23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 240-589822
Offentliggjort
12.12.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Miljøstyrelsen

Rammeaftale vedr. Miljøstyrelsens kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler


Miljøstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Antvorskov Allé 139
By: Slagelse
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 4200
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Kruse
E-mail: hekru@mst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedr. Miljøstyrelsens kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90720000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Formålet med udbuddet er at indgå en rammeaftale om kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler, så Miljøstyrelsen kan opfylde kemikalielovens krav om tilsyn og kontrol med bekæmpelsesmidler. Bekæmpelsesmidler omfatter i denne sammenhæng både pesticider og biocider, og vil i det efterfølgende materiale blive benævnt som bekæmpelsesmidler med mindre andet er angivet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 400 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90720000
90721500
90740000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Nærværende rammeaftale omfatter følgende delopgaver:

1) Årlige kontrolanalyser af aktiv stoffer, urenheder og hjælpestoffer i bekæmpelsesmidler;

2) Ad hoc analyser for identifikation af indholdet af aktiv stoffer, urenheder og hjælpestoffer i mulige ulovlige bekæmpelsesmidler;

3) Ad hoc vurderinger af aktivstoffers specifikationer hhv. pesticider og biocider;

4) 2 årlig rapporteringer (på hhv. pesticider og biocider) til Miljøstyrelsen af analysekontrollen af indholdsstoffer i bekæmpelsesmidler;

5) Årlig rapportering til EU om analysekontrol med pesticider;

6) 3 årlige statusmøder samt deltagelse i EU møder m.m. samt generel rådgivning.

Der er tale om en rammeaftale, som ordregiver kan trække på efter behov inden for en fastlagt økonomisk ramme. Det forventede træk på rammeaftalen fremgår af kravspecifikationens afsnit 2. Den anførte volumen skal udelukkende opfattes som vejledende/forventet. De konkrete opgaver vil variere fra år til år, og kontakten udbydes derfor som en rammeaftale, der fastlægger vilkårene for udførelsen af de opgaver, som løbende skal udføres.

Der er afsat følgende midler til gennemførelse af opgaver på rammeaftalen:

— 2 000 000 DKK årligt til analyser og afrapportering (pesticid),

— 500 000 DKK årligt til analyser og afrapportering (biocid),

— Op til 1 600 000 DKK til ad hoc vurderinger af aktivstoffers specifikationer.

Det bemærkes, at beregningen af den samlede pris for håndtering af konkrete opgaver skal baseres på de timepriser, som afgives ved tilbudsafgivelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvaliteten af den tilbudte løsning (koncept for opgaveløsning) / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 20
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er tilknyttet en økonomisk option på 1 000 000 DKK årligt i tilfælde af at der afsættes yderligere midler til kontrolopgaver inden for rammeaftalens anvendelsesområde.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 164-402894
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Teknologisk Institut, Life Science - Kemisk og Mikrobiologisk Laboratorium
CVR-nummer: 56976116
Postadresse: Kongsvang Allé 2
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 20 400 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 400 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/12/2019

Send til en kollega

0.094