrød Biogas A/S blev etableret af Solrød kommune i 2015, til behandling af tang fra strandrensning, restprodukter fra pektin- og carrageenanproduktion, eluat, samt husdyrgødning. Endvidere behandler biogasanlægget hygiejniseringskrævende biomasse fra industri og pulp fra Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD). Samlet omsættes ca. 220 000 tons biomasse per år. Den samlede biogasproduktion er på omkring 13 000 000 Nm3 biogas pr. år. Hovedparten sælges til VEKS med henblik på kraftvarmeproduktion. Herudover sælges en mindre del af biogassen dels til Solrød Bioenergi ApS med henblik på opgradering til naturgasnettet og dels til Solrød Fjernvarme a.m.b.a. med henblik på lokal kraftvarmeproduktion i Havdrup. Solrød Biogas A/S drives på udbudstidspunktet og siden opstart i 2015 af den eksterne operatør Bigadan A/S. Driftsaftalen med Bigadan udløber d. 31.7.2020. Solrød Biogas A/S udbyder hermed som ordregiver en koncessionsaftale på driften af biogasanlægget gældende fra 1.8.2020. Udbuddet gennemføres som et udbud efter Koncessionsdirektivet 2014/23/EU. Koncessionsaftalen indebærer, at Koncessionshaver (KH) driver biogasanlægget, og bærer ansvar og risiko vedrørende biogasanlæggets drift. KH’s ydelser og risiko modsvares af en ret til at oppebære indtægterne fra driften af biogasanlægget. KH’s betaler en årlig prisreguleret koncessionsafgift til SB. Betalingen erlægges månedsvist forud. KH skal stille sikkerhed for betaling af koncessionsafgift.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Koncessionen tildeles på grundlag af kriterierne beskrevet nedenfor:
  • Kriterie: Pris (årlig betaling til ordregiver)
  • Kriterie: Driftsorganisation og driftsoptimering
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Koncessionens varighed
Varighed i måneder: 180
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af vilkår, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

 

Med henblik på at sikre en økonomisk og teknisk robust byderkreds skal tilbudsgivers opfylde de stillede mindstekrav. Kun tilbudsgivere der opfylder mindstekrav vil komme i betragtning.

Tilbudsgiver skal i tillæg hertil opfylde betingelser som angivet i ESPD. Vejledning til udfyldelse af ESPD kan findes i bilag 2. Ordregiver henviser i øvrigt til bekendtgørelse 1625 af 15.12.2015 om tildeling af koncessionskontrakter, der gør en række bestemmelser i udbudsloven anvendelige. Om udelukkelsesgrunde henviser bekendtgørelsen til udbudsloven derudover stillet en række mindstekrav vedrørende tilbudsgivers økonomiske og tekniske kvalifikationer, der skal være opfyldt for at tilbud vil kunne komme i betragtning, se i øvrigt bilag 17. Tilbudsgiver er forpligtet til at sætte sig ind i disse bestemmelser.

Tilbudsgiver skal redegøre for sine økonomiske kvalifikationer og referencer for løsning af tilsvarende opgaver.

Solrød Biogas spiller en markant rolle i Solrød Kommunes miljø- og klimamæssige profil og ordregiver ønsker derfor en kvalificeret og stabil samarbejdspartner, der kan opfylde dette. Drift af biogasanlæg er forbundet med betydelige investeringer og risiko på driftsøkonomien. Ordregiver ønsker derfor at den udvalgte koncessionshaver har en økonomisk robust baggrund og en betydelig teknisk indsigt i relation til biogasanlæg.

I tvivlstilfælde er i tvivl om opfyldelse af minimumskrav kan tilbudsgiver inden spørgeperiodens udløb indsende dokumentation for kvalifikationer, og indhente bekræftelse på om et givent mindstekrav kan anses for opfyldt.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

 

Tilbudsgivers soliditetsgrad skal være større end 15% i hvert af de seneste 3 regnskabsår

Tilbudsgivers egenkapital skal være større end 10 000 000 DKK.

Tilbudsgivers omsætning i relation til drift af biogasproducerende anlæg skal være større end 100 000 000 DKK sammenlagt i de 3 seneste regnskabsår. Omsætningen skal kunne henføres til biogasanlæg, der indgår i dokumentation af tilbudsgivers tekniske robusthed.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier, angivelse af oplysninger og den krævede dokumentation:

 

Tilbudsgiver skal kunne dokumentere nedenstående minimumskrav:

1) Erfaring med at drive og vedligeholde biogasanlæg. Minimum 2 anlæg for egen regning i 3 år, med min 100 000 t/år biomasse pr. anlæg;

2) Erfaring med tilvejebringelse af biomasse min. 25 000 t/år i 3 år fra mindst 3 forskellige industrielle kilder til biogas. Erfaringen skal omfatte råvarer der er indeholdt i Affald til Jord bekendtgørelsen (bilag 1), eller for andre lande, de tilsvarende regler;

3) Erfaring som bygherre ved bygning/ombygning af biogasanlæg, herunder med fokus på optimeringstiltag vedr. biomasseindtag, råvareomsætning og gasafsætning;

4) Erfaring med at afsætte afgasset biomasse til landbruget til gødningsudnyttelse i overensstemmelse med de gældende regler. Minimummængde 100 000 t/år.

Tilbudsgiver skal dokumentere erfaring og angive hvilke biogasanlæg og tidsperioder der ønskes taget i betragtning, samt ejerforhold for anlæggene. Hvis Tilbudsgiver byder som et konsortium, eller tilsvarende skal det tydeligt fremgå, hvorledes det sikres, at den tekniske ekspertise og erfaring fra referencerne udnyttes ved drift af Solrød Biogas.

 

III.1.5) Oplysninger om reserverede koncessioner
III.2) Betingelser vedrørende koncessionen
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Betingelser for udførelse af koncessionen:
III.2.3) Oplysninger om personale med ansvar for udførelse af koncessionen

Del IV: Procedure

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Tidsfrist for indgivelse af ansøgninger eller modtagelse af tilbud
Dato: 24/02/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:</span>
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: ingen i DK
By: Viborg
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/01/2020

Send til en kollega

0.109