23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 236-579676
Offentliggjort
06.12.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Aalborg Kommune

Ombygning og modernisering af Gl. Lindholm Skole - totalrådgivning


Aalborg Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Kommune
CVR-nummer: 29189420
Postadresse: Danmarksgade 19
By: Aalborg
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Thorup Frederiksen
E-mail: loft@aalborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.aalborg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Renovering af skole

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Ombygning og modernisering af Gl. Lindholm Skole - totalrådgivning

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Projektet omfatter ombygning og modernisering af Gl. Lindholm Skole som vil sætte sit tydelige spor på hele skolen, og danne en helt ny ramme for læring i tråd med skolens vision og pædagogiske praksis.

Skolens samlede bruttoareal inkl. svømmehal og idrætshal er ca. 11 655 m2 og det område der skal moderniseres på ca. 6 740 m2 fordelt på kælder, stue og 1. sal. Ombygningen og modernisering skal bl.a. indeholde nye rummøbler, renovering af overflader, nye og renoverede toiletter, renovering af faglokaler og etablering af ventilationsanlæg mv.

Der er gennemført en grundig brugerproces med repræsentanter fra skolen som har resulteret i et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget danner udgangspunktet for den videre bearbejdning.

Gl. Lindholm skole vil være i drift under ombygningen og moderniseringen af skolen, hvorfor byggestyringen og byggeledelsen har stor betydning i dette projekt.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 046 800.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

Lindholm

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Gl. Lindholm Skole er en 2-3 sporede folkeskole med ca. 630 elever hvor klassetrinene spænder fra 0.- 9. klasse. Udover de almindelige klasser er der specialklasserne I (Indlæringsvanskeligheder) med ca. 30 elever og L (Tilknytningsforstyrrede elever) med ca. 39 elever hvor der skal tages hensyn til meget forskellige behov. I alt er der ansat ca. 65 lærere og 30 personer i forbindelse med Skolefritidsordning (Herefter DUS).

Bygningerne på Gl. Lindholm Skole indeholder herudover, DUS for 0.-3. klasse med 3 underafdelinger, der hver har ca. 75 børn, svømmehal, gymnastikforeninger, fodboldklub og andre sportsaktiviteter.

Ved gennemførelse af totalrådgiverudbuddet ønsker Aalborg Kommune at finde en totalrådgiver, som kan forestå udarbejdelsen, gennemførelse og færdiggørelse af projektet til ombygning og modernisering af Gl. Lindholm Skole. Totalrådgiveren skal udarbejde projektforslag og hovedprojekt på baggrund af det udarbejde dispositionsforslag som er en del af udbudsmaterialet. Herudover skal totalrådgiveren varetage projektering, brugerinvolvering, udbud i hovedentreprise og separat udbud på inventar, fagtilsyn og byggeledelse igennem hele byggeperioden.

Gl. Lindholm skole vil være i drift under hele udførelsesfasen, hvorfor byggestyringen og byggeledelsen har stor betydning i dette projekt.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding/CV’er / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Metode og proces / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 20
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 109-265564
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
26/11/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Erik Arkitekter
CVR-nummer: 26656214
Postadresse: Skibborgade 3
By: Ålborg
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 046 800.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ansøgningens form:

Ansøgningen skal afleveres digitalt på www.tenderkonnect.dk jf. afsnit I.3) og skal bestå af:

— Evt. et kort følgebrev med angivelse af navn på hovedansøger og eventuelle underrådgivere,

— Udfyldt ESPD fra ansøger og særskilte ESPD fra eventuelle underrådgivere, pdf-fil af den elektroniske ESPD må gerne vedlægges,

— Evt. bilag med en gengivelse af de referencer der er anført i ESPD'en plus billedmateriale.

Vejledning til brug af Tenderkonnect og den elektroniske ESPD findes på https://www.truelink.dk/truetender-vejledninger

Spørgsmål til prækvalifikation:

- Spørgsmål til prækvalifikationen kan stilles og vil blive besvaret på www.tenderkonnect.dk

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/12/2019

Send til en kollega

0.141