23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 028-044052
Offentliggjort
10.02.2014
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
24.03.2014 Kl. 16:00

Addresse
RUM as
Att: Mette Flarum Albertsen
Mail: mfa@rumarkitektur.dk

Udbyder

Sorø Kommune

Opdateringer

Annullering
(07.04.2014)

Uafsluttet procedure
Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt

Yderligere supplerende oplysninger:
Efter fristen for ansøgning om prækvalifikation den 24.3.2014, er der kommet betydelig færre ansøgninger end Sorø Kommune havde forventet. Indenfor størstedelen af fagentrepriserne er der færre end 5 ansøgere og inden for én fagentreprise er der nul ansøgere. Der er samlet set ikke indkommet et tilstrækkeligt stort antal ansøgere til at sikre reel konkurrence.

Sorø Kommune har endvidere konstateret, at udbudsbekendtgørelsen indeholder væsentlige uklarheder i forhold til beskrivelsen af fagentrepriserne, som er i strid med det udbudsretlige gennemsigtighedsprincip. Når disse uklarheder ses i sammenhæng med at der ikke er det tilstrækkelige konkurrencegrundlag til at kunne gennemføre udbuddet, har kommunen besluttet at annullere udbuddet og iværksætte et nyt.

Annullationen af udbuddet sker med henblik på at foretage tilretninger af udbudsbekendtgørelsen og iværksætte et nyt udbud på baggrund af denne bekendtgørelse.I stedet for:

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):

Ny Frederiksberg Skole, Sorø

Smedeparken 1

...

I.3) Hovedaktivitet:

Uddannelse.

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion:

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: ja

Yderligere oplysninger om elektronisk auktion: Elektronisk auktion (licitation) vil blive afholdt på Byggeweb.

Læses:
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):

Sorø Kommune

Postadresse: Rådhusvej 8

...

I.3) Hovedaktivitet:

Generelle offentlige tjenester.

IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion:

Der vil blive anvendt elektronisk auktion: Nej.

Ny Frederiksberg Skole, opførelse af ny skole (Rettet) (Annulleret)


Sorø Kommune

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Ny Frederiksberg Skole, Sorø
Smedeparken 1
Kontaktpunkt(er): Sorø Kommune
Att: Flemming Nytofte Nielsen
4180 Sorø
DANMARK
Telefon: +45 60403500
Mailadresse: fnn@soroe.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.soroe.dk

Yderligere oplysninger fås her: RUM as
Emil Møllersgade 41
Kontaktpunkt(er): RUM as
Att: Carsten Amtrup Sørensen
8700 Horsens
DANMARK
Telefon: +45 79433593
Mailadresse: cas@rumarkitektur.dk
Internetadresse: http://rumarkitektur.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Rum as
Emil Møllers Gade 41
Kontaktpunkt(er): RUM as
Att: Carsten Amtrup Sørensen
8700 Horsens
DANMARK
Telefon: +45 79433593
Mailadresse: cas@rumarkitektur.dk
Internetadresse: http://rumarkitektur.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: RUM as
Emil Møllers Gade 41
Kontaktpunkt(er): RUM as
Att: Mette Flarum Albertsen
8700 Horsens
DANMARK
Telefon: +45 79433400
Mailadresse: mfa@rumarkitektur.dk
Internetadresse: http://rumarkitektur.dk


I.2)

Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighedI.3)

Hovedaktivitet

UddannelseI.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nejDel II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Ny Frederiksberg Skole, opførelse af ny skole.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Smedeparken 1, 4180 Sorø.

NUTS-kode DK022


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene


Projektet omfatter opførelse af ny 2-sporet skole i et moderne udtryk, ca. 6.140 m2 i 2 etager samt ca. 730 m2 kælder.
Skolen indrettes med basislokaler, faglokaler (køkken, science, naturværksteder), multisal, fællesområder, personalerum og administration.
Fundering udføres som normal fundering. Bygningen udføres med bærende konstruktioner og hovedskillevægge som præfabrikerede betonelementer og kompositbjælker i stål og beton. Sekundære skillevægge udføres som gipspladevægge og enkelte som porebetonvægge.
Facader udføres med isolering på betonbagvægge, afsluttet med systempuds. Enkelte områder udføres med facadepladesystemer. Solafskærmning udføres med metalpladesystem på bærende stålkonsoller. Vinduer og døre udføres i træ/alu-system, med større partier udført som alu/alu. Gulve udføres med trægulve og epoxybelægninger. Lofter udføres som træuldbetonlofter og mineralulds systemlofter i køkkenområder. Altaner udføres i henholdvis stål med fiberbetonplader samt beton med betonpladebelægning. Tagterrasser udføres med kompositbrædder. Tage udføres med trykfast isolering afsluttet med tagpap.
Indv. trapper og siddetrapper udføres i stål og beton med træbelægning.
Der udføres normaler vvs arbejder, el-arbejder inkl. ABA, ventilationsarbejde inkl. CTS og sprinklerarbejde samt gasinstallationer til faglokaler.

Udv. områder udføres med ca. 8.000 m2 nye belægninger samt ca. 4.000 m2 grønne områder med græs og beplantninger. På udv. legeområder udføres div. legepladsinventar.
Projektet udbydes i følgende entrepriser:
01. Nedrivningsentreprisen (er udbudt tidligere i selvstændigt udbud)
Nedrivning.
02. Jord og kloakentreprisen
Jord
Afløb i jord.
03. Betonentreprisen
Byggepladsarbejder
Beton, generelt og pladsstøbt
Betonelementer, leverance
Betonelementer, montage
Bygningsstål.
04. Murerentreprisen
Støbte undergulve
Beklædning påmuret.
05. Facadepudsentreprisen
Facadeisolering inkl. puds.
06. Tømrerentreprisen
Beklædning monteret
Træ generelt (herunder kompositbrædder til tagterrasse)
Skeletkonstruktioner
Fuger
Lofter
Fast inventar
Indv. døre, vinduer og glas, leverance
Indv. døre, vinduer og glas, montage
07. Inventarentreprisen
Fast inventar (faste skabe etc.)
Specialinventar (designmøbler).
08. Facadelukningsentreprisen
Udv. døre og vinduer, leverance
Udv. døre og vinduer, montage.
09. Tagentreprisen
Tagdækning (isolering + pap).
10. Gulventreprisen
Gulve (træ samt epozy).
11. Smedeentreprisen
Smedearbejder (solafskærmning værn og håndlister).
12. VVS-entreprisen
VVS (vand, varme, gas, sanitet).
13. El-entreprisen
El
ABA
ADK.
14. Ventilationsentreprisen
Ventilation
Bygningsautomation (CTS).
15. Elevatorentreprisen
Elevatorer (indv. m. 3 stop, udv. lift m. 2 stop).
16. Malerarbejde
Maling
Rengøring.
17. Anlægsgartnerentreprisen
Befæstelser
Beplantning.
18. Storkøkkenentreprisen
Storkøkkeninventar (folkekøkken til undervisning og udleveringskøkken).
19. Lab. inventarentreprisen
Laboratorieinventar.


II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45214210


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: jaII.1.8)

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nejII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nejII.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:

Anslået værdi eksklusive moms: 79 000 000 DKKII.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: nejII.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse

Varighed i måneder: 36 (fra tildeling af kontrakten)Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Iht. AB92, og vil fremgå af udbudsmaterialet.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Vil fremgå af udbudsmaterialetIII.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Såfremt tilbud gives som en sammenslutning af virksomheder (konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk ansvar som udpege en befuldmægtiget.III.1.4)

Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Betingelserne i ILO-konvention nr. 94 er gældende. Dette indebærer, at entreprenøren forpligter sig til at sikre, at ansatte, der beskæftiger sig med opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesvilkår, der ikke er mindre gunstige end de som gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.
I det omfang entreprenøren anvender vikarer, underleverandører eller andre til at udføre arbejdet, skal entreprenøren sikre sig, at ovennævnte krav er opfyldt. (kædeansvar).
Sorø kommune har en generel aftale med uddannelsesorganisationen, hvor Sorø kommune til uddannelsesorganisationen oplyser, hvilke firmaer der får tildelt entreprisekontrakter. Herefter kontakter uddannelsesorganisationen firmaerne for drøftelse af muligheden for oprettelse af praktikpladser.III.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Det skal fremgå tydeligt af ansøgningen hvilke/hvilken entreprise(r) der ansøges om deltagelse i.
Anmodning om deltagelse skal fremsendes digitalt, som 1 samlet PDF-dokument, max. 20 Mb, og bør ikke overstige 40 sider.
I anmodning om deltagelse skal følgende oplyses:
A) Oplysning om ansøgers navn, adresse, CVR-nummer, kontaktperson og dennes mail.
B) Kortfattet generel firmabeskrivelse, herunder selskabsmæssige og organisatoriske forhold, herunder: ejerforhold samt antal ansatte medarbejdere indenfor de seneste 3 år.
C) Tro og love-erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger.
Såfremt ansøgningen indsendes af et konsortium, skal oplysningerne om personlige forhold (udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.1)) samt økonomisk og finansiel kapacitet (udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.2)) og teknisk kapacitet (udbudsbekendtgørelsen punkt III.2.3)) afgives for alle deltagere i konsortiet. Mindstekrav vil dog ikke skulle opfyldes for den enkelte konsortiedeltager, men af det samlede konsortium. Såfremt tilbudsgiver ønsker, at der ved vurderingen af tilbudsgivers egnethed skal lægges vægt på underentreprenørs kompetencer, skal tilbuddet vedlægges en erklæring fra den pågældende underentreprenør om, at tilbudsgiver kan disponere over underentreprenørens ressourcer i tilfælde af, at opgaven tildeles tilbudsgiver.III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: D) Oplysning om økonomiske nøgletal for de, om muligt, seneste 3 regnskabsår. Nøgletal skal mindst omfatte oplysninger om omsætning på bygge- og anlægsarbejder, resultat, soliditet og egenkapital.
E) Dokumentation for gyldig erhvervsansvarsforsikring.III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
F): Referenceliste for relevante bygge- og anlægsarbejder udført i fagentreprise indenfor de seneste 3 år. Heraf skal udvælges op til 3 referencer som er sammenlignelige med den udbudte opgave, hvor der for hver reference skal gives en kort beskrivelse af projektet. For hver reference skal endvidere oplyses projektnavn, årstal for udførelse, entrepriseform, omfang og kontaktperson.
G) Entreprenøren skal aflevere nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed for tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne i § 9 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse Nr. 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v., herunder især fra tilsvarende entrepriseopgaver som den udbudte (dvs. et eller flere relevante »faktablade«).
Hvis entreprenøren har fået beregnet nøgletal for mindst 3 tidligere gennemførte entrepriseopgaver inden for de seneste 3 år, skal entreprenøren tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 9, herunder bl.a. vægtet gennemsnit for hvert af de nævnte nøgletal samt oplysning om helt eller delvist afbrudte evalueringssager (dvs. en »karakterbog«).
Hvis entreprenøren ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal entreprenøren aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at entreprenøren kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på de 4 områder.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

BegrænsetIV.1.2)

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet mindsteantal 5: og største antal 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: I lyset af det udbudte projekt, og vurderet ud fra en samlet objektiv helhedsvurdering af det med ansøgningen indsendte materiale, vil udbyder blandt de egnede ansøgere udvælge de 5-7 deltagere i hver entreprise. Der vil ved udvælgelsen bliver lagt vægt på at de ansøgninger, som efter udbyders opfattelse besidder en robust selskabsøkonomi samt har de bedste referencer. I vurderingen vil der specielt blive lagt vægt på ansøgernes erfaring med byggerier af sammenlignelig omfang og kompleksitet. Kravene til og dokumentation af ansøgernes tekniske kapacitet til opfyldelse af udvælgelseskriterierne er nærmere beskrevet i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2).IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen


IV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier

Laveste prisIV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: ja
Yderligere oplysninger om elektronisk auktion: Elektronisk auktion (licitation) vil blive afholdt på Byggeweb.IV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nejIV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

24.3.2014 - 16:00IV.3.5)

Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage

15.4.2014IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.8)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger


Anmodning om deltagelse skal fremsendes digitalt til mailadressen mfa@rumarkitektur.dk
Anmodningen skal fremsendes som 1 samlet PDF-dokument.
Det bemærkes, at udsendelse af udbudsmaterialet forventes at ske i perioden mellem 27.6.2014-31.12.2014. Dato er ikke endelig fastlagt.


VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævnet for Udbud
Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Internetadresse: http://www.klfu.dk


VI.4.2)

Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor den ordregivende myndighed har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
Klager over andre forhold skal indgives inden 6 måneder efter at ordregiver har offentliggjort bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 10 000 DKK.VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

4.2.2014

Send til en kollega

0.122