23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2014/S 028-044011
Offentliggjort
10.02.2014
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
17.03.2014 Kl. 12:00

Addresse
Spectras as
Åbogade 1C
8200 Århus N
Telefon 86229020

Udbyder

Middelfart Kommune

Opdateringer

Resultat
(06.10.2014)

Den 3.11.2014 er kontrakten blandt 2 modtagne tilbud blevet tildelt:
5E BYG A/S
Grønvænget 3
5260 Odense
Mailadresse: info@5e-byg.dk
Telefon: +45 63404140
Internet: www.5ebyg.dk/
Fax: +45 63404141
Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 181.625.000 kr. inklusive moms.
Kontraktens endelige samlede værdi: 181.625.000 kr. inklusive moms.
Kontrakten forventes ikke at ville blive givet i underentreprise.Uafsluttet procedure
Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt

Yderligere supplerende oplysninger

Aflysningen skyldes at ingen af modtagne tilbud er konditionsmæssige.


I stedet for:

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

—.
Læses:
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

Det fremgår af udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5) at nærmere oplysninger om overtagelse af Middelfart Kommunes rådhus i Ejby vil blive udsendt primo marts 2014. Da Middelfart kommune imidlertid ønsker at afsøge mulighederne for kun at sælge en del af ejendommen samt mulighed for efter salget at foretage et mageskifte ved at kommunen overtager en del af ejendommen mod at afgive nabogrunden med det nuværende bibliotek, har Middelfart kommune besluttet at lade oplysningerne fremgå af udbudsmaterialet.
I stedet for:

III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

...

Navn og certifikat på DGNB-rådgiver skal være vedlagt.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet:

...

Seneste 3 års regnskaber.

Oplysningerne dokumenteres ved en revisorerklæring.

Finansieringstilsagn fra bank eller lignende vedrørende boligbyggeri.

Ovenstående krav gælder også for et konsortium og investor.
Læses:
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

...

Navn og certifikat på DGNB-rådgiver skal være vedlagt.

Kravet om DGNB certificering gælder kun rådhusbyggeriet.

III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet:

...

Seneste 3 års regnskaber.

Ovenstående krav gælder også for et konsortium og investor.

Opførelse af nyt bycenter bestående af rådhus, boliger og butikker (Rettet) (Rettet) (Annulleret) (Resultat) (Resultat)


Middelfart Kommune

Bygge- og anlægsarbejder
Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed


I.1)

Navn, adresser og kontaktpunkt(er)


Middelfart Kommune
Østergade 11
Kontaktpunkt(er): Middelfart
Att: Morten Aastrup Laustsen
5500 Middelfart
DANMARK
Telefon: +45 88885500
Mailadresse: morten.aastruplaustsen@middelfart.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.middelfart.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: SPECTRAS A/S
Åbogade 1C
Att: Steen Lyck
8200 Århus
DANMARK
Telefon: +45 86229020
Mailadresse: sln@spectras.dk


I.2)

Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighedI.3)

Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenesterI.4)

Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne


Del II: Kontraktens genstand


II.1)

Beskrivelse


II.1.1)

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Opførelse af nyt bycenter bestående af rådhus, boliger og butikker.II.1.2)

Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne

Bygge- og anlægsarbejder

NUTS-kode DK031


II.1.3)

Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontraktII.1.4)

Oplysninger om rammeaftale


II.1.5)

Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

Opgaven omfatter projektering og opførelse af rådhus, boliger og butikker.

Derudover omfatter opgaven køb af boligbyggeretter til opførelse af ca. 6 000 m2 boliger samt forpligtigelse til at opføre ca. 6 000 m2 boliger og eventuelt kælderarealer. De prækvalificerede skal ved afgivelse af bud vedlægge finansieringstilsagn fra pengeinstitut eller lignende, dækkende købesummen for byggeretterne samt dækkende de estimerede omkostninger ved opførelse af 6 000 m2 boliger.
Udover ovennævnte påtager de bydende sig forpligtelse til at købe Middelfart Kommunes rådhus i Ejby fra tidspunktet for Middelfart Kommunes ibrugtagning af det nye rådhus, og de bydende skal ved afgivelse af bud på totalentreprise m.m. vedlægge finansieringstilsagn for køb af Middelfart Kommunes rådhus i Elby. (Middelfart kommune forbeholder sig retten til at trække købsforpligtigelser af rådhuset i Ejby ud af konkurrencen for selv at beholde rådhuset i Ejby. Nærmere oplysninger herom og hvilke mindre købsforpligtigelser der så evt. måtte blive krævet, vil blive udsendt senest primo marts 2014).
Bygherrerollen fordeler sig på følgende vis:
Middelfart Kommune er bygherre for rådhusbyggeri og udenomsanlæg m.m., Kulturøens ByCenter AS er bygherre for butiksbyggeri m.m., og bygherrerollen for boligbyggeri m.m. udbydes via nærværende udbud.
Kontrakten forventes indgået 1.7.2014, og byggeriet forventes afleveret ca. 1.12.2016.


II.1.6)

CPV-glossaret (common procurement vocabulary)


45000000


II.1.7)

Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nejII.1.8)

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nejII.1.9)

Oplysninger om alternative tilbud


II.2)

Kontraktens mængde eller omfang


II.2.1)

Samlet mængde eller omfang:

Projektering og opførelse af rådhus, boliger og butikker på ca. 16.350 etagemeter.

Rådhusbyggeri udgør ca. 7 350 m2.

Butiksbyggeri udgør ca. 3 000 m2.

Boligbyggeri udgør ca. 6 000 m2.
Kælder etableres under dele af bygningen.


II.2.2)

Oplysninger om optioner

Optioner: nejII.2.3)

Oplysninger om forlængelse

Denne kontrakt kan forlænges: nejII.3)

Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse


Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger


III.1)

Kontraktbetingelser


III.1.1)

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Fremgår af udbudsmaterialet.III.1.2)

De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Betaling i henhold til ABT93 (Rådhus og butiksbyggeri).III.1.3)

Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Totalentreprenør eller konsortium bestående af totalentreprenør, arkitektfirma, ingeniørfirma, landskabsarkitekter, DBNG-rådgiver og særlige rådgivere. Såfremt der er tale om et konsortium skal der vedlægges en erklæring om solidarisk hæftelse.
Investor til finansiering af boligerne (tredjepart eller totalentreprenør).
Firmanavn, adresse og oplysninger på kontaktperson skal være oplyst.
Navn og certifikat på DGNB-rådgiver skal være vedlagt.III.1.4)

Andre særlige vilkår

Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nejIII.2)

Betingelser for deltagelse


III.2.1)

De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tro og love-erklæring om ubetalt gæld til det offentlige.
Serviceattest vil blive krævet ved den vindende tilbudsgiver.III.2.2)

Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Nedenstående oplysninger skal oplyses af alle deltagende firmaer:
Omsætning og egenkapital de seneste 3 år.
Omsætning i forbindelse med totalentrepriser.(de seneste 3 år).
Omsætning med et bebygget areal på over 5 000 etagemeter (de seneste 3 år).
Seneste 3 års regnskaber.
Oplysningerne dokumenteres ved en revisorerklæring.
Finansieringstilsagn fra bank eller lignende vedrørende boligbyggeri.
Ovenstående krav gælder også for et konsortium og investor.III.2.3)

Teknisk kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Nedenstående oplysninger skal oplyses af alle deltagende firmaer:
Referencer for de seneste 3 år. Byggerier med et bebygget areal på over 5 000 etagemeter vil blive betragtet som primære.
CV for totalentrepriseleder, byggeleder samt projekteringsleder.
Krav gælder også for et konsortium.III.2.4)

Oplysning om reserverede kontrakter


III.3)

Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter


III.3.1)

Oplysninger om en bestemt profession


III.3.2)

Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen


Del IV: Procedure


IV.1)

Type procedure


IV.1.1)

Type procedure

BegrænsetIV.1.2)

Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Forventet mindsteantal 5IV.1.3)

Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen


IV.2)

Tildelingskriterier


IV.2.1)

Tildelingskriterier


IV.2.2)

Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nejIV.3)

Administrative oplysninger


IV.3.1)

Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:


IV.3.2)

Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

nejIV.3.3)

Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter

Skal der betales for dokumenterne?: nejIV.3.4)

Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

17.3.2014 - 12:00IV.3.5)

Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage


IV.3.6)

Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

dansk.IV.3.7)

Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud


IV.3.8)

Åbning af bud


Del VI: Supplerende oplysninger


VI.1)

Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nejVI.2)

Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejVI.3)

Yderligere oplysninger

Der betales et vederlag på 250 000 DKK ekskl. moms til tilbudsgiverne som ikke vinder.
Prækvalifikationsansøgningen skal afleveres i 4 eksemplarer til Spectras as, Åbogade 1C, 8200 Århus N, DANMARK. Telefon 86229020.VI.4)

Klageprocedurer


VI.4.1)

Organ med ansvar for klageprocedurerne


Klagenævn for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17
2100 København Ø
DANMARK


VI.4.2)

Indgivelse af klager


VI.4.3)

Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK


VI.5)

Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

5.2.2014

Send til en kollega

0.298