23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 242-593962
Offentliggjort
16.12.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Kampsportens Hus - Totalentreprise


Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Byggeri København, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
Postadresse: Nyropsgade 3
By: København
NUTS-kode: DK011
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Inga Marie Thornval
E-mail: B79E@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.byk.kk.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Kampsportens Hus - Totalentreprise

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Københavns Kommune planlægger et nyt idrætsbyggeri ved Nørrebro Station i København – Kampsportens Hus. Kampsportens Hus skal være et foreningshus med træningsfaciliteter primært møntet på asiatisk kampsport. Byggeriet er planlagt opført på Skodagrunden beliggende på hjørnet af Lygten og Frederikssundsvej, hvor en række stedsspecifikke forhold og udfordringer knytter sig til grundens placering i byen. Projektet omfatter følgende forhold:

- Byggemodning,

- 3 000 m2 bygning med træningssale, omklædningsfaciliteter og fællesarealer samt parkeringskælder,

- 2 000 m2 udearealer til brug for husets brugere og lokale borgere,

- Insitu støbt råhus og glas-alu facade.

Projektet har frem til nu været udbudt i en to-faset projektkonkurrence. Totalentreprisekontrakten udbydes på grundlag af projektforslag, hvor bygherrens rådgiver overgår til totalentreprenøren.

For yderligere oplysninger henvises til det samlede udbudsmateriale.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 102 795 000.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45212100
45212222
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kampsportens Hus har frem til nu været udbudt i en to-faset projektkonkurrence. Det vindende projekt er udarbejdet af entasis a/s med rådgivende ingeniører Henry Jensen a/s som underrådgivere (herefter samlet benævnt totalrådgiver).

Kampsportens Hus har siden projektkonkurrencen gennemgået en disponeringsfase, hvor brugere og drifts-personale har indgået i arbejdet for at sikre et afstemt projektforslag. Dette er blevet udarbejdet på baggrund af en række byggeudvalgsmøder samt møder med relevante interessenter. Brugerprocessen er afsluttet ved det udbudte projektforslag.

Totalentreprisekontrakten udbydes på grundlag af projektforslag, der indeholder beslutninger om byggeriets æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning.

Det kan oplyses, at den udbudte opgave omfatter projektering. Omfanget af denne projektering fremgår af tegningsmateriale og de arbejdsbeskrivelser, der ligger i udbudsmaterialet.

Opgaven gennemføres i 2 faser:

Fase 1 er en optimeringsfase, hvor totalentreprenøren, underrådgiver og bygherren alle deltager. Fasen indledes på baggrund af et projektforslag, der indeholder beslutninger om byggeriets æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsning. Optimeringsfasen afsluttes med et optimeret projektforslag. Sideløbende opstartes et myndighedsprojekt. Formålet med fasen er blandt andet at etablere de bedste rammer for et fremtidigt samarbejde mellem byggeriets parter, at inddrage entreprenørens kompetencer i projektet på et tidligt tidspunkt samt at give alle parter medejerskab. Der er afsat ca. 2 måneder til at gennemføre fasen.

Fase 2 består i færdiggørelse af myndighedsprojekt samt færdigprojektering (Hovedprojekt) og udførelse af entreprisen. Fasen indledes på baggrund af resultatet af fase 1, herunder et optimeret projektforslag. Kampsportens Hus skal afleveres ved udgangen af 2021.

For Fase 1 indgås en betinget totalentreprisekontrakt samt en samarbejdsaftale. Totalentreprisekontrakten bliver endelig ved opfyldelse af nærmere beskrevne betingelser, hvorefter der overgås til fase 2. Samtidig med indgåelse af den betingede totalentreprisekontrakten, overgår totalrådgiver som underrådgiver til totalentreprenøren.

Vinderen af nærværende udbud tildeles således en betinget totalentreprisekontrakt samt en samarbejdsaftale. Efter gennemført optimeringsfase forventes totalentreprisekontrakten at blive endelig.

Der henvises til udkast til betinget totalentreprisekontrakt med bilag, herunder udkast til samarbejdsaftale (Bilag 4).

Kampsportens Hus er finansieret af A.P. Møller Fonden, Nordeafonden, Lokale og anlægsfonden og Kø-benhavns Kommune i fællesskab. Kampsportens Hus er underlagt rammerne for kommunalt byggeri.

Opgaven udbydes med en tilbuds-targetpris på 70 000 000 DKK. Tilbuds-targetprisen er inkl. optioner og dækker alle udgifter til gennemførelse af entreprisen, herunder men ikke begrænset til håndværkerudgifter, byggeplads, vejrligsbestemte vinterforanstaltninger, dækningsbidrag, risiko, totalentreprenørens projekteringsudgifter. Der henvises til tilbudslistens beskrivelse af de enkelte udgiftsposter. Dog indeholder tilbuds-targetprisen ikke udgifter til totalrådgiver. Udgifter hertil vil blive tillagt den endelige entreprisesum som beskrevet i betinget totalentreprisekontrakt.

Ordregiver gør særligt opmærksom på, at tilbuds-targetprisen ikke er et absolut loft, men ordregivers estimat på de samlede entrepriseudgifter. De bydende har mulighed for at byde ind med en højere pris end tilbuds-targetprisen, jf. nærmere afsnit 5.1.1. pris og 5.2 tilbudsevaluering.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Proces, samarbejde og risikohåndtering / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Oplysningerne fremgår af udbudsmaterialet.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 091-217498
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Kampsportens Hus - Totalentreprise

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
12/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S
CVR-nummer: 79095311
Postadresse: Paul Bergsøes Vej 18
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 70 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 102 795 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på web-adressen www.rib-software.dk (også benævnt Byggeweb) fra dags dato.

Udbuddet har titlen "Kampsportens Hus - Totalentreprise" og Byggeweb-udbudsnummeret TN864278A.

For anvendelse af Byggeweb Udbud henvises til ”Byggeweb – Tilbudsgivermanual”. Spørgsmål vedrørende anvendelsen kan rettes til:

RIB A/S

Tlf. 35 245 250 (tryk 2)

support@rib-software.dk

Ansøgning om prækvalifikation skal afgives på dansk.

Ved ansøgning om prækvalifikationen fremsendes følgende:

- Udfyldt ESPD (ESPD’et tilgås på den projektspecifikke udbudsweb på byggeweb),

- Referencer (medmindre de indskrives i ESPD’et).

Ansøgningen om prækvalifikation skal afleveres digitalt på www.rib-software.dk under det konkrete udbud. Der henvises i det hele taget til ”Byggeweb Udbud – Tilbudsgivermanual”.

Der henvises desuden til udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgået kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 4171500

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/12/2019

Send til en kollega

0.125