23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 240-589783
Offentliggjort
12.12.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Totalrådgivning ifm. nyt center for diabetes


Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Byggeri København
Postadresse: Nyropsgade 3
By: København
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgitte Katborg Laursen
E-mail: E44j@kk.dk
Telefon: +45 29291258

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.byk.kk.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Totalrådgivning ifm. nyt center for diabetes

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med udformning af nyt center for diabetes i De Gamles By på Nørrebro. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på byggeweb under TN029475A.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med udformning af nyt center for diabetes i De Gamles By på Nørrebro. Det nye center for diabetes, der skal opføres, er ca. 3 000 m2, hvor der er fokus på bevægelse, sundhed og det gode måltid. Der ønskes et rekreativt åndehul, som skaber sammenhæng med De Gamles By og det omkringliggende lokalområde. Byggefeltet er beliggende imellem Møllegade og Hans Kirks Vej, og præciseres parallelt med udviklingen af ny helhedsplan og lokalplan for De Gamles By.

Der er et ønske om at undersøge muligheden for at udføre et etagebyggeri, hvor den primære konstruktion udføres i træ. Totalrådgiver skal i forbindelse med opgaven undersøge og afdække mulighederne herfor. Der er desuden et ønske om at indtænke genbrug af materialer og integrere begrønning i og omkring bygningen.

For at center for diabetes kan bygges i De Gamles By, er det nødvendigt med en ny lokalplan. Der gennemføres en lokalplanproces parallelt med at totalrådgiver udarbejder byggeprogram og dispositionsforslag. Når lokalplanen sendes i høring, sker det på baggrund af totalrådgivers dispositionsforslag. Totalrådgiver skal forvente en meget intensiv periode fra kontrakten indgås og til aflevering af godkendt dispositionsforslag, idet det er forventningen, at lokalplanen skal i høring primo september 2020.

Kontrakt indgås på baggrund af ABR18.

Der henvises i øvrigt til opgavebeskrivelsen samt ydelsesbeskrivelsen for en nærmere beskrivelse af opgavens art og omfang.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og bemanding / Vægtning: 25
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens indhold og løsning / Vægtning: 25
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ordregiver anvender de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. For så vidt angår udelukkelsesgrunden i § 137, stk. 1, nr. 3, er anvendelsen begrænset til de tilfælde, hvor ansøger har begået handlinger, der har ført til domfældelse for overtrædelse af gældende skattelovgivning indenfor det område, hvor virksomheden udøver sit erhverv.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 157-388087
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Totalrådgivning ifm. nyt center for diabetes

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
06/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Dorte Mandrup A/S
CVR-nummer: 21680605
By: København V
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1620
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 7 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

Dorte Mandrup A/S har budt ind med underrådgiverne Bisgaard Landskabsarkitekter ApS, AB Clausen A/S Rådgivende Ingeniører samt SPANGENBERG & MADSEN Rådgivende Ingeniører A/S.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ved ansøgning om prækvalifikationen uploades følgende på byggeweb:

- Udfyldt ESPD (ESPD er tilgængeligt via byggeweb under fanen "afleveringskrav"),

- Liste med referencer (medmindre de indskrives i ESPD’et).

Baserer en ansøger sig på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle for at opfylde mindstekravet om en positiv egenkapital de seneste 2 tilgængelige regnskabsår, jf. pkt. III.1.2 ovenfor, skal ansøger dokumentere, at denne eller disse andre enheder er juridisk forpligtet over for ansøger/tilbudsgiver. Udbudsmaterialets skabelon bedes her anvendt. Der skal også vedlægges en støtteerklæring i den situation, hvor ansøger vedlægger en eller flere referencer fra en anden juridisk enhed end ansøger selv, som dokumentation for, at ansøger har erfaring med relevante projekter, jf. pkt. II.2.9. Det bemærkes, at der er forskel på hvilken skabelon, der skal anvendes afhængig af om det vedrører økonomisk og finansiel formåen eller teknisk og faglig formåen. For vejledning i, hvordan den støttende enhed skal udfylde ESPD'et, henvises til ordregivers vejledning til udfyldelse af ESPD'et.

Ansøgningen om prækvalifikation skal afleveres digitalt på www.rib-software.dk under det konkrete udbud. Der henvises i det hele taget til ”Byggeweb Udbud – Tilbudsgivermanual”.

Forud for ansøgningsfristen kan ansøgere stille spørgsmål til udbuddet. Spørgsmål skal stilles på det konkrete byggeweb udbud under ”Spørgsmål og svar”. Besvarelse af spørgsmål vil ske hurtigst muligt og løbende via byggeweb.

Alle spørgsmål, der stilles senest 14 dage før ansøgningsfristen, vil blive besvaret. Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før ansøgningsfristen, vil alene blive besvaret i det omfang, at besvarelse kan afgives senest 6 dage før ansøgningsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før ansøgningsfristen, kan ikke forventes besvaret. I særlige tilfælde kan ordregiver vælge at besvare senere indkomne spørgsmål.

Udvalgte ansøgere vil i forbindelse med prækvalifikation blive afkrævet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et, hvis oplysningerne ikke er offentligt tilgængelige.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgået kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: København
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/12/2019

Send til en kollega

0.109