23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 029-045827
Offentliggjort
11.02.2014
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
17.03.2014 Kl. 12:00

Addresse
Alectia A/S
Sverigesgade 5
Att: Torben Jess
5000 Odense C

Udbyder

Erhvervsakademiet Lillebælt

Opdateringer

Resultat
(04.12.2014)

Del V: Kontrakttildeling
Kontrakt nr.: 1 Betegnelse: Totalentrepriseaftale

V.1)

Dato for beslutningen om kontrakttildeling:

19.8.2014V.2)

Oplysninger om tilbud

Antal modtagne bud: 5V.3)

Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med


A. Enggaard A/S
Egsagervej 16
8230 ÅbyhøjI stedet for:

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

...

Opgaven vil blive udbudt i omvendt totalentreprise med en forventet opstart på udførelsen efterår 2014, og en forventet ibrugtagning ultimo juni 2016.

III.2.3) Teknisk kapacitet:

1) Referenceliste over ansøgerens erfaring med totalentrepriser indenfor nybyggeri eller renovering af undervisningsbygninger samt tilsvarende byggerier med samme kompleksitet, udført gennem de seneste 5 år. Hver reference skal indeholde oplysninger om bygherre, årstal for opgavens udførelse, hvilke fag der indgik i totalentreprisen og entreprisesum. Endvidere skal hver reference indeholde en kortfattet beskrivelse af byggeriet og det udførte arbejde, samt en begrundelse for, hvorfor ansøger mener at disse er relevante for vurderingen af ansøgers tekniske kapacitet. Ansøgers tekniske kapacitet vil udelukkende blive bedømt på referencer over realiserede projekter.

...

3) Nøgletal om kundetilfredshed for de betydeligste tidligere gennemførte opgaver inden for de seneste 3 år, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 675 af 18.6.2010 om nøgletal for alment byggeri mv. eksempelvis i form af et eller flere relevante faktablade. Ansøgere, der har fået beregnet nøgletal af en evaluator i mindst 3 tidligere gennemførte evalueringer inden for de sidste 3 år, skal desuden aflevere et vægtet gennemsnit for nøgletallene samt oplysninger om det samlede antal evalueringer (dvs. en karakterbog), jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 3.

...

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

12.03.2014 (12:00)

Læses:
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

...

Opgaven vil blive udbudt i omvendt totalentreprise med en forventet opstart på udførelsen efterår 2014, og en forventet ibrugtagning ultimo juni 2016.

Opgaven indeholder ud over det angivne ligeledes design og projektmæssig skabelse af det nye campus, hvor der er vederlag til de bydende, som ikke opnår en kontrakt på opgaven efter nærmere specifikationer i udbudsmaterialet.

III.2.3) Teknisk kapacitet:

1) Referenceliste over ansøgerens erfaring med totalentrepriser indenfor nybyggeri eller renovering af undervisningsbygninger samt tilsvarende byggerier med samme kompleksitet, udført gennem de seneste 5 år. Hver reference skal indeholde oplysninger om bygherre, årstal for opgavens udførelse, hvilke fag der indgik i totalentreprisen og entreprisesum. Endvidere skal hver reference indeholde en kortfattet beskrivelse af byggeriet og det udførte arbejde, samt en begrundelse for, hvorfor ansøger mener at disse er relevante for vurderingen af ansøgers tekniske kapacitet. Ansøgers tekniske kapacitet vil udelukkende blive bedømt på referencer over realiserede projekter.

Der skal udelukkende foretages en oplistning af fag indeholdt i hver reference for at synliggøre kompleksiteten i referencen.

...

3) Entreprenøren skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for de betydeligste tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne i § 9 i bekendtgørelse nr. 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v. (dvs. et eller flere relevante »faktablade«).

Hvis entreprenøren har fået beregnet nøgletal for mindst 3 tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, skal entreprenøren desuden aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 9, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal samt oplysning om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (dvs. en »karakterbog«). Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal entreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at entreprenøren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på de 4 områder.
...

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:
17.03.2014 (12:00)

Etablering af nyt campus i Odense (Rettet) (Resultat)


Erhvervsakademiet Lillebælt

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Erhvervsakademiet Lillebælt
Nonnebakken 9
Att: Jens Mejer Pedersen
5000 Odense C
DANMARK
Telefon: +45 70105800

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.eal.dk

Yderligere oplysninger fås her: ALECTIA A/S
Sverigesgade 5
Att: Torben Jess
5000 Odense C
DANMARK
Telefon: +45 40946966
Mailadresse: toje@alectia.com
Internetadresse: http://www.alectia.com

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: ALECTIA A/S
Sverigesgade 5
Att: Torben Jess
5000 Odense C
DANMARK
Telefon: +45 40946966
Mailadresse: toje@alectia.com
Internetadresse: http://www.alectia.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: ALECTIA A/S
Sverigesgade 5
Att: Torben Jess
5000 Odense C
DANMARK
Telefon: +45 40946966
Mailadresse: toje@alectia.com
Internetadresse: http://www.alectia.com


I.2)

Type ordregivende myndighed

Regionalt eller lokalt kontorI.3)

Hovedaktivitet

UddannelseI.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Erhvervsakademiet Lillebælt, Etablering af nyt campus i Odense.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder
Projektering og udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Erhvervsakademiet Lillebælt, Seebladsgade 1-8, 5000 Odense C.

NUTS-kode DK031


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene


Opgaven omhandler etablering af et nyt campus i Odense for Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL). EAL ønsker at samle 6-7 af deres afdelinger/universer på adressen Seebladsgade 1-8 i Odense i et nyt campus område tæt ved havnen, hvor andre uddannelsesinstitutioner er under planlægning og opførelse. EAL ønsker et nyt campus omfattende primært nybyggeri men også delvis anvendelse af dele af den eksisterende bygningsmasse på grundarealet. Det samlede campus har et arealbehov i størrelsesorden 17.000-19 .00 m2 indeholdende bl.a. åbne og lukkede læringsområder og administration. Ligeledes skal udvendige arealer designes og etableres. Samtidig skal der etableres en helhedsplan for området som skal indeholde visioner for udvendige arealer, nyt campus samt mulighed for fremtidig udvidelse af campus. Den eksisterende bygningsmasse som forefindes på grunden og som ikke skal indgå i det nye campus, vil blive nedrevet udenfor nærværende totalentreprise. Opgaven vil blive udbudt i omvendt totalentreprise med en forventet opstart på udførelsen efterår 2014, og en forventet ibrugtagning ultimo juni 2016.


II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45000000, 71000000


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: jaII.1.8)

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nejII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:

Se pkt. II.1.5)II.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: nejII.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 25 (fra tildeling af kontrakten)Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Kontrakten, herunder sikkerhedsstillelse og garantier, baseres på ABT 93 med tilføjelser og fravigelser, som angivet i udbudsmaterialet.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betaling vil ske i henhold til ABT 93 med tilføjelser og fravigelser, som angivet i udbudsmaterialet.III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Opgaven udføres i totalentreprise med en totalentreprenør, der er ansvarlig for opgaven.
Det oplyses dog, at såfremt ordren tildeles et konsortium, der har indgivet ansøgning som sådan, skal de angivne deltagere i konsortiet påtage sig solidarisk hæftelse med en fælles befuldmægtiget. Ved konsortium forstås en til lejligheden dannet sammenslutning af selvstændige, og af hinanden økonomisk uafhængige, virksomheder.III.1.4)

Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. (BEK nr. 1469 af 16.12.2009) er gældende for byggesagen. Den udførende entreprenør skal derfor indsamle og afleverer oplysninger til brug for beregning af nøgletal i henhold til bekendtgørelsen, jf. særligt bekendtgørelsens § 10 og § 11 samt bilag 3 og 4. Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder (BEK nr. 169 af 15.3.2004) er gældende for byggesagen. Den udførende entreprenør skal derfor foretage kvalitetssikring og deltage i projektgennemgang i henhold til bekendtgørelsen. ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for byggesagen. Kontrakten vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikre vedkommende arbejdere løn og andre arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder i overenskomst m.v. for andet arbejde af samme art, jf. de nærmere regler i konventionens artikel 2.III.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysning om firmanavn, adresse, CVR-nr. samt telefon og e-mail på en kontaktperson.
2) Erklæring på tro og love om, at ansøger ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.
3) Erklæring på tro og love om, at ansøger ikke befinder sig i en af de i udbudsdirektivet nr. 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 eller stk. 2, litra a), b), c) eller f) anførte udelukkelsessituationer.
Hvis ansøgningen afgives som en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal ovennævnte oplysninger under pkt. 1), 2) og 3) afgives for hvert af sammenslutningens deltagere. Det skal præciseres, at eventuelle underentreprenører/underrådgivere ligeledes skal aflevere denne dokumentation.
Hvis ansøgningen ikke indeholder dokumenter med det krævede indhold, vil ansøgningen blive afvist som ukonditionsmæssig.III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysninger om de seneste 3 regnskabsårs nettoomsætning, resultat af primære drift, egenkapital og balancesum.
Såfremt ovenstående økonomiske nøgletal fra seneste regnskabsår er afgivet mere end 6 måneder fra annonceringsdato 6.2.2014 skal der fra bank, revisor eller virksomhedens administrerende direktør eller økonomichef under straffeansvar efter straffelovens §163 afgives en erklæring om, at der ikke er sket væsentlige ændringer i ansøger økonomiske situation siden seneste regnskabsår. Har en anmodende virksomhed har eksisteret i mindre end 3 år, skal økonomiske nøgletal oplyses for samtlige af virksomhedens tilgængelige regnskabsår.
Hvis ansøgningen afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal ovennævnte oplysninger under pkt. 1) afgives for hvert af sammenslutningens deltagere. Det skal præciseres, at eventuelle underentreprenører/underrådgivere ligeledes skal aflevere denne dokumentation.
Hvis ansøgningen ikke indeholder dokumenter med det krævede indhold, vil ansøgningen blive afvist som ukonditionsmæssig.III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1) Referenceliste over ansøgerens erfaring med totalentrepriser indenfor nybyggeri eller renovering af undervisningsbygninger samt tilsvarende byggerier med samme kompleksitet, udført gennem de seneste 5 år. Hver reference skal indeholde oplysninger om bygherre, årstal for opgavens udførelse, hvilke fag der indgik i totalentreprisen og entreprisesum. Endvidere skal hver reference indeholde en kortfattet beskrivelse af byggeriet og det udførte arbejde, samt en begrundelse for, hvorfor ansøger mener at disse er relevante for vurderingen af ansøgers tekniske kapacitet. Ansøgers tekniske kapacitet vil udelukkende blive bedømt på referencer over realiserede projekter.
2) Oplysning om gennemsnitligt antal beskæftigede inden for de seneste 3 år fordelt på ledere, funktionærer og timelønnede.
3) Nøgletal om kundetilfredshed for de betydeligste tidligere gennemførte opgaver inden for de seneste 3 år, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 675 af 18.6.2010 om nøgletal for alment byggeri mv. eksempelvis i form af et eller flere relevante faktablade. Ansøgere, der har fået beregnet nøgletal af en evaluator i mindst 3 tidligere gennemførte evalueringer inden for de sidste 3 år, skal desuden aflevere et vægtet gennemsnit for nøgletallene samt oplysninger om det samlede antal evalueringer (dvs. en karakterbog), jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 3.
Hvis ansøgningen afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal ovennævnte oplysninger under pkt. 1), 2) og 3) afgives for hvert af sammenslutningens deltagere. Det præciseres, at eventuelle underentreprenører/underrådgivere ligeledes skal aflevere denne dokumentation.
Hvis ansøger ønsker at dokumentere den krævede kompetence ved hjælp af en underentreprenørs eller underrådgivers referencer, skal underentreprenøren/underrådgiveren afgive en erklæring om, at ansøgeren kan råde over disse kompetencer i forbindelse med udførelsen.
Hvis ansøgningen ikke indeholder dokumenter med det krævede indhold, vil ansøgningen blive afvist som ukonditionsmæssig.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

BegrænsetIV.1.2)

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Udvælgelsen af de 5 virksomheder, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de afleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og finansielle kapacitet. jf. pkt. III.2.2), og virksomhedernes tekniske kapacitet, jf. punkt III.2.3), med hovedvægten på sidstnævnte. Udvælgelsen foretages efter følgende kriterier: Pkt. III.2.2) Økonomiske nøgletal 30 %. Pkt. III.2.3) Referencer 40 %. Pkt. III.2.3) Medarbejderressourcer 15 %. Pkt. III.2.3) Nøgletal om kundetilfredshed 15 %.IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen


IV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokumentIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nejIV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter


IV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

12.3.2014 - 12:00IV.3.5)

Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage


IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.8)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger

Ansøgning om prækvalifikation skal indleveres i 1 papireksemplar samt på CD-ROM eller USB-nøgle i én samlet pdf-fil i en lukket forsendelse mærket: »Prækvalifikation – Totalentreprise – Erhvervsakademiet Lillebælt, nyt campus i Odense« til den i punkt I.1) angivne kontakt.VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 7
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@ebst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): Fra 1.7.2010 gælder særlige regler og frister for indgivelse af klager, som fremgår af lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.
Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret, såfremt der ved underretning er givet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.
Senest samtidig med indgivelse af en klage til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden og hvis dette ikke er tilfældet, angive om der begæres opsættende virkning af klagen.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

6.2.2014

Send til en kollega

0.197