23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 234-573779
Offentliggjort
04.12.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
15.01.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Aarhus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn

Vindere

Valgt rådgiver

(13.10.2020)
AART architects DK A/S
Mariane Thomsens Gade 1C, 9.
8000 Aarhus

Totalrådgivning vedrørende Viby Syd


Aarhus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Kommune
CVR-nummer: 55133018
Postadresse: Brabrand
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8220
Land: Danmark
Kontaktperson: Lene Hedemark
E-mail: lenhe@aarhus.dk
Telefon: +45 41859766

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aarhus.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligforeningen Århus Omegn
CVR-nummer: 45861317
Postadresse: Viby J
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Buhrkall
E-mail: morten@aarhusomegn.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aarhusomegn.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN127549A&date=1575270816412
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af totalrådgivning vedrørende Viby Syd

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Boligforeningen Århus Omegn og Aarhus Kommune udbyder i fællesskab totalrådgiverudbud i forhandling vedrørende design, projektering og opførelse af et kontor- og medborgerhus samt omkringliggende byrum i Viby Syd.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
71500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Viby Syd i Aarhus

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Boligforeningen Århus Omegn og Aarhus Kommune udbyder totalrådgivning af et kontor- og medborgerhus samt omkringliggende byrum i Viby Syd.

Kontor- og medborgerhuset på ca. 4 500 m2 omfatter arbejdspladser til Aarhus Kommune og Boligforeningen Århus Omegns Administration samt et Medborgerhus. Byrummene omfatter et torv, der ligger i direkte tilknytning til kontor- og medborgerhuset, en hovedsti, der skal binde området sammen og sikre de naturlige flow og bevægelsesmønstre på tværs af området, Søndervangs Allé, der skal være den gode velkomst til området og have karakter af en bygade, samt Matildelundsvej og Stibroen, der er vigtige koblinger til de omkringliggende funktioner.

En privat investor har udarbejdet en masterplan for området i samarbejde med Boligforeningen Århus Omegn, Boligorganisationen Alboa og Aarhus Kommune. Masterplanen danner grundlag for en ny lokalplan for hele området. Nærværende projekt indgår som en del af masterplanen, og totalrådgiver skal således indgå i samarbejde med den private investor i forhold til at levere projektmateriale til lokalplanen.

Den økonomiske ramme er ca. 103 000 000 DKK ekskl. moms.

Der er planlagt kontrahering med totalrådgiver sommer 2020 med aflevering af byggeri og byrum efteråret 2023.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektur og funktionalitet / Vægtning: 50 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 50
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil ordregiver vælge de 3 ansøgere, der opfylder mindstekravene for deltagelse og som herudover i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil ordregiver særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med totalrådgivning i forbindelse med:

- Byggeri med mere end én bygherre,

- Kontorbyggeri,

- Torve/pladser,

- Flerfunktionsbyggeri,

- Medborgerhus.

Ansøger skal derfor ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. C oplyse om maksimalt 10 referencer fra de seneste 3 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner.

Hvis ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheders formåen, herunder eventuelle underrådgiveres formåen, kan der stadig maksimalt oplyses om i alt 10 referencer inkl. referencer fra disse andre virksomheder.

Oplyser ansøgeren om mere end 10 referencer, vil det være de første 10 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option på byggeledelse under udførelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger vil være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis ansøger er omfattet af én eller flere af de forhold, der er anført i ESPD-dokumentets del III (samtlige udelukkelsesgrunde anført i udbudslovens § § 135-137).

Ansøger skal aflevere et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD). I ESPD'en skal ansøgeren afgive erklæring om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandling, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137.

Ordregiver kan kun tage erklæringer i betragtning, som afgives i ESPD'en, jf. udbudslovens § 148.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortier) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Bekræftelse af opfyldelse af mindstekravet for den finansielle og økonomiske formåen sker ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. B. Egenkapital skal udfyldes i feltet "Øvrige økonomiske og finansielle krav".

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøger i hvert af de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår, som minimum har haft en omsætning på 20 000 000 DKK og en positiv egenkapital.

Hvis oplysningerne vedrørende omsætning og egenkapital ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed samt oplysninger om omsætning og egenkapital for den periode.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Bekræftelse af opfyldelse af mindstekravet for den tekniske og faglige formåen sker ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. C med angivelse ar referencer vedrørende:

- Beskrivelse af projektet, af egne ydelser i forbindelse med projektet og status på projektet (herunder om det er afleveret),

- Projektets omfang,

- Aftalens værdi ekskl. moms,

- Udførelsesperiode (start og sluttidspunkt),

- Kontaktoplysninger på bygherre/kunde.

Oplysningerne angivet i ESPD-dokumentet om referencer kan suppleres i et særligt referencebilag, der uploades sammen med ESPD-dokumentet. Såfremt denne fremgangsmåde anvendes, bør der henvises til referencebilaget i ESPD-dokumentet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre at ansøger har de rette faglige kompetencer, er det et mindstekrav, at ansøger kan fremvise min. 2 referencer fra de seneste 3 år med opfyldelse af aftaler af lignende karakter.

Ved aftaler af lignende karakter forstås aftaler med en værdi på min. 5 000 000 DKK ekskl. moms og vedrørende enten byggeri med mere end én bygherre eller kontorbyggeri.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Betaling af honorar under kontrakten sker efter en fordelingsnøgle på 50% mellem Aarhus Kommune, henholdsvis Boligforeningen Århus Omegn, således Aarhus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn hver især skal faktureres.

Aarhus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn hæfter i henhold til kontrakten alene for den del af betalingen, der efter fordelingsnøglen kan henføres til henholdsvis Aarhus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 197-478724
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/02/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Aarhus Kommune er en lokal myndighed, hvis hovedaktivitet er generelle offentlige tjenester. Boligforeningen Århus Omegn er et offentligretligt organ, hvis hovedaktivitet er boliger og offentlige faciliteter.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: København
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.sk
Telefon: +45 41715000
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/12/2019

Send til en kollega

0.093