23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 242-593729
Offentliggjort
16.12.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
15.01.2020 Kl. 23:59

Udbyder

Guldborgsund Kommune

Opdateringer

Rettelse
(24.12.2019)

II.1.5
I stedet for:
Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 143 000 000 DKK
Læses:
Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 142 000 000 DKK

II.2.9
I stedet for:
Forventet antal ansøgere: 5
Læses:
Forventet antal ansøgere: 4

Ny skole i Sundby - totalentreprise i partnering


Guldborgsund Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Kommune
Postadresse: Parkvej 37
By: Nykøbing Falster
NUTS-kode: DK012
Postnummer: 4800
Land: Danmark
Kontaktperson: Lasse Bergmann
E-mail: lb@lilholmogpartnere.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.guldborgsund.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://guldborgsund.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/43016791-8251-42b3-88fb-3c1362ef06cf
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ny skole i Sundby - Totalentreprise i partnering

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 - IA01 - FA03 - EA12 - EA13
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Guldborgsund Kommune ønsker at opføre en ny folkeskole i Sundby som barmarksprojekt på en nyerhvervet grund.

Den ny skole i Sundby skal opføres som 2-sporet skole fra 0.–9. klasse med tilknyttet CKR-afdeling, ligesom der skal opføres en integreret sportshal. I alt ca. 580 børn samt ca. 100 ansatte.

Byggeriet andrager et samlet etageareal på min. 8 453 m2.

Overordnet rummer skolen følgende funktioner:

— 0.–9. klasse samt SFO 1+2/Ungdomsklub,

— Faglokaler for naturvidenskab og praktisk/musiske fag,

— Faglokaler for madkundskab,

— CKR samt special-SFO,

— Sportshal (med omklædning),

— Velkomstcenter, bibliotek og kantine,

— Ledelse, administration samt personalefaciliteter,

— Udeområder, herunder interne trafikforanstaltninger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 143 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71220000
71320000
71420000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Industriparken 4b

4800 Nykøbing Falster

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven udbydes i totalentreprise med partnering, hvor teamet bestående af entreprenør-, arkitekt- ingeniør- og landskabsarkitektkompetencer gennemfører projektering og udførelse i et tæt og værdibaseret samarbejde, herunder også i forhold til bygherren og brugere.

Kontrakten indgås som en partneringaftale, der underskrives af alle teamets parter, men hvor alene entreprenøren hæfter for teamets ydelser. Aftalen udføres med ABT18 som aftalegrundlag og omfatter endvidere en økonomisk incitamentsaftale.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen af prækvalifikationsansøgere finder sted på grundlag af en helhedsvurdering af, hvilke egnede prækvalifikationsansøgere, der dokumenterer den mest relevante erfaring med sammenlignelige projekter udført indenfor de seneste 5 år. Ved sammenlignelige projekter forstås byggeprojekter, der indeholder følgende elementer:

1) Opgaver vedr. udførelse af ny folkeskole med tidlig entreprenørindragelse eller totalentreprise;

2) Opgaver vedr. udførelse af byggeri med incitamentsstrukturer og/eller åbne kalkulationer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 eller de i udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 1-6 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde.

Ansøgeren skal aflevere ESPD’et som en del af ansøgningen. ESPD’et indeholder ansøgers erklæring i henhold til de opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet. Erklæringer, som er givet på anden vis end via ESPD’et, tages ikke i betragtning, se punkt VI.3.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal i relation til økonomisk og finansiel kapacitet udfylde følgende afsnit B i del IV i ESPD’et:

Finansielle nøgletal:

Under dette punkt i ESPD’et skal ansøger oplyse soliditetsgraden for de seneste 3 disponible regnskabsår. Soliditetsgraden skal fremgå af boksen ”Nøgletal”. I boksen ”Beskrivelse” skal ansøger oplyse både egenkapital og værdien af de samlede aktiver, således at ordregiver kan se soliditetsgradens beregningsgrundlag.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 10% i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som virksomhedens samlede egenkapital i forhold til virksomhedens samlede aktiver, udregnet i procent. Soliditetsgraden udregnes således: (samlet egenkapital/samlede aktiver) * 100 = soliditetsgrad.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes soliditetsgraden som ansøgerens og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktivet udregnet i procent. De støttende enheder skal i dette tilfælde afgive en støtteerklæring, som desuden bekræfter, at de støttende enheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse jf. udbudslovens § 144, stk. 6. De støttende enheder skal i deres støtteerklæring bekræfte denne hæftelsesforpligtelse. Skabelon til brug for støtteerklæring kan hentes på Ajour-platformen.

Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver udregnet i procent.

Hvis ansøgeren direkte eller indirekte har ejerandele i en støttede enhed eller vice versa, beregnes soliditetsgraden på grundlag af virksomhedernes konsoliderede regnskabstal. Det samme gælder, hvis en sammenslutningsdeltager har direkte eller indirekte ejerandele i en anden sammenslutningsdeltager. De pågældende virksomheder skal i dette tilfælde afgive de oplysninger i ESPD’et, der er nødvendige for at foretage en korrekt beregning.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal levere en referenceliste med beskrivelse af op til i alt 4 referencer for hver af de nedenstående 2 kategorier af byggeprojekter, jf. i øvrigt om eESPD’et i afsnit VI.3 nedenfor: Referencerne skal indeholde oplysninger om følgende:

— Projektets betegnelse og adresse samt navn på bygherre,

— Byggeriets funktion og projektets størrelse (m2 og entrepriseudgifter),

— Tidspunkt for opgavens udførelse,

— Ansøgerens rolle i projektet,

— Kort beskrivelse af projektet, herunder karakteristika vedrørende følgende kategorier:

1) Opgaver vedr. udførelse af ny folkeskole med tidlig entreprenørindragelse eller totalentreprise;

2) Opgaver vedr. udførelse af byggeri med incitamentsstrukturer og/eller åbne kalkulationer.

Hver reference bør maksimalt fylde 1 A4-side (ud over teksten i ESPD’et). Referencerne uploades i Ajour som en supplerende fil. Hvis der angives flere end 4 referencer, indgår kun de 4 førstnævnte referencer i hver kategori i vurderingen.

Såfremt ansøgerne baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, skal underrådgiveren afgive en støtteerklæring der tilkendegiver, at ansøgeren råder over den tekniske og faglige formåen for kontraktens gennemførelse, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon til brug for støtteerklæring kan hentes på Ajour-platformen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at der afleveres min. 1 reference indenfor hver af de 2 kategorier.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til partneringaftalen, som indgår i udbudsmaterialet, herunder sociale klausuler.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/01/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/02/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgere skal udfylde og uploade eESPDèt som beskrevet nedenfor – se også punkt III.1.1 ovenfor:

Udfyldt og underskrevet ESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil).

Samtlige deltagere i et konsortium, forstået som en sammenslutning af økonomiske aktører, skal hæfte solidarisk for tilbuddet og opfyldelsen af den tildelte kontrakt samt udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere i konsortiet. Samtlige deltagere i konsortiet skal aflevere en udfyldt ESPD. Skabelon til brug for konsortieerklæring kan hentes på Ajour-platformen.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet eller tekniske og faglige kapacitet, skal ansøger udover støtteerklæring vedlægge et særskilt eESPD med de oplysninger, der anmodes om i ESPDèt del II.A og B, del III og del VI for hver enhed, som ansøger støtter sig på.

I den af ansøgeren udfyldte eESPD-fil (genereret ved anvendelse af udbudsdokumentet eESPD-fil) skalfølgende udfyldes:

— Del II. A Den økonomisk aktør,

— Del II. B Den økonomisk aktørs repræsentanter,

— Del II. C Udnyttelse af andre enheders kapacitet,

— Del II. D Oplysninger om underleverandører, hvis kapacitet den økonomiske aktør ikke baserer sig på,

— Del III. A, B og C Udelukkelsesgrunde,

— Del IV. B Økonomisk og finansiel formåen (egenkapital og samlede aktiver for de seneste 3 års offentliggjorte regnskaber udfyldes i ”øvrige økonomiske og finansielle krav”),

— Del IV. C Teknisk og faglig formåen,

— Del V Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere (afkryds i ja, for at kravene er opfyldt),

— Del VI Afsluttende erklæring/underskrift.

EESPD’en udfyldes ved, at prækvalifikationsansøgeren importerer bygherrens eESPD-skabelon-fil (udbudsdokument - eESPD-fil) i Ajours værktøj vedr. ESPD og efter udfyldelse eksporteres pdf-fil og xml.-fil, der uploades som en del af anmodningen, gerne både som pdf og xml.

EESPD-filen kan ikke åbnes ved at ”klikke” på den.

Udfyldning af del II.D om underleverandører skal omfatte navnene på de arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektfirmaer, som indgår i entreprenørens team, medmindre disse firmaer indgår i Del II.C som enheder, som ansøger baserer sin økonomiske og finansielle eller tekniske og faglige kapacitet på.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en vejledning til eESPD. I forbindelse med prækvalifikationsfasen er det muligt at stille spørgsmål.

Spørgsmål skal stilles på dansk og via Ajour.

Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf vil i anonymiseret form blive uploadet på Ajour. Besvarelse af spørgsmål sker på dansk.

Skriftlig besvarelse og eventuelle rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet skal betragtes som en del af det samlede udbudsmateriale.

Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage inden fristen for ansøgning, vil som udgangspunkt blive besvaret efter ansøgningsfristens udløb.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden bestemte frister. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregivers bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Mere udførlig beskrivelse kan findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/12/2019

Send til en kollega

0.113