23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 233-571717
Offentliggjort
03.12.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
03.01.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://portal.iprojekt.dk/link/raadgiverudbud-byggelede-og-fagtilsyn

Udbyder

Bomidtvest

Vindere

Valgt firma

(28.04.2020)
Meissner + Sigh ApS
Thinggade 19
7800 Skive

Boligforeningen Bomidtvest, rådgiverudbud - byggeledelse og fagtilsyn vedr. renovering af afd. 430 Engparken


Bomidtvest

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bomidtvest
CVR-nummer: 29594619
Postadresse: Finsensvej 1A
By: Ikast
NUTS-kode: DK041
Postnummer: 7430
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Sand Danielsen
E-mail: jsd@bomidtvest.dk
Telefon: +45 40864184

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bomidtvest.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://portal.iprojekt.dk/link/raadgiverudbud-byggelede-og-fagtilsyn
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bisgaard|Ejsing ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Rosenkrantzgade 23, 4. sal
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Toftegaard Hansen
E-mail: morten@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 22799149

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://portal.iprojekt.dk/link/raadgiverudbud-byggelede-og-fagtilsyn
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Boligforeningen Bomidtvest, rådgiverudbud - Byggeledelse og fagtilsyn vedr. renovering af afd. 430 Engparken

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71500000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Afd. 430 Engparken, Vinderup er en almen etageboligbebyggelse opført i 70’erne, og som består af 60 boliger fordelt på 5 stk. 2-etagers boligblokke med et samlet bruttoetageareal på ca. 4 700 m2.

Afdelingen skal gennemgribende renoveres via Landsbyggefondstøtte, således at der opnås højere boligstandard og komfort.

Opgaven er projekteret ved anden rådgiver, hvor udbud og kontrahering i 9 fagentrepriser forventes afsluttet primo 2020. I dette udbud efterspørgeres der én rådgiver, som leverer både byggeledelse og fagtilsyn med arkitekt- og ingeniørfaglige discipliner. Renoveringsopgaven forventes gennemført med et samlet håndværkerbudget på ca. 50 000 000 DKK inkl. moms.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71521000
71530000
71541000
71310000
71400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
Hovedudførelsessted:

 

7830 Vinderup

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der efterspørges én rådgiver, som leverer både byggeledelse, arkitekttilsyn med bygning/landskab samt ingeniørtilsyn med henholdsvis konstruktion, vvs/ventilation og el/svagstrøm. Rådgivningen skal forventes leveret fra primo 2020 til ultimo 2022. Byggeledelsesopgaven honorers til fast pris, mens tilsynsopgaverne baseres på medgået tid, hvor dog rammerne for tilsynet skal godkendes af bygherren og tilrettelægges i samarbejde med byggeledelsen. Det er forventningen, at den tilknyttede rådgiver leverer et tværfagligt kompetent byggeledelses- og tilsynsteam, der i et konstruktivt samarbejde med bygherre, den projekterende totalrådgiver og ikke mindst de enkelte fagentreprenører, formår at leverer sikker og effektiv ledelse, herunder særligt i forhold til økonomi, tid og kvalitet. I forhold til de mere specifikke rådgiverydelser henvises der til udbudsmaterialet på https://portal.iprojekt.dk/link/raadgiverudbud-byggelede-og-fagtilsyn

For nærmere beskrivelse af hvad der skal leveres i forbindelse med prækvalifikationsansøgningen fremgår af udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 33
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen vil ske med baggrund i udvælgelseskriterierne (referencer) og under hensyntagen til at skabe en god konkurrencemæssig situation for ordregiver, hvorfor der samtidig ønskes en rimelig spredning mellem store og små virksomheder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal oplyse omsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår (Angives i ESPDens del IV).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Ansøgers egenkapital skal være positiv i hvert af de 3 seneste regnskabsår,

- Ansøgers omsætning skal være større end 3 000 000 i det senest afsluttede regnskabsår.

Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal samtlige deltagere opfylde kravet om positiv egenkapital.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer (Angives i ESPDens del IV samt ved referenceblade (referenceblade dog valgfrit)):

Der må max. oplyses 5 referencer på lignende opgaver/projekter som pt. er under udførelse eller hvor udførelsesperioden ligger max. 5 år tilbage i tiden. Ansøgers referencer skal dokumentere byggeledelses- og fagtilsynserfaring for lignende opgaver udført indenfor de seneste 5 år. Det er også muligt at vedlægge referencer for igangværende kontrakter.

Referencerne bør indeholde en beskrivelse af kunde inkl. kontaktdata, opgavernes omfang — herunder oplysninger om anlægssum, udførelsesperiode (status) og en beskrivelse af ansøgerens ydelser (rolle og funktion).

Antal medarbejdere (Angives i ESPDens del IV):

Ansøger skal oplyse om virksomhedens årlige gennemsnitlige antal beskæftigede.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgers årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de sidste tre år skal som minimum være på 3 personer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/01/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Nærværende udbud udbydes gennem udbudsportalen hos www.iprojekt.dk

Download af udbudsmateriale, samt upload af ansøgning sker via www.iprojekt.dk

Ansøger har mulighed for at stille spørgsmål i relation til prækvalifikationsprocessen på www.iprojekt.dk

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Ingen
By: Ingen
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/11/2019

Send til en kollega

0.144