23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 007-011294
Offentliggjort
10.01.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
17.02.2020 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/119517848.aspx

Udbyder

KAB

Rengøring for Samvirkende Boligselskaber - SAB


KAB

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: KAB
CVR-nummer: 56815910
Postadresse: Vester Voldgade 17
By: København V
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1552
Land: Danmark
Kontaktperson: Michael Børglum
E-mail: mib@kab-bolig.dk
Telefon: +45 33631207

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/119517848.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.kab-bolig.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/119517848.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/119517848.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rengøring for Samvirkende Boligselskaber - SAB

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90911100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af rengøring og vinduespolering for 7 afdelinger under Samvirkende Boligselskaber - SAB.

Tryk her https://permalink.mercell.com/119517848.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 056 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90911300
90919200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedr. rengøring og vinduespolering i 7 boligafdelinger beliggende i Vanløse og tilhørende Samvirkende Boligselskaber - SAB:

— Jyllandshuse 30002, Hanstholmvej 2-4, 2720 Vanløse

— Jydeholmen 30006, Jydeholmen 24-28, 2720 Vanløse

— Stilledal 30012, Stilledal 26-48, 2720 Vanløse

— Rebildhuse 30016, Ålekistevej 114, 2720 Vanløse

— Himmellandshuse 30018, Jydeholmen 57-61, 2720 Vanløse

— Lønstruphuse 30019, Stadilvej 11-15, 2720 Vanløse

— Grøndalslund 30024, Ålekistevej 16-22, 2720 Vanløse.

Kontrakten omfatter:

— Trappevask,

— Rengøring af fælleslokaler, ejendomskontor, vaskeri m.m,

— Vinduespolering i trappeopgange, ejendomskontorer, vaskerier, fælleslokaler m.m.

Rengørings- og vinduespoleringsopgaverne er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og leveringssikkerhed / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 056 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 gange 12 måneder

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder mindstekravene, så vil ordregiver, vælge de ansøgere, som i forhold til den udbudte opgave, samlet set har de bedste kvalifikationer mht.: referencer. Ved udvælgelsen vægter ordregiver positivt, jo mere opgaverne i de anførte referencer minder om opgaverne i den udbudte kontrakt dvs. de beskrevne rengøringsydelser for almene boligadministratorer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner vedr. specifikke rengørings- og vinduespoleringsopgaver og er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøger bedes orienterer grundigt sig i det samlede udbudsmateriale inden anmodning om prækvalifikation.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgere der er omfattet af udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § 135, § 136 og §137 vil blive udelukket fra at deltage i udbuddet. Ansøgere omfattet af udbudslovens § 135, stk. 3 og § 137, nr. 7 vil dog ikke blive udelukket såfremt ansøgeren ligeledes er omfattet af udbudslovens § 135, stk. 4, nr. 3. Ansøgere vil ikke blive udelukket såfremt udbudslovens § 138 er gældende. Dokumentation for ovenstående kan for danske ansøgere/tilbudsgivere bestå i en serviceattest. Serviceattesten udstedes af Erhvervsstyrelsen. Er ansøger ikke fra Danmark og udsteder ansøgers/tilbudsgiver hjemland ikke certifikater eller dokumenter eller dækker disse ikke de omfattede udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, § 136 og § 137, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes der ikke edsaflæggelse i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2. Hvis ansøger skal fremsende dokumentation vedrørende ovenstående udelukkelsesgrunde, må denne dokumentation (f.eks. serviceattest fra Erhvervsstyrelsen) maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Omsætningen i de 3 seneste regnskabsår indenfor det udbudte område;

2) Egenkapital i de 3 senest afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad 1) 3 000 000 DKK ekskl. moms (eller tilsvarende i anden valuta) hvert af de seneste 3 regnskabsår.

Ad 2) Positiv egenkapital hvert år i de tre senest afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) 3 referencer;

2) Erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad 2) Dækningssum på minimum 10 000 000 DKK årligt.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Leverandør skal i forbindelse med udførelse af ydelser under denne kontrakt efterleve ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren er forpligtet til at sikre (herunder også hos eventuelle underleverandører) medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/02/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/02/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Såfremt ansøger har ubetalt forfalden gæld på under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret vil ansøger blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren. Ansøgeren vil dog ikke blive udelukket, såfremt ansøgeren har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne odrning er overholdt.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/01/2020

Send til en kollega

0.109